คนเลี้ยงแกะที่เหมาะสมควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

เจ้าจำเป็นต้องมีความเข้าใจต่อสภาวะต่าง ๆ มากมายที่ผู้คนจะเป็นอยู่ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจแก่พวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาผู้ที่ประสานงานในการปรนนิบัติพระเจ้าต้องมีการจับความเข้าใจที่หนักแน่นมากยิ่งขึ้นไปอีกเกี่ยวกับสภาวะต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นโดยพระราชกิจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปฏิบัติแก่ผู้คน หากเจ้าเพียงแค่พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์มากมาย หรือวิธีต่าง ๆ ในการบรรลุถึงการเข้าสู่เท่านั้น นั่นแสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ของเจ้า เป็นประสบการณ์ข้างเดียวมากเกินไป หากไม่รู้จักสภาวะที่แท้จริงของเจ้า และไม่จับความเข้าใจหลักการของความจริง ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย หากไม่รู้จักหลักการในพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือไม่เข้าใจผลที่มันนำมา ก็เป็นเรื่องยากสำหรับเจ้าที่จะหยั่งรู้งานของพวกวิญญาณชั่วร้าย เจ้าต้องเปิดโปงงานของพวกวิญญาณชั่วร้าย รวมทั้งมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายของมนุษย์ และทะลวงตรงเข้าไปยังหัวใจของประเด็น เจ้ายังต้องชี้ให้เห็นการเบี่ยงเบนหลายอย่างในการปฏิบัติของผู้คน และปัญหาที่พวกเขาอาจมีในความเชื่อของพวกเขาต่อพระเจ้าด้วย เพื่อที่พวกเขาอาจจำสิ่งเหล่านั้นได้ อย่างน้อยที่สุด เจ้าต้องไม่ทำให้พวกเขารู้สึกในเชิงลบหรือเฉยเมย อย่างไรก็ดี เจ้าต้องเข้าใจความยากลำบากต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับผู้คนส่วนใหญ่ เจ้าต้องไม่ไร้เหตุผล หรือ “พยายามสอนสุกรให้ร้องเพลง” นั่นเป็นพฤติกรรมที่โง่เขลา ในการแก้ไขความยากลำบากมากมายที่ผู้คนรับประสบการณ์นั้น ก่อนอื่นเจ้าต้องจับใจความพลวัตของพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ได้ เจ้าต้องเข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปฏิบัติพระราชกิจแก่ผู้คนที่แตกต่างกันอย่างไร เจ้าต้องมีความเข้าใจเรื่องความยากลำบากทั้งหลายที่ผู้คนเผชิญ และเรื่องข้อบกพร่องของพวกเขา และเจ้าต้องเข้าใจทะลุปรุโปร่งถึงประเด็นสำคัญของปัญหา และเข้าถึงแหล่งกำเนิดของมัน โดยไม่มีการเบี่ยงเบนหรือทำความผิดพลาดใด ๆ มีเพียงบุคคลประเภทนี้เท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จะประสานงานในการปรนนิบัติพระเจ้า

การที่เจ้าสามารถจับความเข้าใจประเด็นสำคัญหรือมองเห็นสิ่งต่าง ๆ มากมายได้อย่างชัดเจนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคลของเจ้า ลักษณะที่เจ้าได้รับประสบการณ์คือลักษณะที่เจ้านำผู้อื่นด้วยเช่นกัน หากเจ้าเข้าใจความหมายตามตัวอักษรและคำสอนทั้งหลาย เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะนำผู้อื่นให้เข้าใจความหมายตามตัวอักษรและคำสอนต่างๆ วิถีที่เจ้าได้รับประสบการณ์กับความเป็นจริงของพระวจนะของพระเจ้า คือวิถีที่เจ้าจะนำผู้อื่นบรรลุถึงการเข้าสู่ความเป็นจริงของพระดำรัสของพระเจ้า หากเจ้าสามารถเข้าใจความจริงต่าง ๆ มากมาย และได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนในหลายสิ่งจากพระวจนะของพระเจ้าได้ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะสามารถนำผู้อื่นให้เข้าใจความจริงต่าง ๆ มากมายได้ และบรรดาผู้ที่เจ้านำก็จะได้รับความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับนิมิตทั้งหลายเช่นกัน หากเจ้ามุ่งเน้นไปที่การจับความเข้าใจความรู้สึกเหนือธรรมชาติต่าง ๆ เช่นนั้นแล้ว บรรดาผู้ที่เจ้านำก็จะทำแบบเดียวกัน หากเจ้าละเลยการปฏิบัติ แต่กลับให้ความสำคัญกับการหารือ เช่นนั้นแล้ว บรรดาผู้ที่เจ้านำก็จะมุ่งเน้นไปที่การหารือด้วยเช่นกัน โดยไม่มีการปฏิบัติเลย หรือการบรรลุถึงการเปลี่ยนสภาพใด ๆ ในอุปนิสัยของพวกเขา พวกเขาจะเพียงแค่กระตือรือร้นอย่างผิวเผิน โดยไม่ได้ใส่ความจริงใด ๆ ลงไปในการปฏิบัติเลย ผู้คนทุกคนจัดหาให้ผู้อื่นด้วยสิ่งที่พวกเขาเองมี ประเภทบุคคลที่ใครบางคนเป็นนั้นกำหนดเส้นทางที่พวกเขาจะนำทางผู้อื่นไป เช่นเดียวกับประเภทผู้คนที่พวกเขานำ เพื่อให้เหมาะสมกับการทรงใช้งานของพระเจ้าอย่างแท้จริงแล้วนั้น เจ้าต้องไม่เพียงแค่มีความทะเยอทะยาน แต่เจ้าจำเป็นต้องมีความรู้แจ้งจากพระเจ้า มีการทรงนำจากพระวจนะของพระองค์ มีประสบการณ์ของการได้รับการจัดการโดยพระองค์ และมีกระบวนการถลุงของพระวจนะของพระองค์อย่างมากมายด้วยเช่นกัน ด้วยสิ่งนี้เป็นพื้นฐาน ในเวลาสามัญทั้งหลายนั้น พวกเจ้าควรให้ความสนใจต่อการสังเกต ความคิด ความใคร่ครวญ และบทสรุปต่าง ๆ ของพวกเจ้า และมีส่วนร่วมในการซึมซับ หรือการกำจัดอย่างสอดคล้องกัน ทั้งหมดเหล่านี้คือหนทางสำหรับการเข้าสู่ความเป็นจริงของพวกเจ้า และแต่ละอย่างในสิ่งเหล่านี้นั้นขาดเสียไม่ได้ นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ หากเจ้าเข้าสู่วิธีการนี้ที่พระเจ้าใช้ในการทรงพระราชกิจ เจ้าจะสามารถมีโอกาสได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ได้ทุกวัน และเมื่อใดก็ตาม ไม่ว่าสภาพแวดล้อมของเจ้าจะรุนแรงหรือเอื้ออำนวยหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าเจ้าจะถูกทดสอบหรือถูกทดลองหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าเจ้าจะกำลังทำงานอยู่หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าเจ้าจะกำลังใช้ชีวิตอยู่ในฐานะบุคคล หรือในฐานะส่วนหนึ่งของส่วนรวมหรือไม่ก็ตาม เจ้าจะพบโอกาสที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าอยู่เสมอ โดยไม่เคยพลาดโอกาสเหล่านั้นเลยแม้สักครั้งเดียว เจ้าจะสามารถค้นพบโอกาสเหล่านั้นได้ทั้งหมด—และในวิธีนี้ เจ้าจะได้พบความลับสู่การรับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้า

ก่อนหน้า: ผู้ที่บรรลุความรอดคือผู้ที่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามความจริง

ถัดไป: ว่าด้วยประสบการณ์

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ชีวิตฝ่ายวิญญาณอันเหมาะสมนำผู้คนไปบนร่องครรลองที่ถูกต้อง

พวกเจ้าได้เดินมาบนสัดส่วนที่น้อยมากของเส้นทางแห่งการเป็นผู้เชื่อในพระเจ้า และพวกเจ้ายังไม่ได้เข้าไปบนร่องครรลองที่ถูกต้อง...

ไปสู่บั้นปลาย

เมื่อใดก็ตามที่พาดพิงถึงเรื่องของบั้นปลาย พวกเจ้าปฏิบัติต่อมันด้วยความจริงจังเป็นพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้น...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้