พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ภาคที่สาม

พระวจนะของพระคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินไปในคริสตจักรต่าง ๆ

(สิงหาคม ค.ศ. 1992- สิงหาคม ค.ศ. 2014)

พระวจนะของพระคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินไปในคริสตจักรต่าง ๆ 1

(สิงหาคม ค.ศ. 1992- ตุลาคม ค.ศ. 1992)