หนังสือ

 • พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

  การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า

  พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ผู้ซึ่งได้ทรงปรากฏเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์ ทรงแสดงความจริงทั้งมวลที่ชำระมวลมนุษย์ให้บริสุทธิ์และช่วยมวลมนุษย์ให้รอด และความจริงทั้งปวงนั้นถูกรวมอยู่ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ นี่เป็นการทำให้สิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ได้ลุล่วงไป ความว่า “ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า(ยอห์น 1:1) สำหรับ พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ แล้วนั้น นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสร้างโลกที่พระเจ้าได้ทรงปราศรัยกับมวลมนุษย์ทั้งปวง พระดำรัสเหล่านี้ก่อร่างขึ้นเป็นข้อมูลอักษรแรกที่พระเจ้าทรงปราศรัยท่ามกลางมวลมนุษย์ ซึ่งพระองค์ทรงเปิดโปงผู้คน ทรงนำพวกเขา พิพากษาพวกเขา และตรัสอย่างเปิดใจกับพวกเขาอยู่ในนั้น และดังนั้น พระดำรัสเหล่านี้ยังเป็นพระดำรัสแรกที่พระเจ้าทรงยอมให้ผู้คนรู้จักย่างพระบาทของพระองค์ แห่งหนที่พระองค์ทรงอิงพระวรกาย พระอุปนิสัยของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็น ความคิดของพระเจ้า และความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยเช่นกัน สามารถกล่าวได้ว่า เหล่านี้คือพระดำรัสแรกที่พระเจ้าได้ตรัสต่อมวลมนุษย์จากสวรรค์ชั้นที่สามนับตั้งแต่การทรงสร้าง และเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าได้ทรงใช้พระอัตลักษณ์ประจำพระองค์เพื่อทรงปรากฏและทรงแสดงพระสุรเสียงจากพระทัยของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ท่ามกลางพระวจนะทั้งหลาย พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ (ชื่อย่อ พระวจนะฯ) โดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ปัจจุบันมีหกเล่ม ได้แก่ เล่มหนึ่ง การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เล่มสอง ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, เล่มสาม บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, เล่มสี่ การเปิดโปงพวกศัตรูของพระคริสต์, เล่มห้า หน้าที่รับผิดชอบของผู้นำและคนทำงาน, และ เล่มหก ว่าด้วยการไล่ตามเสาะหาความจริง
 • ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า

  หนังสือ ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า ซึ่งเป็นเล่มที่สองในหนังสือชุด พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ ประกอบด้วยถ้อยดำรัสที่พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ทรงมีต่อมนุษยชาติทั้งมวล โดยเป็นตอนต่อจากถ้อยดำรัสในหนังสือ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า พระเจ้าทรงไขความจริงอันหลากหลายดังกล่าวในฐานะพระราชกิจที่พระองค์ทรงทำมาตั้งแต่การสร้างโลก น้ำพระทัยของพระองค์และความมุ่งหวังที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษยชาติซึ่งบรรจุอยู่ในพระราชกิจของพระองค์ และการที่ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็นพรั่งพรูออกมาจากพระราชกิจของพระองค์ รวมทั้งความชอบธรรมของพระองค์ สิทธิอำนาจของพระองค์ ความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และข้อเท็จจริงที่ว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตสำหรับสรรพสิ่ง เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงจะสามารถยืนยันได้ว่าพระองค์ผู้ทรงพระราชกิจนี้และสำแดงพระอุปนิสัยเหล่านี้ได้คือองค์หนึ่งเดียวผู้ครองอธิปไตยเหนือสรรพสิ่ง และพวกเขายังสามารถรู้จักอัตลักษณ์ของพระเจ้า สถานะของพระองค์และแก่นแท้ของพระองค์อย่างแท้จริงอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยืนยันว่าพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คือพระเจ้าพระองค์เอง ผู้ทรงเอกลักษณ์
 • บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

  “บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย” เป็นหนังสือเล่มที่สามจากหนังสือชุด “พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์” ที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงแสดงไว้ ภาคแรกของหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวม “คำเทศนาและสามัคคีธรรมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ประทานในที่ชุมนุม” ภาคที่สองประกอบด้วย “บทเสวนาระหว่างพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กับผู้นำและคนทำงาน” และภาคที่สามว่าด้วยสามัคคีธรรมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงมีกับประชากรส่วนหนึ่งที่พระองค์ทรงเลือกสรร คำเทศนาและสามัคคีธรรมเหล่านี้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในคริสตจักร รวมทั้งความยากลำบากที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงในการเข้าสู่ชีวิตของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ถ้อยดำรัสเหล่านี้ไม่เพียงชี้ให้ผู้คนมองเห็นแก่นแท้และสถานการณ์ปัจจุบันของตนเท่านั้น แต่ยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเป้าหมายที่พวกเขาควรไล่ตามเสาะหาด้วย นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเข้าใจความจริงและลุถึงการเข้าสู่ชีวิตของผู้คน
 • ว่าด้วยการไล่ตาม เสาะหาความจริง

  ว่าด้วยการไล่ตาม เสาะหาความจริง

  “ว่าด้วยการไล่ตามเสาะหาความจริง” เป็นเล่มที่หกในหนังสือชุด “พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์” หนังสือเล่มนี้บรรจุสามัคคีธรรมเฉพาะด้านและการประกาศที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ทรงมีต่อคริสตจักรทั้งหลาย คำตรัสเทศนาและสามัคคีธรรมเหล่านี้อธิบายไว้อย่างชัดเจนและแจ่มแจ้งว่าการไล่ตามเสาะหาความจริงหมายความว่าอย่างไร และนัยสำคัญของการไล่ตามเสาะหาความจริงคืออะไร เผยให้เห็นแนวคิดที่ผิดและความเข้าใจอันบิดเบี้ยวนานาประการของมนุษย์เกี่ยวกับการไล่ตามเสาะหาความจริง รวมทั้งความคิดอ่านและแนวคิดต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องของมนุษย์ ตลอดจนอารมณ์เชิงลบทั้งหลาย พร้อมกันนั้นก็วิเคราะห์และแยกแยะสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ด้วย นอกจากนี้ คำตรัสเทศนาและสามัคคีธรรมเหล่านี้ยังบ่งชี้เส้นทางไล่ตามเสาะหาความจริงและเส้นทางเข้าสู่ความเป็นจริงให้แก่มนุษย์ ความจริงเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้คนที่ไล่ตามเสาะหาความจริงเพื่อที่จะสัมฤทธิ์ความรอด
 • ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย

  การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า

  บทคัดสรรในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นพระวจนะที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงแสดงสำหรับพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระองค์ในยุคสุดท้าย โดยส่วนใหญ่นำมาจากหนังสือ พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า บทคัดสรรเหล่านี้คือความจริงซึ่งทุกคนที่แสวงหาและสืบค้นพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายจำเป็นต้องได้รับอย่างเร่งด่วน การทรงแสดงออกของพระเจ้าในหนังสือเล่มนี้ คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสต่อคริสตจักรทั้งหลาย ตามที่ได้มีการเผยพระวจนะไว้ในหนังสือวิวรณ์ พระวจนะปัจจุบันเหล่านี้ของพระเจ้า คือคำพยานที่ดีที่สุดต่อการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระองค์ ตลอดจนเป็นคำพยานที่ดีที่สุดต่อข้อเท็จจริงที่ว่า พระคริสต์ทรงเป็นความจริง หนทาง และชีวิต หนังสือเล่มนี้มีขึ้นเพื่อทำให้ทุกคนที่โหยหาการทรงปรากฏของพระเจ้าสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์โดยเร็วที่สุด พวกเราหวังว่า ทุกคนที่รอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตั้งตาคอยการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า จะมีความสามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้
 • แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

  แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

  หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทตัดตอนจากพระวจนะอมตะที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงแสดงไว้ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ พระวจนะอมตะเหล่านี้จาระไนความจริงโดยตรง และสามารถทำให้ผู้คนมีความสามารถโดยตรงที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า มารู้จักพระวจนะของพระองค์ และได้รับความรู้เกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็น พระวจนะเหล่านี้เป็นแนวทางสำหรับพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดที่ถวิลหาการทรงปรากฏของพระเจ้าด้วยการแสวงหารอยพระบาทของพระองค์ พระวจนะเหล่านี้สามารถนำเจ้าไปพบกับทางเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์
 • พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน

  หนังสือเล่มนี้มีบทตอนที่คัดสรรจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ ที่เป็นลักษณะเด่น เพื่อให้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกจะสามารถได้รับความจริงและการจัดเตรียมประจำวันสำหรับชีวิตจากพระวจนะของพระองค์ พระวจนะที่จำเป็นอย่างยิ่งเหล่านี้ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างที่สุดต่อการเข้าสู่ชีวิตของผู้คน ได้ถูกเลือกเป็นพิเศษเพื่อความชื่นชมของผู้คน ด้วยเหตุนี้จึงเปิดโอกาสให้บรรดาผู้ที่รักความจริงได้เข้าใจการนั้น ได้ใช้ชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และได้รับการช่วยให้รอดและการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า พระวจนะที่จำเป็นอย่างยิ่งเหล่านี้ของพระเจ้าเป็นการแสดงออกถึงความจริง ยิ่งไปกว่านั้น พระวจนะเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สุดของคติพจน์ของชีวิต และไม่มีคำพูดใดที่เป็นการเสริมสร้างและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากไปกว่านี้ หากท่านสามารถชื่นชมหนึ่งบทตอนของพระวจนะเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงในแต่ละวัน เช่นนั้นแล้วนี่ก็คือโชคลาภอันยิ่งใหญ่ที่สุดของท่าน และท่านก็ได้รับการอวยพรโดยพระเจ้า
 • ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

  ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

  หนังสือเพลงสรรเสริญเล่มนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนแรกประกอบด้วยเพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งสร้างจากพระดำรัสอมตะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และส่วนที่สองประกอบด้วยเพลงสรรเสริญชีวิตคริสตจักร ซึ่งเป็นคำพยานจริงของบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรที่ให้ไว้หลังจากการก้าวผ่านการพิพากษาของพระองค์และความยากลำบากและความทุกข์ลำบากขณะกำลังติดตามพระองค์ บทเพลงเหล่านี้เป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อผู้คนในการฝึกฝนปฏิบัติการเฝ้าเดี่ยวทางจิตวิญญาณของพวกเขา การเข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น การไตร่ตรองพระวจนะของพระองค์ และการเข้าใจความจริง บทเพลงเหล่านี้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปอีกต่อผู้คนจะได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าและเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า
 • แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร

  หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำถามและมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายที่พบอยู่ทั่วไปในผู้คนซึ่งแสวงหาและเจาะลึกหนทางที่แท้จริงเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อจัดเตรียมทางออกทั้งหลายที่ผนึกประสานพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้แก่คำถามและมโนคติที่หลงผิดเหล่านั้น คำถามและคำตอบเหล่านี้เป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อผู้คนในการทำความเข้าใจความจริงและการเจาะลึกหนทางที่แท้จริง และยังเป็นสิ่งอ้างอิงที่ขาดเสียมิได้สำหรับประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ในขณะที่พวกเขาเผยแผ่พระวจนะของพระองค์ และให้คำพยานต่อพระวจนะของพระองค์ แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ และเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว หากพวกเขามีความสามารถที่จะค้นพบความจริงและระลึกได้ว่า พระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระสุรเสียงของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็คือหญิงพรหมจารีที่มีปัญญาผู้ซึ่งได้ถวายการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว
 • แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่)

  แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า

  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความจริงอันเป็นนิมิตทั้งหลาย อาทิ สามช่วงระยะแห่งพระราชกิจของพระเจ้า พระนามต่างๆ ของพระองค์ ความล้ำลึกแห่งการจุติเป็นมนุษย์ของพระองค์ และวิธีแยกความต่างระหว่างหนทางที่แท้จริงกับหนทางอันเป็นเท็จ บรรดาผู้ซึ่งเพิ่งยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายมาได้ไม่นานสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้และนำไปติดตัวได้ และเพื่อที่พวกเขาอาจเข้าใจความจริงอันเป็นนิมิตเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าและวางรากฐานให้กับหนทางที่แท้จริงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • คำพยานจากประสบการณ์หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์

  พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ทรงแสดงความจริง ดำเนินพระราชกิจพิพากษาโดยเริ่มจากพระนิเวศของพระเจ้า และประทานความจริงทั้งปวงที่จำเป็นแก่ผู้คนเพื่อให้พวกเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และได้รับการช่วยให้รอด ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า ถูกพามาเบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า เข้าร่วมงานเลี้ยงของพระเมษโปดก และเริ่มชีวิตกับพระเจ้าเบื้องหน้าพระองค์ในฐานะประชากรยุคราชอาณาจักรของพระเจ้า พวกเขาได้รับการให้น้ำ การเลี้ยงดู วิวรณ์ และการพิพากษาจากพระวจนะของพระเจ้า ได้รับความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า มองเห็นข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้ว่าตนถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม มีประสบการณ์การกลับใจที่แท้จริง และเริ่มมุ่งสู่การปฏิบัติความจริงและผ่านการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย ก่อเกิดคำพยานต่างๆ เกี่ยวกับการชำระความเสื่อมทรามให้บริสุทธิ์ด้วยการมีประสบการณ์กับการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า พระราชกิจพิพากษาของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้ายได้สร้างกลุ่มผู้ชนะที่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของตนเป็นพยานว่าการพิพากษาแห่งมหาบัลลังก์สีขาวในยุคสุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้ว!
 • วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

  วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

  แต่ละคนที่เชื่อในพระเจ้ามีเรื่องราวพิเศษเกี่ยวกับการเดินทางไกลส่วนตัวในการหันกลับไปหาพระเจ้า หนังสือเล่มนี้แบ่งปันประสบการณ์จริงทั้งหลายของบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในการได้รับการทรงนำจากพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ การกลายเป็นมั่นใจเกี่ยวกับหนทางที่แท้จริง และการหวนคืนมาอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์ บ้างก็ได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนและการกักขังของมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาของพวกเขา บ้างก็ได้หนีพ้นจากการทำให้หยุดชะงักและการข่มเหงโดยกองกำลังศัตรูของพระคริสต์ในวงการศาสนา และกองกำลังชั่วของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และยังคงมีคนอื่นๆ ที่ได้รับวิจารณญาณที่เกี่ยวกับกระแสนิยมชั่วของโลก ในท้ายที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็ได้หวนคืนมาอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า

  ติดต่อเราผ่าน Messenger