นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (2)

ได้มีการประกาศข่าวประเสริฐแห่งการกลับใจในยุคพระคุณ และหากว่ามนุษย์ได้เชื่อ เช่นนั้นแล้วเขาก็คงจะได้รับการช่วยให้รอด วันนี้ มีเพียงการพูดถึงการพิชิตชัยและการมีความเพียบพร้อมเท่านั้นแทนที่ความรอด ไม่เคยมีการกล่าวว่า หากบุคคลหนึ่งเชื่อ ทั้งครอบครัวของพวกเขาจะได้รับพร หรือว่า เมื่อได้รับการช่วยให้รอดครั้งหนึ่งแล้วจะได้รับการช่วยให้รอดเสมอไป วันนี้ ไม่มีใครกล่าวคำพูดเหล่านี้ และสิ่งต่างๆ เช่นนั้นก็ล้าสมัย ณ เวลานั้น พระราชกิจของพระเยซูคือพระราชกิจแห่งการไถ่มวลมนุษย์ทั้งปวง บาปต่างๆ ของทุกคนที่เชื่อในพระองค์ได้รับการอภัย ตราบเท่าที่เจ้าเชื่อในพระองค์ พระองค์จะทรงไถ่เจ้า หากเจ้าเชื่อในพระองค์ เจ้าก็ไม่เป็นคนบาปอีกต่อไป เจ้าได้รับการปลดเปลื้องจากบาปของเจ้า นี่คือสิ่งที่เป็นความหมายของการได้รับการช่วยให้รอด และการได้รับความเป็นธรรมโดยความเชื่อ แต่ถึงกระนั้นในบรรดาผู้ที่เชื่อ ก็ยังคงมีสิ่งที่เป็นกบฏและต่อต้านพระเจ้า และที่ยังคงต้องค่อยๆ ลบออกไป ความรอดมิได้หมายความว่ามนุษย์ต้องได้รับการรับไว้โดยพระเยซูโดยสิ้นเชิง แต่หมายความว่ามนุษย์จะไม่มีบาปอีกต่อไป หมายความว่าเขาได้รับการอภัยบาปของเขาแล้ว หากว่าเจ้าเชื่อ เจ้าจะไม่มีวันมีบาปอีก ณ เวลานั้น พระเยซูได้ทรงพระราชกิจมากมายที่บรรดาสาวกของพระองค์ไม่อาจจับใจความได้ และได้ตรัสมากมายหลายอย่างที่ผู้คนไม่เข้าใจ นี่เป็นเพราะ ณ เวลานั้น พระองค์มิได้ให้คำอธิบายใดๆ ด้วยเหตุนี้เอง หลายปีหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จจากไป มัทธิวได้ทำทะเบียนลำดับพงศ์ขึ้นเพื่อพระเยซู และคนอื่นๆ ก็ได้ทำงานมากมายที่มาจากเจตจำนงของมนุษย์ พระเยซูมิได้เสด็จมาเพื่อทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมและได้รับมนุษย์ แต่เพื่อทรงพระราชกิจช่วงระยะหนึ่ง นั่นคือ การนำมาซึ่งข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรสวรรค์ และการทำให้พระราชกิจแห่งการตรึงกางเขนครบบริบูรณ์ และดังนั้น ทันทีที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน พระราชกิจของพระองค์ก็ได้มาถึงบทอวสานที่ครบบริบูรณ์ แต่ในช่วงระยะปัจจุบันนี้—ที่เป็นพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย—มีพระวจนะที่ต้องตรัสออกไปมากขึ้น มีพระราชกิจที่ต้องทำมากขึ้น และต้องมีกระบวนการต่างๆ มากมาย ดังนั้น ความล้ำลึกต่างๆ จากพระราชกิจของพระเยซูและพระยาห์เวห์ก็ต้องได้รับการเปิดเผยด้วยเช่นกัน เพื่อที่ผู้คนทั้งปวงอาจจะได้มีความเข้าใจและความกระจ่างแจ้งในการเชื่อของพวกเขา เพราะนี่คือพระราชกิจแห่งยุคสุดท้าย และยุคสุดท้ายคือบทอวสานของพระราชกิจของพระเจ้า เป็นเวลาแห่งการสรุปปิดตัวพระราชกิจ พระราชกิจช่วงระยะนี้จะชี้แจงธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์และการไถ่ของพระเยซูแก่เจ้า และโดยหลักแล้วเป็นไปเพื่อที่เจ้าอาจจะได้เข้าใจพระราชกิจทั้งหมดทั้งมวลแห่งแผนการบริหารจัดการหกพันปีของพระเจ้า และซึ้งคุณค่ากับนัยสำคัญและเนื้อแท้ทั้งหมดของแผนการบริหารจัดการหกพันปีนี้ และเข้าใจจุดประสงค์ของพระราชกิจทั้งหมดที่พระเยซูได้ทรงกระทำไปและพระวจนะทั้งหลายที่พระองค์ได้ตรัสไป และปรับการเชื่อถือและการรักใคร่บูชาในพระคัมภีร์แบบมืดบอดของเจ้าให้สมดุล ทั้งหมดนี้จะเปิดโอกาสให้เจ้าเข้าใจอย่างถี่ถ้วน เจ้าจะได้มาเข้าใจทั้งพระราชกิจที่พระเยซูได้ทรงกระทำและพระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้ เจ้าจะเข้าใจและมองเห็นทั้งหมดเกี่ยวกับความจริง ชีวิต และหนทาง ในพระราชกิจช่วงระยะที่พระเยซูทรงกระทำนั้น ทำไมพระเยซูจึงเสด็จจากไปโดยที่มิได้ทำการสรุปปิดตัวพระราชกิจ? เพราะพระราชกิจในช่วงระยะของพระเยซูนั้นมิใช่พระราชกิจแห่งการสรุปปิดตัว เมื่อพระองค์ทรงถูกตรึงบนกางเขน พระวจนะของพระองค์ก็ได้มาถึงบทอวสานด้วยเช่นกัน หลังจากการตรึงกางเขนของพระองค์ พระราชกิจของพระองค์ก็เสร็จสิ้นโดยครบบริบูรณ์ ช่วงระยะปัจจุบันแตกต่างออกไป กล่าวคือ หลังจากที่พระวจนะได้ถูกตรัสออกไปจนถึงบทอวสานและพระราชกิจทั้งหมดทั้งมวลของพระเจ้าได้รับการสรุปปิดตัวแล้วเท่านั้น พระราชกิจของพระองค์จึงจะได้เสร็จสิ้นลง ในระหว่างช่วงระยะของพระราชกิจของพระเยซูนั้น ยังมีพระวจนะอีกมากมายที่ยังไม่ได้ตรัสออกไป หรือที่ยังไม่ได้รับการบรรยายให้เห็นภาพอย่างครบถ้วน แต่ถึงกระนั้น พระเยซูก็มิได้ทรงใส่พระทัยว่าพระองค์ได้ตรัสหรือมิได้ตรัสสิ่งใดไป เพราะพันธกิจของพระองค์มิใช่พันธกิจเกี่ยวกับพระวจนะ และดังนั้น หลังจากพระองค์ทรงถูกตอกตรึงกับกางเขน พระองค์จึงเสด็จจากไป พระราชกิจในช่วงระยะนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของการตรึงกางเขนเป็นสำคัญ และไม่เหมือนกับช่วงระยะปัจจุบัน พระราชกิจช่วงระยะปัจจุบันนี้โดยหลักแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ของความครบบริบูรณ์ ของการทำให้ชัดเจน และของการนำพระราชกิจทั้งหมดไปสู่การสรุปปิดตัว หากพระวจนะทั้งหลายไม่ได้ถูกตรัสออกไปจนถึงบทอวสานของมัน ก็จะไม่มีหนทางในการสรุปปิดตัวพระราชกิจนี้ เพราะในช่วงระยะนี้ของพระราชกิจนั้น พระราชกิจทั้งหมดจะถูกนำพาไปถึงบทอวสานและทำให้สำเร็จลุล่วงโดยการใช้พระวจนะ ณ เวลานั้น พระเยซูได้ทรงพระราชกิจมากมายที่มนุษย์ไม่สามารถจับความเข้าใจได้ พระองค์ได้เสด็จจากไปอย่างเงียบๆ และวันนี้ยังคงมีผู้ที่ไม่เข้าใจพระวจนะของพระองค์อีกมากมายหลายคน ผู้ที่ความเข้าใจของพวกเขาเป็นความเข้าใจที่ผิดแต่ถึงกระนั้นพวกเขายังคงเชื่อว่ามันถูก และไม่รู้ว่าพวกเขาผิด ในที่สุด ช่วงระยะปัจจุบันนี้จะนำพาพระราชกิจของพระเจ้าไปถึงบทอวสานที่ครบบริบูรณ์ และจะจัดเตรียมการสรุปปิดตัวของมัน ทุกคนจะได้มาเข้าใจและรู้จักแผนการบริหารจัดการของพระเจ้า มโนคติอันหลงผิดทั้งหลายภายในตัวมนุษย์ เจตนาต่างๆ ของเขา ความเข้าใจผิดของเขา มโนคติอันหลงผิดของเขาเกี่ยวกับพระราชกิจของพระยาห์เวห์และพระเยซู ทรรศนะของเขาเกี่ยวกับชนต่างชาติ และความเบี่ยงเบนและความผิดพลาดอื่นๆ ของพวกเขาจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง และมนุษย์จะเข้าใจเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องทั้งหมด และพระราชกิจที่พระเจ้าได้ทรงทำทั้งหมด และความจริงทั้งหมดทั้งมวล เมื่อการนั้นเกิดขึ้น พระราชกิจช่วงระยะนี้จะได้มาถึงบทอวสาน พระราชกิจของพระยาห์เวห์คือการทรงสร้างโลก มันคือการเริ่มต้น พระราชกิจช่วงระยะนี้คือบทอวสานของพระราชกิจ และมันคือการสรุปปิดตัว เมื่อแรกเริ่ม พระราชกิจของพระเจ้าได้ดำเนินการท่ามกลางบรรดาผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากอิสราเอล และมันคือรุ่งอรุณของศักราชใหม่ในสถานที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดจากบรรดาสถานที่ทั้งหมด พระราชกิจช่วงระยะสุดท้ายดำเนินการในประเทศที่ไม่บริสุทธิ์มากที่สุดจากบรรดาประเทศทั้งหมด เพื่อพิพากษาโลกและนำพายุคนี้ไปสู่บทอวสาน ในช่วงระยะแรกนั้น พระราชกิจของพระเจ้าได้ทำไปในสถานที่ที่สดใสที่สุดจากบรรดาสถานที่ทั้งหมด และช่วงระยะสุดท้ายดำเนินการขึ้นในสถานที่ที่มืดที่สุดจากบรรดาสถานที่ทั้งหมด และความมืดนี้จะถูกขับออกไป และความสว่างจะถูกนำออกมา และผู้คนทั้งหมดจะได้รับการพิชิต เมื่อผู้คนจากสถานที่ที่ไม่บริสุทธิ์ที่สุดและมืดที่สุดจากบรรดาสถานที่ทั้งหมดนี้ได้รับการพิชิตแล้ว และประชากรทั้งหมดทั้งมวลได้ยอมรับว่ามีพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริง และทุกบุคคลได้มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ เช่นนั้นแล้ว ข้อเท็จจริงจะถูกนำมาใช้เพื่อดำเนินการพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยโดยตลอดทั่วทั้งจักรวาล พระราชกิจช่วงระยะนี้เป็นสัญลักษณ์ กล่าวคือ ทันทีที่พระราชกิจของยุคนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว พระราชกิจแห่งการบริหารจัดการหกพันปีจะได้มาถึงบทอวสานอันครบบริบูรณ์ ทันทีที่บรรดาผู้ที่อยู่ในสถานที่มืดที่สุดจากบรรดาสถานที่ทั้งหมดได้รับการพิชิตแล้ว ก็เป็นที่แน่นอนว่ามันจะเป็นเช่นนั้นในที่อื่นทุกแห่งด้วยเช่นกัน เช่นนี้เอง มีเพียงพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยในประเทศจีนเท่านั้นที่นำการแสดงสัญลักษณ์อย่างมีความหมายมา ประเทศจีนรวบรวมกำลังบังคับของความมืดทั้งหมดเอาไว้ในตัว และผู้คนของประเทศจีนเป็นตัวแทนของทุกคนผู้มีเนื้อหนัง มีซาตาน และมีเลือดเนื้อ ผู้คนชาวจีนนี่เองที่เป็นผู้ซึ่งได้ถูกพญานาคใหญ่สีแดงทำให้เสื่อมทรามมากที่สุด ผู้ซึ่งมีการต่อต้านพระเจ้าที่หนักหน่วงที่สุด ผู้ซึ่งสภาวะความเป็นมนุษย์ของพวกเขาต่ำช้าและไม่บริสุทธิ์มากที่สุด และดังนั้นพวกเขาจึงเป็นแม่แบบของสภาวะความเป็นมนุษย์ที่เสื่อมทรามทั้งหมด นี่มิใช่หมายความว่าประเทศอื่นๆ จะไม่มีปัญหาใดเลย มโนคติอันหลงผิดทั้งหลายของมนุษย์ล้วนเหมือนกันทั้งหมด และถึงแม้ว่าผู้คนของประเทศเหล่านี้อาจจะมีขีดความสามารถสูง แต่หากพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว มันก็ต้องเป็นว่าพวกเขาต่อต้านพระองค์ เหตุใดชาวยิวจึงได้ต่อต้านและเยาะเย้ยท้าทายพระเจ้า? เหตุใดพวกฟาริสีจึงได้ต่อต้านพระองค์ด้วยเช่นกัน? เหตุใดยูดาสจึงได้ทรยศพระเยซู? ณ เวลานั้น สาวกจำนวนมากไม่รู้จักพระเยซู หลังจากพระเยซูทรงถูกตรึงกางเขนและได้ฟื้นขึ้นอีกครั้ง เหตุใดผู้คนจึงยังคงไม่เชื่อในพระองค์? การไม่เชื่อฟังของมนุษย์ไม่เป็นเหมือนกันทั้งหมดหรอกหรือ? ผู้คนของประเทศจีนเพียงถูกยกมาเป็นตัวอย่างเท่านั้นนั่นเอง และเมื่อพวกเขาได้รับการพิชิต พวกเขาจะกลายเป็นแบบอย่างและตัวอย่าง และจะทำหน้าที่เป็นบุคคลที่อ้างอิงสำหรับคนอื่นๆ เหตุใดเราจึงกล่าวอยู่เสมอว่าพวกเจ้าเป็นผู้ช่วยให้กับแผนการบริหารจัดการของเรา? ในผู้คนของประเทศจีนนั่นเองที่เป็นความเสื่อมทราม ความไม่บริสุทธิ์ ความไม่ชอบธรรม การต่อต้าน และการเป็นกบฏได้ถูกสำแดงอย่างครบบริบูรณ์มากที่สุด และเปิดเผยอยู่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งหมดของพวกเขา ในด้านหนึ่ง พวกเขามีขีดความสามารถอ่อนด้อย และอีกด้านหนึ่ง ชีวิตและกระบวนการทางความคิดของพวกเขาล้าหลัง และนิสัยใจคอ สภาพแวดล้อมทางสังคม ครอบครัวที่ให้กำเนิดของพวกเขา—ทั้งหมดล้วนอ่อนด้อยและล้าหลังมากที่สุด สถานะของพวกเขาก็ต่ำต้อยด้วยเช่นกัน พระราชกิจในสถานที่นี้เป็นสัญลักษณ์ และหลังจากที่พระราชกิจทดสอบนี้ได้มีการดำเนินการด้วยความครบถ้วนบริบูรณ์ของมันแล้ว พระราชกิจที่ตามมาของพระเจ้าจะเป็นไปด้วยดีกว่านี้มาก หากพระราชกิจขั้นตอนนี้สามารถครบบริบูรณ์ได้ เช่นนั้นแล้ว พระราชกิจที่ตามมาก็จะเป็นที่ชัดเจน ทันทีที่พระราชกิจขั้นตอนนี้ได้สำเร็จลุล่วงไป ก็จะสัมฤทธิ์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างครบถ้วน และพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยตลอดทั่วทั้งจักรวาลก็จะได้มาถึงบทอวสานอันครบบริบูรณ์ แท้ที่จริงแล้ว ทันทีที่พระราชกิจท่ามกลางพวกเจ้าประสบความสำเร็จแล้ว การนี้จะเทียบเท่ากับความสำเร็จตลอดทั่วทั้งจักรวาล นี่คือนัยสำคัญของเหตุผลที่เราให้พวกเจ้าทำหน้าที่เป็นแบบอย่างและตัวอย่าง การเป็นกบฏ การต่อต้าน ความไม่บริสุทธิ์ ความไม่ชอบธรรม—ทั้งหมดล้วนพบอยู่ในตัวผู้คนเหล่านี้ และในตัวพวกเขานั้นเป็นตัวแทนของการเป็นกบฏของมวลมนุษย์ทั้งหมด พวกเขาเป็นบางสิ่งบางอย่างจริงๆ ด้วยเหตุนี้เอง พวกเขาจึงได้รับการยกชูให้เป็นตัวอย่างของการพิชิตชัย และทันทีที่พวกเขาได้รับการพิชิตชัยพวกเขาจะกลายเป็นตัวอย่างและแบบอย่างสำหรับผู้อื่นไปในตัว ไม่มีสิ่งใดที่เป็นสัญลักษณ์มากไปกว่าช่วงระยะแรกที่ได้มีการดำเนินการในอิสราเอล กล่าวคือ ชาวอิสราเอลเป็นผู้คนที่บริสุทธิ์มากที่สุดและเสื่อมทรามน้อยที่สุดจากบรรดาผู้คนทั้งหมด และดังนั้น รุ่งอรุณของศักราชใหม่ในแผ่นดินนี้จึงมีนัยสำคัญขั้นสูงสุด อาจกล่าวได้ว่าบรรพบุรุษของมวลมนุษย์มาจากอิสราเอล และว่าอิสราเอลคือสถานที่กำเนิดของพระราชกิจของพระเจ้า ในปฐมกาล ผู้คนเหล่านี้บริสุทธิ์มากที่สุด และพวกเขาล้วนนมัสการพระยาห์เวห์ และพระราชกิจของพระเจ้าในตัวพวกเขานั้นก็สามารถเกิดผลเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ พระคัมภีร์ทั้งเล่มนั้นบันทึกพระราชกิจของสองยุค กล่าวคือ หนึ่งนั้นคือพระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติ และอีกหนึ่งคือพระราชกิจแห่งยุคพระคุณ พันธสัญญาเดิมบันทึกพระวจนะของพระยาห์เวห์ถึงชาวอิสราเอลและพระราชกิจของพระองค์ในอิสราเอล พันธสัญญาใหม่บันทึกพระราชกิจของพระเยซูในยูเดีย แต่เหตุใดพระคัมภีร์จึงไม่มีชื่อภาษาจีนใดๆ เลย? เพราะพระราชกิจของพระเจ้าสองส่วนแรกนั้นได้มีการดำเนินการในอิสราเอล เพราะผู้คนของอิสราเอลเป็นผู้ที่ได้รับเลือกสรร—ซึ่งกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พวกเขาเป็นกลุ่มแรกที่ยอมรับพระราชกิจของพระยาห์เวห์ พวกเขาเป็นผู้ที่เสื่อมทรามน้อยที่สุดในบรรดามวลมนุษย์ทั้งปวง และในปฐมกาลนั้น พวกเขามีจิตใจที่ค้นหาพระเจ้าและเคารพพระองค์ พวกเขาเชื่อฟังพระวจนะทั้งหลายของพระยาห์เวห์ และรับใช้ในพระวิหารอยู่เสมอ และสวมเสื้อคลุมหรือมงกุฎอย่างปุโรหิต พวกเขาเป็นผู้คนรุ่นแรกสุดที่นมัสการพระเจ้า และเป็นเป้าหมายรุ่นแรกสุดของพระราชกิจของพระองค์ ผู้คนเหล่านี้เป็นตัวอย่างและแบบอย่างสำหรับมวลมนุษย์ทั้งปวง พวกเขาเป็นตัวอย่างและแบบอย่างของความบริสุทธิ์และความชอบธรรม ผู้คนอย่างเช่นโยบ อับราฮัม โลท หรือเปโตรและทิโมธี—พวกเขาล้วนเป็นชาวอิสราเอล และเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่บริสุทธิ์มากที่สุด อิสราเอลเป็นประเทศแรกสุดที่นมัสการพระเจ้าท่ามกลางมวลมนุษย์ และผู้คนที่ชอบธรรมมีมาจากที่นี่มากกว่าที่อื่นใด พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจในตัวพวกเขาเพื่อที่พระองค์จะได้ทรงสามารถบริหารจัดการมวลมนุษย์ทั่วทั้งแผ่นดินได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ความสัมฤทธิ์ผลของพวกเขาและความชอบธรรมในการนมัสการพระยาห์เวห์ของพวกเขานั้นได้รับการบันทึก เพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวอย่างและแบบอย่างแก่ผู้คนที่นอกเหนือไปจากอิสราเอลในระหว่างยุคพระคุณได้ และการกระทำของพวกเขาได้ค้ำชูพระราชกิจมาหลายพันปี เรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันนี้

หลังจากการวางรากฐานโลก พระราชกิจช่วงระยะแรกของพระเจ้าได้มีการดำเนินการขึ้นในอิสราเอล และด้วยเหตุนี้ อิสราเอลจึงได้เป็นสถานที่กำเนิดของพระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก และเป็นพื้นฐานของพระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก วงเขตพระราชกิจของพระเยซูได้ครอบคลุมยูเดียทั้งหมด ในระหว่างพระราชกิจของพระองค์ พวกที่อยู่ภายนอกยูเดียน้อยคนมากที่จะได้รู้เรื่องนี้ เพราะพระองค์ไม่ได้ทรงพระราชกิจใดๆ ไกลพ้นไปจากยูเดีย วันนี้ พระราชกิจของพระเจ้าได้ถูกนำพามาถึงประเทศจีน และมันได้รับการดำเนินการภายในวงเขตนี้ล้วนๆ ในระหว่างระยะนี้ ไม่มีการเริ่มพระราชกิจใดภายนอกประเทศจีน การเผยแพร่มันไปไกลพ้นประเทศจีนคือพระราชกิจที่จะมาในภายหลัง พระราชกิจช่วงระยะนี้ติดตามต่อเนื่องมาจากพระราชกิจในช่วงระยะของพระเยซู พระเยซูได้ทรงพระราชกิจแห่งการไถ่ และช่วงระยะนี้คือพระราชกิจที่ติดตามต่อเนื่องมาจากพระราชกิจนั้น พระราชกิจแห่งการไถ่ได้มีความครบบริบูรณ์ไปแล้ว และในช่วงระยะนี้ไม่มีความจำเป็นใดสำหรับการสร้างมโนคติโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะพระราชกิจช่วงระยะนี้ไม่เหมือนกับช่วงระยะสุดท้าย และยิ่งไปกว่านั้น เพราะประเทศจีนไม่เหมือนกับอิสราเอล พระราชกิจช่วงระยะที่ได้รับการดำเนินการโดยพระเยซูนั้นคือพระราชกิจแห่งการไถ่ มนุษย์ได้เห็นพระเยซู และไม่นานหลังจากนั้น พระราชกิจของพระองค์ก็ได้เริ่มเผยแพร่ไปยังชนต่างชาติ วันนี้ มีผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจำนวนมากในอเมริกา สหราชอาณาจักร และรัสเซีย ดังนั้น เหตุใดจึงมีผู้คนที่เชื่อในประเทศจีนน้อยกว่าเล่า? เพราะประเทศจีนเป็นชาติที่ปิดมากที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้ ประเทศจีนจึงเป็นประเทศสุดท้ายที่ยอมรับหนทางแห่งพระเจ้า และแม้กระทั่งบัดนี้ ก็เป็นเวลาไม่ถึงหนึ่งร้อยปีนับตั้งแต่ที่มันได้ยอมรับ—ซึ่งช้ากว่าอเมริกาและสหราชอาณาจักรมาก พระราชกิจช่วงระยะสุดท้ายของพระเจ้ามีการดำเนินการในแผ่นดินจีนเพื่อที่จะนำพาพระราชกิจของพระองค์ไปถึงบทอวสาน และเพื่อที่พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์อาจจะได้สำเร็จลุล่วง ผู้คนอิสราเอลต่างเรียกพระเยห์เวห์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา ณ เวลานั้น พวกเขาถือว่าพระองค์ทรงเป็นหัวหน้าตระกูลของพวกเขา และอิสราเอลทั้งหมดได้กลายมาเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนในตระกูลนมัสการองค์พระยาห์เวห์เจ้า พระวิญญาณของพระยาห์เวห์ได้ทรงปรากฏต่อพวกเขาบ่อยครั้ง และพระองค์ได้ตรัสและได้เปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ถึงพวกเขา และได้ทรงใช้เสาเมฆและเสียงเพื่อนำชีวิตของพวกเขา ณ เวลานั้น พระวิญญาณได้ทรงจัดเตรียมการทรงนำของพระองค์ในอิสราเอลโดยตรง โดยการตรัสและการเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ถึงผู้คน และพวกเขาได้มองเห็นเมฆและได้ยินเสียงกังวานของฟ้าร้อง และในหนทางนี้ พระองค์ได้ทรงนำชีวิตของพวกเขาเป็นเวลาหลายพันปี ด้วยเหตุนี้เอง ผู้คนของอิสราเอลเท่านั้นที่นมัสการพระยาห์เวห์อยู่เสมอ พวกเขาเชื่อว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขา และว่าพระองค์ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติ นี่ไม่น่าประหลาดใจเลย กล่าวคือ จะว่าไปแล้ว พระยาห์เวห์ได้ทรงพระราชกิจท่ามกลางพวกเขาไปเป็นเวลาเกือบสี่พันปี ในแผ่นดินจีนนั้น หลังจากหลายพันปีแห่งการหลับใหลที่เซื่องซึม มาบัดนี้เท่านั้นที่บรรดาคนต่ำทรามนี้ได้มารู้ว่าฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก และทุกสรรพสิ่งไม่ได้ก่อเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโดยธรรมชาติ แต่สร้างขึ้นมาโดยพระผู้สร้าง เพราะข่าวประเสริฐนี้ได้มาจากต่างประเทศ พวกที่มีจิตใจแบบหัวเก่านิยมศักดินาเชื่อว่าทุกคนที่ยอมรับข่าวประเสริฐนี้เป็นพวกขายชาติ พวกเขาเป็นคนสารเลวที่ได้ทรยศพระพุทธเจ้า บรรพบุรุษของพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น พวกที่มีจิตใจแบบศักดินาเหล่านี้จำนวนมากถามว่า “คนจีนสามารถเชื่อในพระเจ้าของชาวต่างชาติได้อย่างไร? พวกเขาไม่ใช่กำลังทรยศบรรพบุรุษของพวกเขาหรอกหรือ? พวกเขาไม่ใช่กำลังทำชั่วหรอกหรือ?” วันนี้ ผู้คนได้ลืมไปนานแล้วว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขา พวกเขาได้ผลักพระผู้สร้างไปข้างหลังจิตใจของพวกเขานานมาแล้ว และพวกเขากลับเชื่อในการวิวัฒนาการแทน ซึ่งหมายความว่ามนุษย์ได้วิวัฒน์มาจากลิง และว่าโลกธรรมชาติได้เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ อาหารดีๆ ทั้งหมดที่มวลมนุษย์ได้ชื่นชมนั้นจัดเตรียมขึ้นโดยธรรมชาติ มีลำดับในการมีชีวิตและความตายของมนุษย์ และไม่มีการดำรงอยู่ของพระเจ้าผู้ปกครองเหนือมันทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น มีพวกที่เชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริงจำนวนมากที่เชื่อว่าการที่พระเจ้าทรงปกครองเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและไม่เป็นวิทยาศาสตร์ แต่วิทยาศาสตร์สามารถแทนที่พระราชกิจของพระเจ้าได้หรือ? วิทยาศาสตร์สามารถปกครองเหนือมวลมนุษย์ได้หรือ? การประกาศข่าวประเสริฐในประเทศที่ปกครองโดยความเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริงเป็นภารกิจที่ไม่ง่ายเลย และมันเกี่ยวโยงกับอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ วันนี้ ไม่ใช่ว่ามีผู้ต่อต้านพระเจ้าในหนทางนี้อยู่เป็นจำนวนมากหรอกหรือ?

ผู้คนมากมายได้ยกพระราชกิจของพระเยซูมาเปรียบเทียบกับพระราชกิจของพระยาห์เวห์ และเมื่อพวกเขาได้พบความไม่สอดคล้องกัน พวกเขาก็ได้ตอกตรึงพระเยซูกับกางเขน แต่เหตุใดพวกเขาจึงไม่พบความสอดคล้องกันระหว่างพระราชกิจของทั้งสองพระองค์เล่า? ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพระเยซูได้ทรงพระราชกิจใหม่ อีกทั้งยังเป็นเพราะก่อนที่พระเยซูจะได้ทรงเริ่มพระราชกิจของพระองค์นั้น ไม่เคยมีใครได้เขียนทะเบียนลำดับพงศ์ของพระองค์เลย หากว่ามีใครสักคนได้เขียน เช่นนั้นแล้วก็คงไม่จำเป็นต้องกังวล และเช่นนั้นแล้วใครกันเล่าที่จะได้ตอกตรึงพระเยซูกับกางเขน? หากว่ามัทธิวได้เขียนทะเบียนลำดับพงศ์ของพระเยซูไปก่อนหน้านั้นหลายสิบปีแล้ว เช่นนั้นแล้ว พระเยซูก็คงจะไม่ต้องทรงทนทุกข์กับการข่มเหงที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้น นี่ไม่ใช่ดังนั้นหรอกหรือ? ทันทีที่ผู้คนได้อ่านทะเบียนลำดับพงศ์ของพระเยซู—ว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของอับราฮัม และทรงเป็นรากเหง้าของดาวิด—เช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็คงจะได้หยุดการข่มเหงพระองค์ของพวกเขา ไม่น่าเสียดายหรอกหรือที่ทะเบียนลำดับพงศ์ของพระองค์ถูกเขียนขึ้นสายเกินไป? และช่างน่าเสียดายที่พระคัมภีร์เพียงแค่บันทึกพระราชกิจของพระเจ้าสองช่วงระยะเท่านั้น ได้แก่ ช่วงระยะหนึ่งที่เป็นพระราชกิจแห่งยุคธรรมบัญญัติ และช่วงระยะหนึ่งที่เป็นพระราชกิจแห่งยุคพระคุณ ช่วงระยะหนึ่งที่เป็นพระราชกิจของพระยาห์เวห์ และช่วงระยะหนึ่งที่เป็นพระราชกิจของพระเยซู มันจะดีกว่านี้มากเพียงใดหากผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งได้พยากรณ์ถึงพระราชกิจของวันนี้เอาไว้แล้ว มันคงจะได้มีภาคพิเศษในพระคัมภีร์ที่มีชื่อว่า “พระราชกิจแห่งยุคสุดท้าย”—นั่นจะไม่ดีกว่านี้มากหรอกหรือ? เหตุใดมนุษย์จึงต้องอยู่ภายใต้ความยากลำบากมากมายยิ่งนักในวันนี้? พวกเจ้าได้มีเวลาที่ลำบากยากเย็นเช่นนี้แล้ว! หากใครคนใดสมควรที่จะถูกเกลียดชัง อิสยาห์และดาเนียลนั่นเองที่ไม่ได้บอกถึงพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายไว้ก่อน และหากใครคนใดจะถูกตำหนิ นั่นก็คือบรรดาอัครทูตแห่งพันธสัญญาใหม่ผู้ที่ไม่ได้บันทึกรายการทะเบียนลำดับพงศ์ของการจุติเป็นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้าให้เร็วกว่านี้ ช่างน่าอับอายอะไรเช่นนั้น! พวกเจ้าต้องค้นหาหลักฐานจนทั่วไปหมด และถึงแม้หลังจากพบส่วนปลีกย่อยของพระวจนะเล็กๆ น้อยๆ บางอย่าง พวกเจ้าก็ยังคงไม่สามารถบอกได้ว่าพระวจนะเหล่านั้นเป็นข้อพิสูจน์จริงๆ ช่างน่าอายนัก! เหตุใดพระเจ้าจึงทรงเร้นลับยิ่งนักในพระราชกิจของพระองค์? วันนี้ ผู้คนมากมายยังไม่พบหลักฐานที่เป็นบทสรุป ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไร้ความสามารถที่จะปฏิเสธมันได้เช่นกัน ดังนั้น พวกเขาควรทำอย่างไร? พวกเขาไม่สามารถติดตามพระเจ้าได้อย่างแน่วแน่ ทว่าพวกเขาก็ไม่สามารถเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเคลือบแคลงเช่นนั้นได้ด้วย และดังนั้น “นักวิชาการที่ฉลาดและมีพรสวรรค์” จำนวนมากจึงนำท่าทีแบบ “ทดลองดู” มาใช้เมื่อพวกเขาติดตามพระเจ้า การนี้เป็นปัญหามากเกินไป! สิ่งต่างๆ จะไม่ง่ายดายขึ้นมากอย่างยิ่งหรอกหรือหากว่ามัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น มีความสามารถที่จะบอกอนาคตล่วงหน้าได้? มันคงจะดีขึ้นหากยอห์นได้มองเห็นความจริงข้างในของชีวิตในราชอาณาจักร—น่าเสียดายยิ่งที่เขาเพียงได้เห็นนิมิตแต่ไม่ได้เห็นพระราชกิจที่เป็นเนื้อหาจริงบนแผ่นดินโลก มันช่างน่าอับอาย! เกิดอะไรขึ้นกับพระเจ้า? หลังจากที่พระราชกิจของพระองค์ดำเนินไปด้วยดีในอิสราเอล เหตุใดพระองค์จึงเสด็จมายังประเทศจีน ณ บัดนี้ และเหตุใดพระองค์จึงต้องทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ และทรงพระราชกิจและดำรงพระชนม์ชีพท่ามกลางผู้คนโดยพระองค์เอง? พระเจ้าช่างไม่ทรงคำนึงถึงมนุษย์เกินไป! พระองค์ไม่เพียงไม่ทรงบอกผู้คนไว้ล่วงหน้า หากแต่พระองค์ได้ทรงนำการตีสอนและการพิพากษาของพระองค์มาโดยฉับพลัน มันช่างไม่มีเหตุผลเลยจริงๆ! ครั้งแรกที่พระเจ้าได้ทรงจุติมาเป็นมนุษย์ พระองค์ได้ทรงทนทุกข์กับความยากลำบากมากมายอันเป็นผลจากการที่ไม่ทรงบอกมนุษย์ล่วงหน้าถึงความจริงข้างในทั้งหมด แน่ใจหรือว่าพระองค์ไม่สามารถหลงลืมเรื่องนั้นไปได้? และดังนั้น เหตุใดพระองค์จึงยังคงไม่ทรงบอกมนุษย์ในครั้งนี้? วันนี้ ช่างน่าเสียดายนักที่มีหนังสือเพียงหกสิบหกเล่มในพระคัมภีร์ จำเป็นต้องมีเพิ่มอีกแค่หนึ่งเล่มที่บอกล่วงหน้าถึงพระราชกิจแห่งยุคสุดท้าย! เจ้าไม่คิดหรอกหรือ? แม้แต่พระยาห์เวห์ อิสยาห์ และดาวิด ก็ไม่ได้กล่าวถึงพระราชกิจของวันนี้ พระองค์และท่านเหล่านั้นถูกลบไปจากปัจจุบันต่อไป ถูกแยกออกไปในเวลาที่ผ่านไปกว่าสี่พันปี และพระเยซูก็ไม่ได้ทรงบอกล่วงหน้าถึงพระราชกิจของวันนี้อย่างครบถ้วน โดยตรัสถึงมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และมนุษย์ยังคงไม่พบหลักฐานที่เพียงพอ หากเจ้าเปรียบเทียบพระราชกิจของวันนี้กับเมื่อก่อน สองสิ่งนี้จะสามารถลงรอยกันได้อย่างไร? พระราชกิจช่วงระยะของพระยาห์เวห์ชี้นำไปที่อิสราเอล ดังนั้น หากเจ้าเปรียบเทียบพระราชกิจของวันนี้กับช่วงระยะนั้นก็จะยิ่งมีความไม่สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งสองช่วงระยะนี้แค่ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ เจ้าไม่ใช่มาจากอิสราเอล อีกทั้งเจ้าไม่ใช่คนยิว ขีดความสามารถของเจ้าและทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าขาดพร่อง—เจ้าจะเปรียบเทียบตัวเจ้าเองกับพวกเขาได้อย่างไร? การนี้เป็นไปได้หรือ? จงรู้ไว้ว่าวันนี้คือยุคแห่งราชอาณาจักร และมันแตกต่างจากยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณ ไม่ว่าในกรณีใด จงอย่าทดลองและใช้สูตร จะไม่สามารถพบพระเจ้าในสูตรใดๆ เช่นนั้นได้

พระเยซูทรงดำรงพระชนม์ชีพอย่างไรในระหว่าง 29 ปี หลังจากการประสูติของพระองค์? พระคัมภีร์ไม่บันทึกสิ่งใดเกี่ยวกับวัยเด็กและวัยหนุ่มของพระองค์เลย เจ้ารู้หรือไม่ว่าสองวัยนั้นเป็นอย่างไร? เป็นไปได้ไหมว่าพระองค์ไม่ทรงมีวัยเด็กหรือวัยหนุ่ม และเมื่อพระองค์ทรงประสูติพระองค์ก็มีพระชันษา 30 ปีแล้ว? เจ้ารู้น้อยเกินไป ดังนั้น จงอย่าประมาทนักในการแสดงทรรศนะของเจ้า มันไม่เป็นผลดีกับเจ้า! พระคัมภีร์เพียงแต่บันทึกว่าก่อนวันประสูติปีที่ 30 ของพระเยซู พระองค์ทรงได้รับบัพติศมาและได้รับการทรงนำทางโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อก้าวผ่านการทดลองของมาร และพระกิตติคุณสี่เล่มบันทึกพระราชกิจสามปีครึ่งของพระองค์ ไม่มีบันทึกถึงวัยเด็กและวัยหนุ่มของพระองค์เลย แต่นี่มิได้พิสูจน์ว่าพระองค์ไม่เคยทรงมีวัยเด็กและวัยหนุ่ม มันเป็นเพียงว่า ในการเริ่มต้นนั้น พระองค์มิได้ทรงพระราชกิจใดๆ และทรงเป็นบุคคลปกติ เช่นนั้นแล้วเจ้าจะสามารถกล่าวได้หรือไม่ว่า พระเยซูได้ดำรงพระชนม์ชีพมา 33 ปีโดยไม่มีวัยเด็กหรือวัยหนุ่ม? พระองค์จะทรงสามารถมาถึงพระชันษา 33 ปีครึ่งในทันทีได้หรือ? ทั้งหมดนี้ที่มนุษย์คิดเกี่ยวกับพระองค์เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและไม่เป็นจริง ไม่เป็นที่ต้องสงสัยเลยว่าพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์นั้นทรงมีสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติและธรรมดา แต่เมื่อพระองค์ทรงดำเนินพระราชกิจของพระองค์ มันเป็นไปโดยตรงด้วยสภาวะความเป็นมนุษย์ที่ไม่ครบบริบูรณ์และเทวสภาพที่ครบบริบูรณ์ของพระองค์ เป็นเพราะการนี้นี่เองที่ผู้คนมีความสงสัยเกี่ยวกับพระราชกิจของวันนี้ และแม้กระทั่งสงสัยเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเยซู ถึงแม้ว่าพระราชกิจของพระเจ้าจะแตกต่างกันระหว่างสองครั้งที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ แต่เนื้อแท้ของพระองค์ไม่แตกต่าง แน่นอนว่า หากเจ้าอ่านบันทึกทั้งหลายจากพระกิตติคุณสี่เล่ม ความแตกต่างนั้นมีมากยิ่งนัก เจ้าจะสามารถกลับไปหาชีวิตของพระเยซูในระหว่างวัยเด็กและวัยหนุ่มของพระองค์ได้อย่างไร? เจ้าจะสามารถจับใจความสภาวะความเป็นมนุษย์ปกติของพระเยซูได้อย่างไร? บางทีเจ้าอาจจะมีความเข้าใจหนักแน่นเกี่ยวกับสภาวะความเป็นมนุษย์ของพระเจ้าในวันนี้ ถึงกระนั้นเจ้าก็ยังไม่มีการจับความเข้าใจสภาวะความเป็นมนุษย์ของพระเยซู นับประสาอะไรที่เจ้าจะเข้าใจมัน หากไม่ได้มีการบันทึกไว้โดยมัทธิว เจ้าก็คงจะไม่มีการระแคะระคายเกี่ยวกับสภาวะความเป็นมนุษย์ของพระเยซูเลย บางที เมื่อเราบอกเจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูในระหว่างชีวิตของพระองค์ และบอกเจ้าเกี่ยวกับความจริงข้างในของวัยเด็กและวัยหนุ่มของพระเยซู เจ้าจะส่ายศีรษะและพูดว่า “ไม่! พระองค์ไม่อาจทรงเป็นอย่างนั้นได้ พระองค์ไม่ทรงสามารถมีความอ่อนแอใดๆ ได้ นับประสาอะไรที่พระองค์จะทรงมีสภาวะความเป็นมนุษย์ใดๆ!” เจ้าจะถึงขั้นตะโกนและกรีดร้อง มันเป็นเพราะเจ้าไม่เข้าใจพระเยซูนั่นเองเจ้าจึงมีมโนคติอันหลงผิดต่างๆ เกี่ยวกับเรา เจ้าเชื่อว่าพระเยซูจะต้องทรงเป็นพระเจ้าเหลือเกิน จนไม่มีสิ่งใดในเนื้อหนังเกี่ยวกับพระองค์เลย แต่ข้อเท็จจริงก็ยังคงเป็นข้อเท็จจริง ไม่มีใครปรารถนาที่จะพูดเยาะเย้ยท้าทายความจริงของข้อเท็จจริงทั้งหลาย เพราะเมื่อเราพูดว่ามันมีความสัมพันธ์กับความจริง มันไม่ใช่การคาดคะเน อีกทั้งมันไม่ใช่คำเผยพระวจนะ จงรู้ไว้ว่าพระเจ้าทรงสามารถขึ้นไปถึงที่สูงยิ่งได้ และยิ่งไปกว่านั้น จงรู้ไว้ว่าพระองค์ทรงสามารถซ่อนเร้นในที่ลึกยิ่งได้ ปัญญาของเจ้าไม่อาจจินตนาการถึงพระองค์ได้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของสรรพสิ่งที่ทรงสร้างทั้งปวง และไม่ทรงเป็นพระเจ้าส่วนบุคคลที่เข้าใจโดยบุคคลเฉพาะคนหนึ่ง

ก่อนหน้า: นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (1)

ถัดไป: นิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้า (3)

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เฉพาะบรรดาผู้มุ่งเน้นการฝึกฝนปฏิบัติเท่านั้นที่สามารถได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมได้

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจที่พระองค์ควรที่จะทรงทำและเพื่อทรงปฏิบัติพันธกิจแห่งพระวจนะของพระองค์...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้