บทที่ 21

บัดนี้ พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำพวกเจ้ามาสู่ฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังถูกสร้างใหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเริ่มต้นใหม่! ผู้คนไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได้ด้วยมโนคติที่หลงผิดของพวกเขา และมันไม่มีเหตุผลสำหรับพวกเขา แต่เรานี่เองคือผู้ที่ทำงานอยู่ และปัญญาของเราอยู่ภายใน ดังนั้น พวกเจ้าควรให้ตัวพวกเจ้าเองกังวลอยู่แต่เพียงกับการวางมโนคติที่หลงผิดและความคิดเห็นทั้งปวงของพวกเจ้าลง และกับการกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้าด้วยความนบนอบเท่านั้น จงอย่ามีความหวาดหวั่นไม่ว่าสิ่งใดก็ตาม ในเมื่อเรากำลังทำงานในหนทางนี้ เราจะแบกความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ไว้บนบ่า ในความเป็นจริงแล้ว ผู้คนไม่จำเป็นต้องเป็นหนทางเฉพาะหนทางหนึ่ง ตรงกันข้าม พระเจ้านั่นเองที่กำลังทรงทำสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลาย กำลังทรงทำการสำแดงฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดของพระองค์ ผู้คนไม่อาจจะคุยโวเว้นแต่พวกเขาจะคุยโวเกี่ยวกับพระเจ้า มิฉะนั้นเจ้าจะทนทุกข์กับความสูญเสีย พระเจ้าทรงยกคนขัดคนขึ้นจากฝุ่นดิน คนถ่อมใจต้องได้รับการทำให้สูงส่ง เราจะใช้ปัญญาของเราในทุกรูปแบบเพื่อปกครองคริสตจักรแห่งจักรวาล เพื่อปกครองชนชาติทั้งมวลและกลุ่มชนทั้งปวง เพื่อที่พวกเขาทั้งหมดจะอยู่ภายในเรา และเพื่อที่พวกเจ้าทั้งหมดในคริสตจักรอาจจะได้นบนอบต่อเรา พวกที่ไม่เชื่อฟังมาก่อนบัดนี้ต้องเชื่อฟังต่อหน้าเรา ต้องนบนอบต่อกัน ต้องอดกลั้นต่อกัน ชีวิตของพวกเจ้าต้องเชื่อมต่อระหว่างกัน และเจ้าต้องรักกัน โดยทั้งหมดชักนำจุดแข็งของกันและกันออกมาเพื่อชดเชยจุดอ่อนของตัวเจ้าเอง และรับใช้ด้วยการประสานงาน คริสตจักรจะถูกสร้างขึ้นในหนทางนี้ และซาตานจะไม่มีโอกาสใช้หาประโยชน์ เมื่อนั้นเท่านั้นที่แผนการบริหารจัดการของเราจะไม่ล้มเหลวไปแล้ว เราขอให้คำเตือนใจอีกอย่างหนึ่งแก่พวกเจ้าไว้ ณ ที่นี้ จงอย่าเปิดโอกาสให้ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นในตัวเจ้าเพราะบุคคลเช่นนั้นเช่นนี้เป็นหนทางที่แน่นอน หรือกระทำการในลักษณะเช่นนั้นเช่นนี้ โดยมีผลทำให้เจ้ากลายเป็นเสื่อมถอยลงภายในสภาพเงื่อนไขฝ่ายวิญญาณของเจ้า เรามองว่าการนี้ไม่ถูกต้องเหมาะสม และมันเป็นสิ่งที่ไร้ค่า องค์หนึ่งเดียวที่เจ้าเชื่อไม่ใช่พระเจ้าหรอกหรือ? ไม่ใช่บุคคลบางคน การทำหน้าที่ไม่เป็นแบบเดียวกัน มีร่างกายหนึ่งร่าง แต่ละร่างทรงหน้าที่ของเขา แต่ละร่างอยู่ในสถานที่ของเขาและกำลังทำสุดความสามารถของเขา—สำหรับแต่ละประกายไฟมีความสว่างวาบหนึ่ง—และกำลังแสวงหาวุฒิภาวะในชีวิต เช่นนั้นแล้วเราจึงจะพึงพอใจ

พวกเจ้าต้องให้ตัวพวกเจ้าเองกังวลอยู่แต่เพียงกับการสงบสุขต่อหน้าเรา จงอยู่ในมหาสนิทที่ใกล้ชิดกับเราเสมอ จงแสวงหาให้มากขึ้นในที่ซึ่งพวกเจ้าไม่เข้าใจ จงมอบถวายคำอธิษฐาน และจงรอเวลาของเรา จงมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างชัดเจนจากจิตวิญญาณ จงอย่ากระทำการอย่างสะเพร่า เพื่อที่จะป้องกันตัวเจ้าเองจากการเดินหลงเจิ่น มีเพียงในหนทางนี้เท่านั้นที่การที่เจ้ากินและดื่มถ้อยคำของเราจะเกิดผลอย่างแท้จริง จงกินและดื่มถ้อยคำของเราบ่อยๆ จงใคร่ครวญสิ่งที่เราได้พูดไป จงให้ความสนใจต่อการนำถ้อยคำของเราไปปฏิบัติตาม และจงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเป็นจริงแห่งถ้อยคำของเรา นี่คือประเด็นสำคัญ กระบวนการในการสร้างคริสตจักรก็เป็นกระบวนการแห่งการเจริญเติบโตของชีวิตเช่นกัน หากชีวิตของเจ้าหยุดการเจริญเติบโต เจ้าก็ไม่สามารถได้รับการสร้างขึ้นได้ การพึ่งพาความเป็นธรรมชาติ พึ่งพาเนื้อหนัง พึ่งพาความกระตือรือร้น พึ่งพาคุณูปการต่างๆ พึ่งพาคุณสมบัติต่างๆ ไม่ว่าเจ้าอาจจะดีเพียงใด หากเจ้าพึ่งพาสิ่งต่างๆ เหล่านี้เจ้าก็จะไม่ได้รับการสร้างขึ้น เจ้าต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในถ้อยคำแห่งชีวิต ดำรงชีวิตอยู่ภายในความรู้แจ้งและความกระจ่างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ รู้จักสถานการณ์จริงของเจ้า และเป็นบุคคลที่เปลี่ยนแปลงแล้ว เจ้าต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกแบบเดียวกันในจิตวิญญาณ มีความรู้แจ้งใหม่ และสามารถตามทันความสว่างใหม่ เจ้าต้องสามารถเข้ามาใกล้ชิดกับเราและมหาสนิทกับเราอย่างไม่หยุดหย่อน สามารถวางพื้นฐานการกระทำในชีวิตประจำวันของเจ้าบนถ้อยคำของเรา สามารถรับมือกับผู้คน เหตุการณ์ และสิ่งต่างๆ ทุกประเภทได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานถ้อยคำของเรา และมีถ้อยคำของเราเป็นมาตรฐานของเจ้าและดำรงชีวิตอยู่ด้วยอุปนิสัยของเราในทุกกิจกรรมในชีวิตของเจ้า

หากเจ้าพึงปรารถนาที่จะหยั่งลึกและใส่ใจความประสงค์ของเรา เจ้าต้องให้ความสนใจกับถ้อยคำของเรา จงอย่าทำสิ่งต่างๆ อย่างผลีผลาม ทั้งหมดที่เราไม่เห็นชอบด้วยจะพบกับจุดจบที่เลวร้าย พรจะมาเฉพาะในสิ่งที่เราได้กล่าวชมเชยแล้วเท่านั้น หากเราพูด มันจะเป็น หากเราสั่ง มันจะตั้งมั่น เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เราเดือดดาล พวกเจ้าต้องไม่ทำสิ่งที่เราไม่อนุญาตโดยเด็ดขาด หากเจ้าทำการนี้ ก็จะไม่มีเวลาให้เจ้ารู้สึกเสียใจเลย!

ก่อนหน้า: บทที่ 20

ถัดไป: บทที่ 22

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ว่าด้วยกิจวัตรของการอธิษฐาน

เจ้าไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการอธิษฐานในชีวิตประจำวันของพวกเจ้า มนุษย์ละเลยในเรื่องของการอธิษฐาน การอธิษฐานเคยเป็นเรื่องที่ทำอย่างขอไปที...

เส้นทาง… (6)

พวกเราถูกนำพามาสู่ปัจจุบันนี้ได้ ก็เพราะพระราชกิจของพระเจ้า ดังนั้นเองพวกเราจึงเป็นผู้รอดในแผนการบริหารจัดการของพระเจ้า...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้