วิดีโอล่าสุด

การอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เพิ่มเติม
  • คำเทศนาของพระคริสต์ในคริสตจักร
  • พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล
  • หนทางเพื่อการรู้จักพระเจ้า

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน

เพิ่มเติม
  • การรู้จักพระเจ้า
  • พระราชกิจสามระยะ
  • การทรงปรากฎและพระราชกิจของพระเจ้า
  • การพิพากษาในยุคสุดท้าย

“การรู้จักพระเจ้าคือเส้นทางสู่การยำเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชั่ว” | บทตัดตอน 4

สิ่งทรงครองและสิ่งทรงเป็นของพระเจ้า เนื้อแท้ของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า—ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ถูกทำให้เป็นที่รู้จักกันในพระวจนะของพระองค์ที่มีต่อมนุษ…