บทที่ 16

ภายหลังการเป็นพยานต่อบุตรมนุษย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงเผยพระองค์เองแก่พวกเราในที่สาธารณะในฐานะดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม  นี่คือการจำแลงพระกายบนภูเขา!  บัดนี้การจำแลงพระกายกำลังกลายเป็นจริงยิ่งขึ้นทุกที เป็นความเป็นจริงมากขึ้น  พวกเราได้เห็นวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจ และได้เห็นพระเจ้าพระองค์เองได้ทรงปรากฏออกมาจากเนื้อหนัง  พระองค์ไม่ทรงอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ หรืออวกาศ หรือภูมิประเทศ  พระองค์ทรงอยู่เหนืออาณาเขตทั้งหลายของแผ่นดินโลกและทะเล  พระองค์เสด็จไปทั่วทั้งจักรวาลและสุดปลายแผ่นดินโลก และประชาชาติทั้งปวงกับกลุ่มชนทั้งหมดกำลังฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่างนิ่งสงบ  ขณะที่พวกเราเปิดดวงตาฝ่ายวิญญาณของพวกเรา พวกเรามองเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ฉายออกจากพระกายที่ทรงพระสิริของพระองค์ นี่คือพระเจ้าพระองค์เอง ทรงปรากฏออกมาจากเนื้อหนัง  พระองค์คือพระเจ้าพระองค์เองที่ทรงเป็นจริงและทรงครบบริบูรณ์  พระองค์ตรัสแก่พวกเราในที่สาธารณะ พระองค์ทรงเผชิญหน้ากับพวกเรา  พระองค์ทรงแนะนำพวกเรา พระองค์ทรงสงสารพวกเรา พระองค์ทรงรอคอยพวกเรา  พระองค์ทรงชูใจพวกเรา  พระองค์ทรงบ่มนิสัยพวกเรา  และพระองค์ทรงพิพากษาพวกเรา  พระองค์ทรงจูงมือพวกเรา  และความกังวลของพระองค์ต่อพวกเรา เผาไหม้เหมือนดังเปลวไฟภายในพระองค์  ด้วยพระหทัยที่กระหายร้อนรน พระองค์ทรงกระตุ้นพวกเราให้ตื่นขึ้นมาและเข้าสู่พระองค์  พระชนม์ชีพที่เป็นอุตรภาพของพระองค์ได้ถูกหล่อหลอมมาเป็นพวกเราทั้งปวง และบรรดาผู้ที่เข้าสู่พระองค์ทั้งหมด จะสัมฤทธิ์เป็นอุตรภาพ และเอาชนะโลกกับพวกมารร้ายทั้งปวง และปกครองดุจกษัตริย์ร่วมกันกับพระองค์  พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระกายฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า  หากพระองค์ทรงลิขิตมัน เมื่อนั้นมันจะเป็นดังนั้น  หากพระองค์ตรัสมัน เมื่อนั้นมันจะเป็นดังนั้น  และหากพระองค์ทรงบัญชามัน เมื่อนั้นมันย่อมเป็นดังนั้น  พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว!  ซาตานอยู่ใต้พระบาทของพระองค์ในบาดาลลึก  จักรวาลและทุกสรรพสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์  เวลาได้มาถึงแล้ว และทั้งหมดทั้งปวงจะกลับคืนสู่ความเป็นศูนย์ และบังเกิดเป็นสิ่งใหม่

ก่อนหน้า: บทที่ 15

ถัดไป: บทที่ 17

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger