เส้นทาง… (2)

พี่น้องชายหญิงของเราอาจมีแนวความคิดอยู่บ้างในเรื่องลำดับ ขั้นตอน และวิธีการทั้งหลายในพระราชกิจของพระเจ้าในจีนแผ่นดินใหญ่ แต่เรายังคงคิดว่ามันเป็นการคุ้มค่าที่จะการมองย้อนกลับไปดูสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ หรือให้ข้อสรุปคร่าว ๆ แก่พวกเจ้า เราเพียงแต่จะใช้โอกาสนี้กล่าวสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเรา และเราจะไม่พูดถึงเรื่องต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากพระราชกิจนี้ เราหวังว่าพี่น้องชายหญิงสามารถเข้าใจอารมณ์ของเราได้ และเราร้องขอด้วยความถ่อมใจว่าคนเหล่านั้นทั้งหมดที่อ่านพระวจนะของเราเข้าใจและให้อภัยต่อวุฒิภาวะอันน้อยนิดของเรา และประสบการณ์ชีวิตของเราที่ไม่เพียงพอ และการที่เราไร้ความสามารถในอันที่จะชูศีรษะของเราให้สูงเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า กระนั้นก็ตาม สำนึกรับรู้ของเราก็คือ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเหตุผลที่เป็นวัตถุประสงค์ กล่าวโดยย่อก็คือ ไม่ว่าอะไรก็ตาม ไม่มีบุคคลใด เหตุการณ์ใด หรือสิ่งใดที่สามารถหยุดพวกเราจากการสามัคคีธรรมเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้ และเราหวังว่าพี่น้องชายหญิงของเราจะสามารถเข้าร่วมกับเราในการทำงานให้หนักขึ้นเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เราอยากจะมอบถวายคำอธิษฐานต่อไปนี้: “โอ้พระเจ้า! ขอทรงโปรดพระเมตตาต่อพวกเราเพื่อให้ข้าพระองค์และพี่น้องชายหญิงของข้าพระองค์อาจดิ้นรนต่อสู้ด้วยกันภายใต้อำนาจครอบครองแห่งอุดมการณ์เดียวกันของเรา ให้สัตย์ซื่อต่อพระองค์จวบจนวันตาย และจะไม่มีวันเสียใจเลย!” ถ้อยคำเหล่านี้คือปณิธานของเราเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า แต่ก็อาจกล่าวได้ด้วยว่า ถ้อยคำเหล่านี้คือคติพจน์ของเราเอง ในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีเนื้อหนังผู้ซึ่งพระเจ้าทรงใช้งาน เราได้แบ่งปันถ้อยคำเหล่านี้ในสามัคคีธรรมกับพี่น้องชายหญิงผู้อยู่ข้างกายเราหลายต่อหลายครั้ง และเราได้มอบถ้อยคำเหล่านี้เป็นข่าวสารแก่คนเหล่านั้นผู้อยู่เคียงข้างเรา เราไม่รู้ว่าผู้คนคิดอะไรกับถ้อยคำเหล่านี้ แต่ไม่ว่าอะไรก็ตาม เราเชื่อว่าถ้อยคำเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีแง่มุมของความพยายามที่เป็นส่วนตัว ทว่ายิ่งกว่านั้น มันยังมีแง่มุมของทฤษฎีที่เป็นวัตถุประสงค์อีกด้วย เพราะสิ่งนี้นี่เอง จึงเป็นไปได้ที่บางคนมีความคิดเห็นบางอย่าง และอาจเป็นการดีสำหรับเจ้าที่จะรับเอาถ้อยคำเหล่านี้ไว้เป็นคติพจน์ของเจ้าและมองเห็นว่าแรงผลักดันของเจ้าในการที่จะรักพระเจ้านั้นจะกลายเป็นยิ่งใหญ่เพียงใด ผู้คนบางคนจะพัฒนามโนคติอันหลงผิดบางอย่างขึ้นมาเมื่อพวกเขาอ่านถ้อยคำเหล่านี้ และคิดว่า “สิ่งที่กล่าวเป็นปกติทุกวันจะสามารถมอบแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนรักพระเจ้าจนวันตายได้อย่างไรกัน? และมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยกับหัวข้อที่เรากำลังพูดคุยกัน เรื่อง ‘เส้นทาง’” เรายอมรับว่าถ้อยคำเหล่านี้อาจไม่จับใจเป็นพิเศษ แต่เราคิดมาเสมอว่ามันสามารถนำผู้คนให้อยู่บนร่องครรลองที่ถูกต้องได้ และเปิดโอกาสให้พวกเขาก้าวผ่านการทดสอบทุกประเภทตามเส้นทางแห่งความเชื่อในพระเจ้าโดยไม่ถอดใจหรือหันหลังกลับไปได้ นี่คือเหตุผลที่เราถือถ้อยคำเหล่านี้เป็นคติพจน์ของเราเสมอ เราหวังว่าผู้คนจะคิดทบทวนถึงถ้อยคำเหล่านี้อย่างรอบคอบเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เจตนารมณ์ของเราไม่ใช่เพื่อบังคับให้ทุกคนยอมรับทรรศนะของเราเอง—นี่เป็นเพียงคำแนะนำ ไม่สำคัญว่าผู้คนอื่น ๆ จะคิดถึงเราอย่างไร เราคิดว่าพระเจ้าทรงเข้าพระทัยพลังภายในที่อยู่ในพวกเราแต่ละคนทุกคน พระเจ้ากำลังทรงพระราชกิจในพวกเราแต่ละคนทุกคนอยู่เนืองนิตย์ และพระราชกิจของพระองค์ไม่รู้จักความเหน็ดเหนื่อย เพราะพวกเราทุกคนถือกำเนิดในประเทศแห่งพญานาคใหญ่สีแดง พระองค์ทรงพระราชกิจด้วยวิธีนี้ในพวกเรา บรรดาผู้ที่ที่ถือกำเนิดในประเทศแห่งพญานาคใหญ่สีแดงโชคดีที่ได้รับพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในพวกเขา เรามีความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ถึงความเป็นที่รัก ความควรค่าต่อการเคารพ และความดีงามของพระเจ้า นี่คือการที่พระเจ้าทรงดูแลเอาใจใส่พวกเรา จักรวรรดิของชนชั้นต่ำที่ล้าหลัง เป็นจารีตนิยม เป็นลัทธิศักดินา มีความเชื่อเหนือธรรมชาติ และชั่วช้าเยี่ยงนี้ยังสามารถได้รับพระราชกิจจากพระเจ้าได้ แสดงให้เห็นว่าพวกเราซึ่งเป็นผู้คนกลุ่มนี้ในยุคสุดท้ายได้รับพระพรมากมายเพียงใด เราเชื่อว่าพี่น้องชายหญิงทุกคนผู้ที่ดวงตาฝ่ายวิญญาณของพวกเขาได้รับการเปิดให้เห็นพระราชกิจนี้จะร่ำไห้หลั่งน้ำตาด้วยความปิติยินดีเพราะผลนั้น และเมื่อถึงเวลานั้น เจ้าจะไม่แสดงตัวเจ้าเองเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าโดยการเต้นรำด้วยความปิติยินดีหรอกหรือ? เจ้าจะไม่มอบถวายเพลงในหัวใจของเจ้าแด่พระเจ้าหรอกหรือ? ณ เวลานั้นเจ้าจะไม่แสดงความแน่วแน่ของเจ้าต่อพระเจ้าและวางแผนการอีกอย่างขึ้นมาเฉพาะพระพักตร์พระองค์หรอกหรือ? เราคิดว่าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผู้เชื่อที่ถูกต้องเหมาะสมในพระเจ้าควรกระทำ ในฐานะมนุษย์ เราเชื่อว่าพวกเราทุกคนควรมีการแสดงออกบางอย่างเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า นี่คือสิ่งที่บุคคลที่มีความรู้สึกควรกระทำ เมื่อดูที่ขีดความสามารถของทุกคนท่ามกลางพวกเรา และดูที่ซึ่งพวกเราถือกำเนิด ก็แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทนฝ่าการถูกเหยียดหยามมากมายเพียงใดเพื่อที่จะได้เสด็จมาอยู่ท่ามกลางพวกเรา พวกเราอาจมีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าบ้างภายในตัวพวกเรา แต่สิ่งที่เรารู้—ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ยิ่งนัก ทรงสูงสุดยิ่งนัก และทรงพระเกียรติยิ่งนัก—ก็เพียงพอที่จะเน้นให้เห็นเด่นชัดว่าความทุกข์ของพระองค์ท่ามกลางมวลมนุษย์นั้นใหญ่หลวงเพียงใด ถึงกระนั้นถ้อยคำเหล่านี้ของเราก็ยังคงคลุมเครือ แต่ผู้คนสามารถเพียงแต่ปฏิบัติต่อถ้อยคำเหล่านี้เสมือนเป็นจดหมายและหลักคำสอนเท่านั้น เพราะผู้คนที่อยู่ในท่ามกลางพวกเรานั้นด้านชาและปัญญาทึบมากเกินไป ด้วยเหตุนี้เอง เรามีทางเลือกเดียวคือใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่ออธิบายประเด็นนี้แก่บรรดาพี่น้องชายหญิงเหล่านั้นทุกคนผู้ซึ่งจะยอมรับมัน เพื่อว่าวิญญาณของเราจะสามารถได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณของพระเจ้าได้ ขอพระเจ้าทรงเปิดดวงตาฝ่ายวิญญาณของพวกเรา เพื่อที่พวกเราอาจจะมองเห็นราคาที่พระเจ้าได้ทรงจ่ายไป ความพยายามที่พระองค์ได้ทรงกระทำ และพลังงานที่พระองค์ได้ทรงใช้ไปเพื่อพวกเรา

ในฐานะหนึ่งในคนเหล่านั้นในจีนแผ่นดินใหญ่ผู้ซึ่งได้ยอมรับพระวิญญาณของพระเจ้าแล้ว เรามีสำนึกรับรู้ที่ลึกซึ้งว่าขีดความสามารถของเรายังขาดพร่องเพียงใด (เราหวังว่าพี่น้องชายหญิงของเราจะไม่รู้สึกในทางลบเพราะเรื่องนี้—นี่คือความเป็นจริงของสถานการณ์) ในชีวิตที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของเรา เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่พวกเรามีและเป็นนั้นล้าหลังเป็นอย่างมากทั้งสิ้น ในด้านที่เกี่ยวกับแง่มุมสำคัญ ๆ นั้น คือวิธีที่พวกเราประพฤติตัวของพวกเราเองในชีวิตของพวกเราและในสัมพันธภาพของพวกเรากับพระเจ้า และในด้านที่เกี่ยวกับแง่มุมที่สำคัญน้อยกว่านั้น ก็คือแนวความคิดและความคิดทุกอย่างของพวกเรา สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดล้วนดำรงอยู่ตามความเป็นจริง และยากที่จะปกปิดไว้ได้ด้วยถ้อยคำหรือการเสแสร้ง ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อเรากล่าวสิ่งนี้ ผู้คนส่วนใหญ่ผงกศีรษะของพวกเขาและยอมรับมัน และเชื่อมั่นกับมัน นอกเสียจากว่าพวกเขาขาดเหตุผลตามปกติ กล่าวคือ ผู้คนเช่นนั้นที่ไม่สามารถยอมรับทรรศนะเหล่านี้ของเราได้ บางทีเราอาจจะไม่สุภาพเกินไป โดยเอ่ยถึงผู้คนเหล่านี้อย่างโจ่งแจ้งว่าเป็นสัตว์เดียรัจฉานที่แท้จริง นั่นเป็นเพราะในประเทศแห่งพญานาคใหญ่สีแดงนั้น พวกเขาคือพวกที่ต่ำที่สุดในความต่ำ เหมือนสุกรหรือสุนัข ไม่มีใครที่ขาดขีดความสามารถไปมากกว่านี้แล้ว พวกเขาไม่ควรค่าที่จะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า บางทีอาจเป็นได้ว่าถ้อยคำของเรา “อวดดี” เกินไป ในการทำหน้าที่ผู้แทนพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ซึ่งกำลังทรงพระราชกิจในตัวเรานั้น เราสาปแช่งสิ่งทรงสร้างที่โสมมเหมือนสัตว์เดียรัจฉานประเภทนี้ และเราหวังว่าพี่น้องชายหญิงของเราจะไม่อ่อนแอเพราะเรื่องนี้ เป็นไปได้ว่าไม่มีคนแบบนั้นอยู่ท่ามกลางพวกเรา แต่ไม่สำคัญว่าความจริงจะเป็นอย่างไร เราเชื่อว่านี่คือวิธีที่ผู้คนเช่นนั้นควรได้รับการปฏิบัติ เจ้าคิดว่าอย่างไร?

จักรวรรดิแห่งพญานาคใหญ่สีแดงคงอยู่มานานเป็นเวลาหลายพันปี และเป็นจักรวรรดิที่ชั่วช้ามาโดยตลอด—และเพราะว่ามันได้ต่อต้านพระเจ้ามาตลอดเวลานี้ มันได้พบกับคำสาปแช่งและพระพิโรธของพระเจ้า ซึ่งภายหลังได้เป็นการตีสอนของพระเจ้า เมื่อได้รับการสาปแช่งจากพระเจ้า ประเทศนี้จึงได้ทนทุกข์กับการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติมาโดยตลอด และยังคงอยู่ในสภาวะของความล้าหลัง ประเทศที่พวกเราถือกำเนิดมาคับคั่งไปด้วยปีศาจโสมมทุกลักษณะซึ่งถูกปล่อยบังเหียนในการวิ่งไล่ตามเสาะหาอำนาจการปกครองจากผลที่เกิดขึ้น—ซึ่งหมายความว่าพวกเขาทำให้บรรดาผู้ที่ถือกำเนิดที่นี่ต้องแปดเปื้อน นิสัย ประเพณี แนวความคิดและมโนทัศน์ทั้งหลายของผู้คนล้าหลังและไม่ทันสมัย ดังนั้น พวกเขาจึงก่อเกิดมโนคติอันหลงผิดทุกชนิดเกี่ยวกับพระเจ้า ซึ่งจนถึงตอนนี้พวกเขายังไม่สามารถสลัดให้หลุดออกไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาแสดงท่าทีอย่างหนึ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และอีกอย่างหนึ่งลับหลังพระองค์ โดยเข้าใจผิดว่าการบูชาซาตานว่าเป็นการรับใช้พระเจ้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาล้าหลังมากที่สุดในบรรดาคนทั้งหมด พระเจ้าได้ทรงดำเนินพระราชกิจมามากมายยิ่งนักในจีนแผ่นดินใหญ่ และได้ตรัสพระวจนะของพระองค์มามากมายยิ่งนักแล้ว แต่ผู้คนยังคงด้านชาและเมินเฉยอย่างที่สุด พวกเขายังคงทำงานที่พวกเขาได้ทำมาก่อนหน้านี้ และพวกเขาไม่มีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าเลยอย่างสิ้นเชิง เมื่อพระเจ้าได้ทรงประกาศว่า ไม่มีอนาคตและไม่มีความหวัง คริสตจักรที่เคยมีชีวิตด้วยความร้อนของฤดูร้อนกลับตกอยู่ในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บทันทีทันใด ตัวตนที่แท้จริงของผู้คนได้ถูกเปิดโปงกับความสว่างแห่งเวลากลางวัน และความมั่นใจ ความรักและความแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ของพวกเขาได้หายไปโดยไร้ร่องรอย และวันนี้ ยังไม่มีพวกเขาคนใดที่ได้รับพลังชีวิตของพวกเขากลับคืนมา พวกเขากล่าวด้วยถ้อยคำของพวกเขาว่าพวกเขารักพระเจ้า และถึงแม้ว่าพวกเขาไม่กล้าพร่ำบ่นในหัวใจของพวกเขา ไม่ว่าอะไรก็ตาม พวกเขาก็ไม่มีความรักนั้นอยู่ดี นั่นเกี่ยวกับอะไรเล่า? เราคิดว่าพี่น้องชายหญิงของเราจะยอมรับข้อเท็จจริงนี้ ขอพระเจ้าทรงมอบความรู้แจ้งแก่พวกเรา เพื่อเราทุกคนจะได้สามารถรู้ถึงความดีงามของพระองค์ รักพระเจ้าของพวกเราจากส่วนลึกของหัวใจของเรา และแสดงออกถึงความรักที่พวกเราทุกคนมีต่อพระเจ้าในสถานภาพที่แตกต่างกันไปของพวกเรา ขอพระเจ้าทรงมอบหัวใจที่มั่นคงแน่วแน่ที่มีความรักที่จริงใจต่อพระองค์ให้แก่พวกเรา—นี่คือสิ่งที่เราหวังไว้ เมื่อได้กล่าวสิ่งนี้ไปแล้ว เรารู้สึกเห็นใจพี่น้องชายหญิงของเราอยู่บ้าง ที่พวกเขาต้องถือกำเนิดมาในแผ่นดินอันโสมมนี้ด้วยเช่นกัน และด้วยเหตุนี้เอง ความเกลียดชังต่อพญานาคใหญ่สีแดงจึงได้เกิดขึ้นภายในตัวเรา มันคืออุปสรรคขัดขวางความรักของพวกเราที่มีต่อพระเจ้าและหลอกล่อให้พวกเราเกิดความละโมบหวังที่จะมีโอกาสที่มองว่าเป็นไปได้ในอนาคตของพวกเรา มันทดลองใจพวกเราให้มองในแง่ลบ ให้ต่อต้านพระเจ้า พญานาคใหญ่สีแดงนั่นเองที่ได้หลอกลวงพวกเรา ทำให้พวกเราเสื่อมทราม และทำลายล้างพวกเราจนกระทั่งบัดนี้ จนถึงจุดที่พวกเราไม่สามารถชดใช้ความรักของพระเจ้าด้วยหัวใจของพวกเราได้ พวกเรามีแรงผลักดันในหัวใจของพวกเรา ทว่าทั้ง ๆ ที่ตัวพวกเราเองเป็นเช่นนี้ พวกเราก็ยังคงไร้ซึ่งอำนาจ พวกเราทุกคนเป็นเหยื่อของมัน เพราะเหตุนี้เอง เราจึงเกลียดมันจนเข้าไส้ และเราคอยไม่ไหวที่จะทำลายมัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเราคิดอีกครั้ง นี่คงไม่เป็นประโยชน์อันใด และคงมีแต่จะนำปัญหามาให้พระเจ้าเท่านั้น เราจึงกลับมาที่ถ้อยคำเหล่านี้—เรากำหนดหัวใจของเราที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์—คือการรักพระเจ้า นี่คือเส้นทางที่เรากำลังดำเนินไป—มันคือเส้นทางที่เรา ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในสรรพสิ่งทรงสร้างของพระองค์ ควรจะเดินไป นี่คือวิธีที่เราควรใช้ชีวิตของเรา เหล่านี้คือถ้อยคำจากหัวใจของเรา และเราหวังว่าพี่น้องชายหญิงของเราจะได้รับกำลังใจบ้างหลังจากที่ได้อ่านถ้อยคำเหล่านี้ เพื่อว่าหัวใจของเราจะสามารถได้รับสันติสุขบ้าง ด้วยว่าเป้าหมายของเราคือการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าและด้วยเหตุนี้จึงใช้ชีวิตอย่างมีความหมายที่ส่องประกายและโชติช่วง ในการนี้ เราจะสามารถตายไปโดยไม่มีความเสียใจ ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติและความชูใจ เจ้าอยากทำเช่นนั้นหรือไม่? เจ้าเป็นใครคนหนึ่งที่มีปณิธานแบบนั้นหรือไม่?

การที่พระเจ้าทรงสามารถทรงพระราชกิจในสิ่งซึ่งเรียกกันว่า “มนุษย์ผู้เจ็บป่วยแห่งเอเชียตะวันออก”ได้นั้น คือฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ นั่นคือความถ่อมพระองค์และความซ่อนอยู่ของพระองค์ พวกเราควรสรรเสริญพระองค์จากก้นบึงของหัวใจของพวกเราสำหรับความถ่อมพระองค์ของพระองค์และรักพระองค์จวบจนการนี้สิ้นสุดลง โดยไม่คำนึงถึงพระวจนะที่เกรี้ยวกราดและการตีสอนของพระองค์ที่มีต่อพวกเรา ผู้คนที่ถูกซาตานผูกพันธนาการไว้เป็นเวลาหลายพันปียังคงใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของมันและยังหาได้โยนมันทิ้งไปไม่ พวกเขายังควานหาและดิ้นรนต่อไปอย่างขมขื่น ในอดีตพวกเขาจะจุดธูปและก้มคำนับและบูชาซาตาน และพวกเขาผูกพันธนาการแน่นหนากับครอบครัวและการพัวพันกับทางโลกย์ รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พวกเขาไม่สามารถที่จะโยนสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปได้ ในสังคมที่มีแต่การชิงดีชิงเด่นเยี่ยงนี้ ใครต่อใครจะสามารถค้นพบชีวิตที่มีความหมายได้ที่ไหนเล่า? สิ่งที่ผู้คนจดจำคือชีวิตแห่งความทุกข์ และโชคยังดีที่พระเจ้าได้ทรงช่วยผู้คนที่บริสุทธิ์เหล่านี้ให้รอด จงวางชีวิตของพวกเราไว้ภายใต้การดูแลเอาใจใส่และการปกป้องคุ้มครองของพระองค์ เพื่อว่าชีวิตของพวกเราจะได้เปี่ยมความปิติยินดีและไม่เต็มไปด้วยความกังวลอีกต่อไป พวกเราได้ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณของพระองค์ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ นี่ไม่ใช่พระพรของพระเจ้าหรอกหรือ? คนหนึ่งคนใดจะมีความกล้าทำการเรียกร้องอันฟุ่มเฟือยจากพระเจ้าได้อย่างไร? พระองค์ทรงให้แก่พวกเรามาเพียงน้อยนิดอย่างนั้นหรือ? พวกเจ้ายังคงไม่พอใจหรือ? เราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะชดใช้คืนความรักของพระเจ้า พวกเราอาจทนทุกข์ไม่น้อยจากการเยาะเย้ย การใส่ร้ายป้ายสีและการข่มเหง เพราะพวกเราติดตามเส้นทางแห่งความเชื่อในพระเจ้า แต่เราเชื่อว่านี่คือสิ่งที่เปี่ยมความหมาย มันเป็นสิ่งที่มีสง่าราศรี ไม่ใช่ความละอาย และไม่ว่าอะไรก็ตาม หลายสิ่งหลายอย่างนั้นคือพระพรที่พวกเราปิติยินดี ในความผิดหวังนับครั้งไม่ถ้วนนั้น พระวจนะของพระเจ้าได้นำความชูใจมาให้ และก่อนที่พวกเราจะรู้ตัว ความโศกเศร้าได้กลับกลายเป็นความปิติยินดี ในความขัดสนนับครั้งไม่ถ้วนนั้น พระเจ้าได้ทรงนำพระพรมาให้ และพวกเราได้รับการจัดเตรียมโดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์ ในยามเจ็บป่วยนับครั้งไม่ถ้วนนั้น พระวจนะของพระเจ้าได้นำชีวิตมาให้—พวกเราได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากภยันตราย และได้เปลี่ยนภยันตรายนั้นให้เป็นความปลอดภัย พวกเจ้าได้ปิติยินดีกับสิ่งต่าง ๆ เช่นนี้มาแล้วมากมายยิ่งนักโดยที่ไม่ได้ตระหนักถึงมัน เจ้าจดจำเรื่องนี้ไม่ได้เลยหรือ?

ก่อนหน้า: เส้นทาง… (1)

ถัดไป: เส้นทาง… (3)

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ต่อทุกคนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา

ในกระแสปัจจุบัน ทุกคนที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงมีโอกาสที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นหนุ่มสาวหรือคนสูงวัย...

คำเตือนสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ปฏิบัติความจริง

บรรดาผู้ที่อยู่ท่ามกลางพี่น้องชายหญิงซึ่งกำลังระบายถึงความรู้สึกในแง่ลบของตนอยู่เสมอนั้นเป็นสมุนของซาตานและพวกเขารบกวนคริสตจักร...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้