Readings-a-christian-life

ชีวิตคริสเตียน

จาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์
อัปเดตครั้งล่าสุด:วันที่ 30 เดือน 09 ปี 2020

โดยการฟังพระวจนะของพระเจ้า เจ้าสามารถได้รับการเลี้ยงดูและรดน้ำด้วยตนเองโดยเฉพาะโดยพระเจ้า เข้าใจความจริงมากขึ้น และก้าวย่างไปบนเส้นทางสู่การเปลี่ยนสภาพทางอุปนิสัยและการบรรลุความรอดอันเต็มเปี่ยมของพระเจ้า

เพิ่มเติม
อัปเดตครั้งล่าสุด:วันที่ 30 เดือน 09 ปี 2020
 • พระราชกิจสามระยะ
 • การทรงปรากฎและพระราชกิจของพระเจ้า
 • การรู้จักพระราชกิจของพระเจ้า
 • พระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็น
 • ความล้ำลึกเกี่ยวกับพระคัมภีร์
 • การเปิดโปงมโนคติอันหลงผิดทางศาสนา
 • การเปิดโปงความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์
 • การเข้าไปสู่ชีวิต
 • การจุติเป็นมนุษย์
 • การพิพากษาในยุคสุดท้าย
 • บั้นปลายและบทอวสาน
พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—ได้ดำรัสพระวจนะเพื่อพิพากษาและชำระมนุษยชาติให้สะอาด โดยทรงนำทางมวลมนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่ ยุคแห่งราชอาณาจักร มีเพียงโดยการยอมรับพระราชกิจแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และชื่นชมการรดน้ำและเสบียงอาหารของพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น เจ้าจึงจะสามารถใช้ชีวิตในความสว่างได้อย่างแท้จริง และได้รับหนทาง ความจริง และชีวิต

เพิ่มเติม
ดูเพิ่ม
พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ (ส่วนที่คัดสรร)

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ (ส่วนที่คัดสรร)

ฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพื่อเข้าใจเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของความรอดแห่งมวลมนุษย์ของพระเจ้า ความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า เนื้อแท้ของพระคริสต์ สิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็น บทอวสานและบั้นปลายของมวลมนุษย์ และแง่มุมอื่นๆ ของความจริง

เพิ่มเติม