ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย

ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย

บทคัดสรรในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นพระวจนะที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงแสดงสำหรับพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระองค์ในยุคสุดท้าย โดยนำมาจากพระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ บทคัดสรรเหล่านี้คือความจริงที่ทุกบุคคลผู้ซึ่งแสวงหาและสืบค้นพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายจำเป็นต้องได้รับอย่างเร่งด่วน โดยได้รับการคัดสรรเพื่อทำให้บรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดที่โหยหาการทรงปรากฏของพระเจ้า สามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์โดยเร็วที่สุด การทรงแสดงออกของพระเจ้าในหนังสือเล่มนี้ คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสต่อคริสตจักรทั้งหลาย ตามที่ได้มีการเผยพระวจนะไว้ในหนังสือวิวรณ์ พระวจนะปัจจุบันเหล่านี้ของพระเจ้า คือคำพยานที่ดีที่สุดต่อการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระองค์ ตลอดจนเป็นคำพยานที่ดีที่สุดต่อข้อเท็จจริงที่ว่า พระคริสต์ทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต พวกเราหวังว่า ทุกคนที่รอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตั้งตาคอยการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า จะมีความสามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้

พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย

ติดต่อเราผ่าน Messenger