2. พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ซึ่งกล่าวว่า ผู้คนในคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ล้มเลิกครอบครัวและการงานของพวกเขาเพื่อที่จะเผยแผ่ข่าวประเสริฐและให้คำพยานต่อพระเจ้า  ผู้คนบางคนถึงกับคงอยู่แบบไม่แต่งงานไปทั้งชีวิตของพวกเขา  พรรคคอมมิวนิสต์จีนพูดว่า การเชื่อของพวกคุณทำลายครอบครัว  สิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนพูดนั้นจริงแท้หรือไม่?

ตอบ:

พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นพรรคการเมืองอเทวนิยมที่เชื่อในมาร์กซ์และลัทธิซาตาน  พรรคนี้เป็นอริกับพระเจ้า ข่มเหงการเชื่อทางศาสนาทั้งหมด และทารุณคริสตชนนับไม่ถ้วนมาโดยตลอดทั่วทั้งประวัติศาสตร์  การที่พรรคนี้น่าจะตัดสินและสบประมาทบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้านั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ ทั้งนี้ การนี้กำหนดพิจารณาโดยธรรมชาติของพรรค ซึ่งเกลียดชังความจริงและต้านทานพระเจ้า  แต่เจ้าคือผู้คนที่เชื่อในองค์พระเยซูเจ้า—ดังนั้นแล้ว เหตุใดหรือเจ้าจึงไว้วางใจคำพูดของพรรคคอมมิวนิสต์และไม่ไว้วางใจพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้า?  ผู้คนดังกล่าวเชื่อในพระเจ้าหรือไม่?  สำหรับบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้า พระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าชัดเจนเกี่ยวกับวิธีเข้าหาสิ่งทั้งหลายทางโลก ครอบครัว และชีวิตแห่งเนื้อหนัง—ดังนั้นแล้ว เหตุใดหรือเจ้าจึงยังคงฟังเหตุผลวิบัติและคำพูดเยี่ยงมารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและตัดสินและกล่าวโทษคริสตชนเล่า?  อะไรกันแน่ที่เป็นปัญหา ณ ที่นี้?  องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสอย่างตรงๆ ว่า “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนที่สละบ้าน หรือภรรยา หรือพี่น้อง หรือบิดามารดา หรือบุตรเพราะเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้า  จะได้รับผลตอบแทนหลายเท่าในยุคนี้ และในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์(ลูกา 18:29-30)  “ถ้าใครมาหาเราและไม่ชังบิดามารดา บุตรภรรยา และพี่น้องชายหญิง แม้แต่ชีวิตของตนเอง คนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้(ลูกา 14:26)  “ทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่มีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้(ลูกา 14:33)  เมื่อผู้คนประกาศตัดขาดกับครอบครัวของพวกเขาและสิ่งพัวพันยุ่งเหยิงทางโลกเพื่อติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้า นี่สอดคล้องโดยครบถ้วนบริบูรณ์กับน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า และนี่ได้รับการสรรเสริญโดยพระเจ้า  กระนั้นก็ตาม เหตุใดหรือโลกศาสนาจึงไว้วางใจคำพูดของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งก็คือซาตานมารร้าย และไม่ไว้วางใจพระวจนะแห่งองค์พระเยซูเจ้า?  เหตุใดหรือโลกศาสนาจึงไม่ไว้วางใจพระวจนะแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์?  เหตุใดหรือโลกศาสนาจึงยืนอยู่ข้างเดียวกับพญานาคใหญ่สีแดงในการตัดสินและกล่าวโทษบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้า?  นี่แสดงให้เห็นว่าโลกศาสนาไม่มีจิตใจหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ว่าพวกเขาสมคบคิดกับซาตาน และนี่ก็เพียงพอแล้วที่จะสาธิตแสดงว่าพวกเขาเป็นพวกผู้ปราศจากความเชื่อ เป็นลูกหลานของพญานาคใหญ่สีแดง!

หลายศตวรรษมาแล้ว บรรดาสาวกและอัครทูตขององค์พระเยซูเจ้าได้ประกาศตัดขาดกับครอบครัวและสิ่งพัวพันยุ่งเหยิงทางโลกทั้งหมดของพวกเขาเพื่อติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้า และพวกเขาได้กล่าวประกาศและให้การเป็นพยานต่อข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูเจ้าไปทั่วแผ่นดิน  เป็นเวลาสองพันปี คริสตชนเคร่งศรัทธานับไม่ถ้วนได้ละทิ้งครอบครัว การสมรส การงาน และสิ่งพัวพันยุ่งเหยิงทางโลก โดยที่พวกเขาเหล่านั้นจำนวนมากมายทำงานและประกาศเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และด้วยเหตุนี้ข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูเจ้าจึงได้เผยแผ่ไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก  จากพระราชกิจและพระวจนะแห่งองค์พระเยซูเจ้า พวกเขาได้มาเข้าใจความจริงบางประการ โดยระลึกได้ว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์ และว่าโดยการยอมรับองค์พระเยซูเจ้า และสารภาพและกลับใจต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น บาปของพวกเขาจึงจะสามารถได้รับการยกโทษได้ และพวกเขาจะสามารถรับพระคุณและพระพรที่ประทานให้โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้  เพื่อให้มนุษย์อาจรับความรอดขององค์พระเยซูเจ้า พวกเขาได้ติดตามพระวจนะแห่งองค์พระเยซูเจ้า โดยละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประกาศและเป็นพยานต่อความรอดขององค์พระเยซูเจ้า—นี่ได้รับการสรรเสริญและการจดจำโดยพระเจ้า และนี่คือการประกอบการอันชอบธรรมที่สุดของมวลมนุษย์  ยิ่งไปกว่านั้น ในศาสนาคริสต์และศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นี่เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไปมาก  พฤติกรรมดังกล่าวได้รับการสรรเสริญและการเลื่อมใสโดยคริสตชน ทั้งนี้ สำหรับหลายคนแล้ว นั่นได้กลายเป็นต้นแบบให้ได้รับการเอาอย่างเสียด้วยซ้ำ  กระนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็สบประมาทและกล่าวโทษคริสตชน โดยกล่าวว่าการประกาศตัดขาดครอบครัวและอาชีพของพวกเขาเพื่อเชื่อในพระเจ้าและเผยแผ่ข่าวประเสริฐได้ทำให้หลายครอบครัวพังพินาศ  นี่ไม่ใช่การไม่ยอมรับและการกล่าวโทษพระวจนะแห่งองค์พระเยซูเจ้ากระนั้นหรือ?  นี่ไม่ใช่การไม่ยอมรับและการกล่าวโทษบรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อทำงานและประกาศเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในช่วงสองพันปีที่ผ่านมากระนั้นหรือ?  นี่ไม่เป็นการกล่าวโทษการทุ่มเทอุทิศของพวกเขาและการสละตัวเองของพวกเขาว่าผิดกระนั้นหรือ?  ทรรศนะดังกล่าวสมเหตุสมผลในศาสนาคริสต์และศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกระนั้นหรือ?  นี่ไม่ใช่การถวายการต้านทานแด่พระเจ้าอย่างโจ่งแจ้งกระนั้นหรือ?  ในระหว่างยุคสุดท้าย นับตั้งแต่การเริ่มต้นของพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คริสตชนในคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้อ่านพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พวกเขาได้เห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า เป็นการทรงปรากฏของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย และว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงแสดงความจริงและทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ เพื่อที่จะแก้ไขธรรมชาติอันเปี่ยมไปด้วยบาปของมนุษย์ โดยทรงช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาปอย่างถึงที่สุดและนำพาเขาเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระเจ้า  ในวันนี้ มหาวิบัติได้เริ่มขึ้นแล้ว  มีเพียงโดยการยอมรับการพิพากษาและการตีสอนแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และการให้อุปนิสัยอันเสื่อมทรามของพวกเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เท่านั้น ผู้คนจึงจะสามารถได้รับการทรงอารักขาโดยพระเจ้าและยังคงอยู่ได้ในท่ามกลางมหาวิบัติในยุคสุดท้ายเหล่านี้ ในขณะที่พวกที่ยังไม่ได้รับความรอดของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้ายจะถูกผลักพรวดลงไปในมหันตภัยและถูกทำลาย  และดังนั้นแล้ว คริสตชนแห่งคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จึงเข้าใจน้ำพระทัยอันเร่งด่วนของพระเจ้าในการช่วยมวลมนุษย์ให้รอด ทั้งนี้ เช่นเดียวกับบรรดาสาวกและอัครทูตขององค์พระเยซูเจ้าที่ได้ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้กล่าวประกาศและได้ให้การเป็นพยานต่อข่าวประเสริฐแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาละวางความชื่นชมยินดีแห่งเนื้อหนังอย่างเปรมปรีดิ์ ประกาศตัดขาดกับครอบครัวและการงาน สู้ทนความเสี่ยงที่มีอยู่เสมอจากการถูกจับกุมและถูกฆ่าโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน และทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อประกาศและให้การเป็นพยานต่อข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  ความประพฤติดีเหล่านี้คือสิ่งที่สอดคล้องมากที่สุดกับน้ำพระทัยของพระเจ้า ความประพฤติดีเหล่านี้ได้รับการสรรเสริญโดยพระเจ้า และการทำความประพฤติดีเหล่านี้ก็คือการติดตามน้ำพระทัยของพระเจ้า!  ดังที่องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน(มาระโก 16:15)  พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “ในฐานะสมาชิกของเผ่าพันธุ์มนุษย์ และคริสตชนผู้เปี่ยมศรัทธา พวกเราทุกคนล้วนมีความรับผิดชอบและภาระผูกพัน ที่จะต้องถวายร่างกายและจิตใจเพื่อเติมเต็มพระบัญชาของพระเจ้าให้สำเร็จบริบูรณ์ ด้วยเหตุที่การเป็นอยู่ของพวกเราทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นล้วนมาจากพระเจ้า และดำรงอยู่ได้ก็ด้วยอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า  หากร่างกายและจิตใจของเรามิได้มีไว้เพื่อพระบัญชาของพระเจ้าและไม่ได้เป็นไปเพื่อเหตุอันชอบธรรมของมวลมนุษย์แล้วไซร้ ดวงวิญญาณของพวกเราจะรู้สึกไม่ควรค่าต่อผู้คนซึ่งได้ยอมพลีชีพเพื่อพระบัญชาของพระเจ้าเลย และยิ่งไม่มีค่าพอต่อพระเจ้าผู้ได้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งไว้ให้กับพวกเรา(พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 2: พระเจ้าทรงเป็นประธานเหนือชะตากรรมของมวลมนุษย์ทั้งปวง)

ในวันนี้ การประกาศตัดขาดกับทุกสิ่งทุกอย่างโดยคริสตชนบางคนในคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เพื่อที่จะประกาศและให้การเป็นพยานต่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าในยุคสุดท้าย เป็นการสมดังน้ำพระทัยแห่งฟ้าและอยู่ในแนวเดียวกับหัวใจของผู้คน  กระนั้นก็ตาม รัฐบาลอเทวนิยมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่อนุญาตให้ผู้คนเชื่อในพระเจ้าและเดินบนเส้นทางที่ถูกต้อง  พรรคนี้กล่าวโทษและทำการตัดสินความประพฤติดีของคริสตชน และจับกุมและข่มเหงพวกเขาอย่างบ้าคลั่ง ซึ่งได้นำไปสู่การที่คริสตชนจำนวนมากจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ถูกบังคับให้ทิ้งบ้านและผู้ที่เป็นที่รักของพวกเขา โดยถูกทำให้กระจัดกระจายไปทุกหนแห่ง ไร้ความสามารถที่จะกลับคืนสู่บ้าน  เป็นการยุติธรรมที่จะกล่าวว่าการหลบหนีออกจากบ้านของคริสตชนส่วนใหญ่แห่งคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นเพราะการกดขี่ การกักขัง และการข่มเหงพวกเขาด้วยน้ำมือของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ตามสถิติที่ยังไม่สมบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2011 จนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2020 เพียงลำพัง คริสตชนแห่งคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อย่างน้อย 400,000 คนถูกจับกุม  มีข้อพิสูจน์ว่าผู้คนมากถึง 169 คนเสียชีวิตอันเป็นผลจากการทารุณกรรมที่พวกเขาได้ทนทุกข์  ครอบครัวของคริสตชนเหล่านี้ถูกทำให้แตกแยกเป็นส่วนๆ—และทั้งหมดนี้ไม่ใช่การก่อขึ้นโดยการข่มเหงที่เหี้ยมโหดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรอกหรือ?  การทารุณกรรมอันโหดร้ายที่ตัดสินโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สร้างความเสียหายต่อครอบครัวของคริสตชนเหลือคณานับ และคริสตชนนับไม่ถ้วนได้ถูกบังคับให้หลบหนีออกจากบ้านของพวกเขา—ความชั่วดังกล่าวไม่ได้กระทำขึ้นโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรอกหรือ?  พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช้ความพยายามอย่างไร้ความปรานีที่สุดเพื่อที่จะจับกุมและข่มเหงบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้า โดยเพิกถอนสิทธิในชีวิตของพวกเขาไปจากพวกเขา ไม่แม้แต่จะมองข้ามสมาชิกในครอบครัวของคริสตชน โดยในท้ายที่สุดแล้วโยนความผิดให้เหยื่อของพรรคนี้ ดึงดันว่าเป็นคริสตชนนั่นเองที่ทอดทิ้งครอบครัวของพวกเขาเพราะการเชื่อของพวกเขาในพระเจ้า ว่าเป็นพวกเขานั่นเองที่กำลังทำให้ครอบครัวของพวกเขาพังพินาศ  นี่ไม่ใช่การบิดเบือนข้อเท็จจริง และการเป็นเหตุให้ความเป็นจริงเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับที่เคยเป็นหรอกหรือ?  เหล่านี้ไม่ใช่คำโกหกที่ไร้ยางอายและหน้าด้านหรอกหรือ?  ผู้คนจำนวนมหาศาลในประเทศประชาธิปไตยเชื่อในพระเจ้า  พวกเขาคนใดหรือได้ถูกข่มเหงและถูกบังคับให้หลบหนีออกจากบ้านของตนเองโดยรัฐบาลเพราะการเชื่อของพวกเขาในพระเจ้า ไร้ความสามารถที่จะได้เห็นผู้ที่เป็นที่รักของพวกเขาอีก?  มีเพียงระบอบเยี่ยงซาตานดังเช่นพรรคคอมมิวนิสต์จีนเท่านั้นที่อาจสบประมาทและตัดสินคริสตชนผู้ซึ่งทุ่มเทอุทิศและสละตัวเองเพื่อพระเจ้า  ไม่มีสิ่งใดนอกจากเหตุผลวิบัตินอกรีตที่เป็นเหตุให้ความเป็นจริงเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับที่เคยเป็นและแปรสิ่งที่ถูกต้องไปสู่สิ่งที่ผิด  นั่นเป็นข้อพิสูจน์ที่แน่นอนที่สุดว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ใช่สิ่งใดนอกจากระบอบเยี่ยงซาตาน ทั้งนี้ โดยแก่นแท้แล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นกลุ่มที่เป็นของซาตานมารร้ายที่ต้านทานและเกลียดชังพระเจ้า  พรรคคอมมิวนิสต์จีนคือตัวการหลักที่ได้ทำลายครอบครัวของคริสตชนทั้งหมดเหล่านี้โดยสิ้นเชิง ทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปตามลม และทิ้งให้พวกเขาไร้ความสามารถที่จะกลับคืนสู่บ้าน!

ก่อนหน้า: 1. พวกคุณให้คำพยานว่า คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มีจุดกำเนิดอยู่ในการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย  พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แต่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เป็นอเทวนิยมกับพวกผู้นำของโลกศาสนาก็กล่าวโทษการสอนของพวกคุณว่าเป็นความเห็นนอกรีต  ดังนั้นแล้ว พวกเราจะสามารถมีวิจารณญาณเหนือสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกับโลกศาสนาพูดได้อย่างไร?

ถัดไป: 3. ฉันไม่เห็นคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทำอะไรมากไปกว่าเผยแผ่ข่าวประเสริฐและให้คำพยานต่อพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้า โดยขอให้ผู้คนซื่อสัตย์และเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องของชีวิตมนุษย์  แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็กำลังเผยแพร่ข้อมูลซึ่งกล่าวว่า จุดหมายสูงสุดของคริสตจักรในการเผยแผ่ข่าวประเสริฐก็คือการโค่นล้มการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ฉันไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคำพูดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นจริงแท้หรือว่าเป็นเท็จ?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger