บทที่ 16

ภายหลังการเป็นพยานต่อบุตรมนุษย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงเผยพระองค์เองแก่พวกเราในที่สาธารณะในฐานะดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม นี่คือการจำแลงพระกายบนภูเขา! บัดนี้การจำแลงพระกายกำลังกลายเป็นจริงยิ่งขึ้นทุกที เป็นความเป็นจริงมากขึ้น พวกเราได้เห็นวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจ และได้เห็นพระเจ้าพระองค์เองได้ทรงปรากฏออกมาจากเนื้อหนัง พระองค์ไม่ทรงอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ หรืออวกาศ หรือภูมิประเทศ พระองค์ทรงอยู่เหนืออาณาเขตทั้งหลายของแผ่นดินโลกและทะเล พระองค์เสด็จไปทั่วทั้งจักรวาลและสุดปลายแผ่นดินโลก และประชาชาติทั้งปวงกับกลุ่มชนทั้งหมดกำลังฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่างนิ่งสงบ ขณะที่พวกเราเปิดดวงตาฝ่ายวิญญาณของพวกเรา พวกเรามองเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ฉายออกจากพระกายที่ทรงพระสิริของพระองค์ นี่คือพระเจ้าพระองค์เอง ทรงปรากฏออกมาจากเนื้อหนัง พระองค์คือพระเจ้าพระองค์เองที่ทรงเป็นจริงและทรงครบบริบูรณ์ พระองค์ตรัสแก่พวกเราในที่สาธารณะ พระองค์ทรงเผชิญหน้ากับพวกเรา พระองค์ทรงแนะนำพวกเรา พระองค์ทรงสงสารพวกเรา พระองค์ทรงรอคอยพวกเรา พระองค์ทรงชูใจพวกเรา พระองค์ทรงบ่มนิสัยพวกเรา และพระองค์ทรงพิพากษาพวกเรา พระองค์ทรงจูงมือพวกเรา และความกังวลของพระองค์ต่อพวกเรา เผาไหม้เหมือนดังเปลวไฟภายในพระองค์ ด้วยพระหทัยที่กระหายร้อนรน พระองค์ทรงกระตุ้นพวกเราให้ตื่นขึ้นมาและเข้าสู่พระองค์ พระชนม์ชีพที่เป็นอุตรภาพของพระองค์ได้ถูกหล่อหลอมมาเป็นพวกเราทั้งปวง และบรรดาผู้ที่เข้าสู่พระองค์ทั้งหมด จะสัมฤทธิ์เป็นอุตรภาพ และเอาชนะโลกกับพวกมารร้ายทั้งปวง และปกครองดุจกษัตริย์ร่วมกันกับพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระกายฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า หากพระองค์ทรงลิขิตมัน เมื่อนั้นมันจะเป็นดังนั้น หากพระองค์ตรัสมัน เมื่อนั้นมันจะเป็นดังนั้น และหากพระองค์ทรงบัญชามัน เมื่อนั้นมันย่อมเป็นดังนั้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว! ซาตานอยู่ใต้พระบาทของพระองค์ในบาดาลลึก ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ เวลาได้มาถึงแล้ว และทั้งหมดทั้งปวงจะกลับคืนสู่ความเป็นศูนย์ และบังเกิดเป็นสิ่งใหม่

ก่อนหน้า: บทที่ 15

ถัดไป: บทที่ 17

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระเจ้าทรงทำให้บรรดาผู้ซึ่งเป็นที่สมดังพระทัยของพระองค์มีความเพียบพร้อม

บัดนี้ พระเจ้าทรงต้องประสงค์ที่จะได้รับผู้คนบางกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบไปด้วยบรรดาผู้ที่เพียรพยายามที่จะร่วมมือกับพระองค์...

การปฏิบัติ (6)

วันนี้ จงอย่าใส่ใจกับการสัมฤทธิ์สำนึกรับรู้ซึ่งเปโตรเคยครองเลย—ผู้คนจำนวนมากไม่สามารถแม้กระทั่งสัมฤทธิ์สำนึกรับรู้ซึ่งเปาโลเคยได้ครอง...

มนุษย์สามารถมีความรักแท้จริงได้ โดยการได้รับประสบการณ์กับกระบวนการถลุงเท่านั้น

พวกเจ้าทั้งหมดอยู่ท่ามกลางการทดสอบและกระบวนการถลุง เจ้าควรรักพระเจ้าอย่างไรในระหว่างกระบวนการถลุง? เมื่อได้รับประสบการณ์กับกระบวนการถลุง...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้