พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า

หนังสือ ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า ซึ่งเป็นเล่มที่สองในหนังสือชุด พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ ประกอบด้วยถ้อยดำรัสที่พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ทรงมีต่อมนุษยชาติทั้งมวล โดยเป็นตอนต่อจากถ้อยดำรัสในหนังสือ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า พระเจ้าทรงไขความจริงอันหลากหลายดังกล่าวในฐานะพระราชกิจที่พระองค์ทรงทำมาตั้งแต่การสร้างโลก น้ำพระทัยของพระองค์และความมุ่งหวังที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษยชาติซึ่งบรรจุอยู่ในพระราชกิจของพระองค์ และการที่ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็นพรั่งพรูออกมาจากพระราชกิจของพระองค์ รวมทั้งความชอบธรรมของพระองค์ สิทธิอำนาจของพระองค์ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และข้อเท็จจริงที่ว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตสำหรับสรรพสิ่ง เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงจะสามารถยืนยันได้ว่าพระองค์ผู้ทรงพระราชกิจนี้และสำแดงพระอุปนิสัยเหล่านี้ได้คือองค์หนึ่งเดียวผู้ครองอธิปไตยเหนือสรรพสิ่ง และพวกเขายังสามารถรู้จักอัตลักษณ์ของพระเจ้า สถานะของพระองค์และแก่นแท้ของพระองค์อย่างแท้จริงอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยืนยันว่าพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คือพระเจ้าพระองค์เอง ผู้ทรงเอกลักษณ์

พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย

ดาวน์โหลด

ติดต่อเราผ่าน Messenger