บทที่ 4

ทุกชั่วขณะที่ผ่านไป พวกเราควรเฝ้าดูและรอคอยอย่างสงบนิ่งในจิตวิญญาณ และแสวงหาด้วยหัวใจอันปราศจากราคี  ไม่ว่าสิ่งใดตกแก่พวกเรา พวกเราต้องไม่ทำการสามัคคีธรรมอย่างมืดบอด  พวกเราเพียงแค่จำเป็นต้องสงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและอยู่ในการสามัคคีธรรมอันสม่ำเสมอกับพระองค์ และเมื่อนั้นเจตนารมณ์ของพระองค์จะถูกเผยให้พวกเราเห็นอย่างแน่นอน  ภายในจิตวิญญาณนั้น พวกเราต้องพร้อมที่จะแยกความแตกต่างอยู่ตลอดเวลา และพวกเราต้องมีจิตวิญญาณที่กระตือรือร้นและไม่ยอมแพ้  พวกเราต้องดูดซับน้ำดำรงชีวิตจากเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า น้ำซึ่งบำรุงเลี้ยงและเติมเต็มจิตวิญญาณอันแห้งผากของพวกเรา  พวกเราต้องพร้อมตลอดเวลาที่จะชำระตัวพวกเราเองให้สะอาดจากอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของพวกเรา ซึ่งมองว่าตัวเองชอบธรรม โอหัง ทะนงตน และพึงพอใจในตนเอง  พวกเราต้องเปิดหัวใจของพวกเราเพื่อรับพระวจนะของพระเจ้า และลงมือกระทำการไปบนพื้นฐานของพระวจนะของพระองค์  พวกเราต้องรับประสบการณ์และแน่ใจเกี่ยวกับพระวจนะของพระองค์ และสัมฤทธิ์การทำความเข้าใจพระวจนะของพระองค์ เปิดโอกาสให้พระวจนะของพระองค์กลายมาเป็นชีวิตของพวกเรา  นี่คือการทรงเรียกที่ส่งมาจากสวรรค์ให้กับพวกเรา!  มีเพียงเมื่อพวกเราดำรงชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น พวกเราจึงจะสามารถมีชัยชนะได้!

บัดนี้ มโนคติที่หลงผิดของพวกเรานั้นถ่วงหนักเกินไป และพวกเราพูดจาฉะฉานและปฏิบัติตนอย่างผลีผลาม ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตนโดยสอดคล้องกับพระวิญญาณได้  วันนี้ไม่เป็นเหมือนอย่างที่เคยเป็นในอดีต  พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วอันใหญ่หลวง  พวกเราต้องรับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าในรายละเอียด ทั้งนี้ พวกเราต้องสามารถจำแนกความต่างของทุกแนวคิดและความคิด  ทุกการเคลื่อนไหวและปฏิกิริยาได้อย่างชัดเจนในหัวใจของพวกเรา  ไม่มีสิ่งใดที่พวกเราทำต่อหน้าใครบางคนหรือว่าลับหลังพวกเขาสามารถหนีรอดจากการพิพากษาเบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระคริสต์ได้  พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทรงอยู่ในกระบวนการแห่งการทรงนำพวกเราเข้าสู่อาณาจักรแห่งประสบการณ์อันลึกซึ้งยิ่งขึ้น ที่ซึ่งพวกเราจะได้มาอยู่ใกล้กับการแน่ใจเกี่ยวกับผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

พระเจ้าแห่งจักรวาลได้ทรงเปิดตาฝ่ายวิญญาณของพวกเรา และความล้ำลึกทั้งหลายในจิตวิญญาณกำลังถูกเผยให้พวกเราเห็นอย่างต่อเนื่อง  จงแสวงหาด้วยหัวใจที่ปราศจากราคี!  จงเต็มใจที่จะจ่ายราคา จงเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเป็นเอกภาพ จงเตรียมพร้อมที่จะปฏิเสธตัวพวกเจ้าเอง จงอย่าโลภโมโทสันอีกต่อไป จงติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และชื่นชมพระวจนะของพระเจ้า และเมื่อนั้น มนุษย์คนใหม่แบบครอบจักรวาลก็จะปรากฏขึ้น  ชั่วขณะนั้นกำลังใกล้เข้ามา ชั่วขณะที่ซาตานจะพบกับปลายทางของมัน น้ำพระทัยของพระเจ้าจะครบบริบูรณ์ ประชาชาติทั้งปวงในโลกนี้จะกลายเป็นราชอาณาจักรแห่งพระคริสต์ และพระคริสต์จะทรงครองราชย์บนแผ่นดินโลกในฐานะองค์กษัตริย์ตราบชั่วกาลนาน!

ก่อนหน้า: บทที่ 3

ถัดไป: บทที่ 5

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และงานของซาตาน

คนผู้หนึ่งจะมาเข้าใจรายละเอียดของจิตวิญญาณได้อย่างไร?  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจในมนุษย์อย่างไร?  ซาตานทำงานในมนุษย์อย่างไร?...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger