พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ (ส่วนที่คัดสรร)

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ (ส่วนที่คัดสรร)

ฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพื่อเข้าใจเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของความรอดแห่งมวลมนุษย์ของพระเจ้า ความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า เนื้อแท้ของพระคริสต์ สิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็น บทอวสานและบั้นปลายของมวลมนุษย์ และแง่มุมอื่นๆ ของความจริง

เพิ่มเติม