วิดีโอล่าสุด

การอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เพิ่มเติม
  • คำเทศนาของพระคริสต์ในคริสตจักร
  • พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน

เพิ่มเติม
  • การเข้าไปสู่ชีวิต
  • พระราชกิจสามระยะ
  • การทรงปรากฎและพระราชกิจของพระเจ้า
  • การพิพากษาในยุคสุดท้าย

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | “เจ้าคือใครบางคนที่ได้กลับมีชีวิตขึ้นอีกหรือไม่?” | บทตัดตอน 537

เมื่อเจ้าได้ทิ้งอุปนิสัยอันหลงผิดของเจ้าและสัมฤทธิ์การดำรงชีพจากสภาวะความเป็นมนุษย์ที่ปกติแล้วเท่านั้น เจ้าถึงจะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม แม้ว่า…