พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน

หนังสือเล่มนี้มีบทตอนที่คัดสรรจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ ที่เป็นลักษณะเด่น เพื่อให้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกจะสามารถได้รับความจริงและการจัดเตรียมประจำวันสำหรับชีวิตจากพระวจนะของพระองค์ พระวจนะที่จำเป็นอย่างยิ่งเหล่านี้ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างที่สุดต่อการเข้าสู่ชีวิตของผู้คน ได้ถูกเลือกเป็นพิเศษเพื่อความชื่นชมของผู้คน ด้วยเหตุนี้จึงเปิดโอกาสให้บรรดาผู้ที่รักความจริงได้เข้าใจการนั้น ได้ใช้ชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และได้รับการช่วยให้รอดและการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า พระวจนะที่จำเป็นอย่างยิ่งเหล่านี้ของพระเจ้าเป็นการแสดงออกถึงความจริง ยิ่งไปกว่านั้น พระวจนะเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สุดของคติพจน์ของชีวิต และไม่มีคำพูดใดที่เป็นการเสริมสร้างและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากไปกว่านี้ หากท่านสามารถชื่นชมหนึ่งบทตอนของพระวจนะเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงในแต่ละวัน เช่นนั้นแล้วนี่ก็คือโชคลาภอันยิ่งใหญ่ที่สุดของท่าน และท่านก็ได้รับการอวยพรโดยพระเจ้า

พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย

ติดต่อเราผ่าน Messenger