พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

บทที่ 25

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดาผู้ทรงเป็นนิรันดร์ เจ้าชายแห่งสันติ พระเจ้าของพวกเราคือกษัตริย์! พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงย่างพระบาทบนภูเขามะกอกเทศ ช่างงดงามยิ่งนัก! จงฟัง! พวกเราเหล่าคนยามเปล่งสุ้มเสียงของพวกเราให้ดัง ด้วยเสียงของพวกเรา พวกเราร้องเพลงด้วยกัน เพราะพระเจ้าได้เสด็จกลับมาสู่ศิโยน พวกเรามองเห็นความอ้างว้างของนครเยรูซาเลมด้วยตาของพวกเราเอง จงโห่ร้องเป็นเสียงอันเริงร่าและร้องเพลงโดยพร้อมเพรียงกัน เพราะพระเจ้าได้ทรงนำการปลอบโยนมาสู่พวกเรา และได้ทรงไถ่นครเยรูซาเลม พระเจ้าได้ทรงเผยพระพาหาอันบริสุทธิ์ของพระองค์แก่สายตาของชนชาติทั้งปวง พระเจ้าในรูปบุคคลจริงได้ทรงปรากฏแล้ว! สุดปลายของแผ่นดินโลกทั้งปวงได้เห็นความรอดแห่งพระเจ้าของพวกเราแล้ว

โอ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! วิญญาณทั้งเจ็ดได้ถูกส่งตรงจากบัลลังก์ของพระองค์สู่คริสตจักรทุกแห่ง เพื่อเผยความล้ำลึกทั้งปวงของพระองค์ ขณะประทับบนบัลลังก์แห่งสง่าราศีของพระองค์ พระองค์ได้ทรงบริหารจัดการราชอาณาจักรของพระองค์ และได้ทรงทำให้มันตั้งมั่นและมั่นคงด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม และพระองค์ได้ทรงบำราบชนชาติทั้งปวงเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ โอ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! พระองค์ได้ทรงคลายสายคาดเอวของกษัตริย์ทั้งหลาย! พระองค์ได้ทรงทำให้ประตูทั้งหลายของนครเปิดกว้างเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ ไม่มีวันปิด เนื่องจากความสว่างของพระองค์ได้มาถึง และสง่าราศีของพระองค์ลอยขึ้นและฉายความสุกใสของมันออกมา ความมืดปกคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบอยู่เหนือกลุ่มชนทั้งหลาย โอ พระเจ้า! อย่างไรก็ตาม พระองค์ได้ทรงปรากฏและทรงฉายความสว่างของพระองค์แก่พวกเรา และสง่าราศีของพระองค์จะถูกพบเห็นบนตัวพวกเรา ชนชาติทั้งปวงจะมาสู่ความสว่างของพระองค์ และกษัตริย์ทั้งหลายจะมาสู่รัศมีของพระองค์ พระองค์ทรงช้อนพระเนตรของพระองค์ขึ้น และทอดพระเนตรไปรอบๆ กล่าวคือ บุตรทั้งหลายของพระองค์ชุมนุมกันเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ และพวกเขามาจากที่ไกล ธิดาทั้งหลายของพระองค์ถูกอุ้มในวงแขน โอ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้กุมพวกเราไว้ เป็นพระองค์ที่นำทางพวกเราไปข้างหน้าบนถนนสู่ราชอาณาจักรของพระองค์ และเป็นพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ซึมซาบผ่านพวกเรา

โอ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! พวกเราถวายคำขอบคุณ และพวกเราสรรเสริญพระองค์! ขอให้พวกเราได้เคารพนับถือพระองค์ เป็นพยานแก่พระองค์ ยกย่องพระองค์ และร้องเพลงแด่พระองค์ ด้วยหัวใจที่จริงใจ สงบ และไม่แบ่งแยก ขอให้พวกเรามีเพียงจิตใจเดียว และถูกสร้างด้วยกัน และขอพระองค์ทรงทำให้พวกเราเป็นผู้ที่ติดตามพระหทัยของพระองค์ในเร็ววัน เพื่อที่พระองค์จะทรงใช้ประโยชน์ ขอให้น้ำพระทัยของพระองค์ได้รับการดำเนินการสำเร็จลุล่วง โดยปราศจากอุปสรรคบนแผ่นดินโลก!

ก่อนหน้า:บทที่ 23

ถัดไป:บทที่ 26

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง