453 พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีหลักธรรมของพระราชกิจ

1 พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีหลักธรรมของตัวเอง และก็มีเงื่อนไข  ในความเชื่อของคนเรานั้น คนเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่า เพื่อที่จะได้มาซึ่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างน้อยที่สุดคนเราต้องมีมโนธรรมและหัวใจที่ซื่อสัตย์  มีเพียงทันทีที่เจ้ามีหัวใจที่ซื่อสัตย์—ตลอดจนมโนธรรมและเหตุผลที่สภาวะความเป็นมนุษย์ของคนเราต้องครอง—เท่านั้น พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงจะสามารถทำงานกับเจ้าได้  พระวิญญาณบริสุทธิ์มักจะทรงพระราชกิจกับบรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขานั้นซื่อสัตย์ และพระองค์ทรงพระราชกิจเมื่อผู้คนประสบความเดือดร้อนและกำลังแสวงหาความจริง  พระเจ้าจะไม่ใส่พระทัยกับพวกที่ไม่มีเหตุผลหรือมโนธรรมแบบมนุษย์เลยสักเศษเสี้ยว  พวกเขาต้องกลับใจอย่างจริงแท้และเป็นผู้คนที่ซื่อสัตย์

2 หัวใจของเจ้าต้องเปิดกว้างต่อพระเจ้า และเจ้าต้องแสวงหาความจริงจากพระเจ้า ทันทีที่เจ้าเข้าใจความจริง เช่นนั้นแล้ว เจ้าต้องปฏิบัติความจริง  จากนั้นเจ้าก็ต้องนบนอบต่อการจัดการเตรียมการของพระเจ้า และเปิดโอกาสให้พระเจ้าทรงควบคุมดูแลเจ้า  มีเพียงในหนทางนี้เท่านั้นเจ้าจึงจะได้รับการสรรเสริญโดยพระเจ้า  เจ้าต้องพักวางเกียรติยศและความถือดีของเจ้าเองเสียก่อน และปล่อยผ่านผลประโยชน์ของเจ้าเอง  ทันทีที่เจ้าได้พักวางสิ่งเหล่านั้นแล้ว จงทุ่มร่างกายและดวงจิตทั้งหมดทั้งสิ้นของเจ้าเข้าไปในหน้าที่ของเจ้าและในงานแห่งการให้คำพยานแด่พระเจ้า  ก่อนอื่นเจ้ายอมจำนนกับตัวเจ้าเอง เปิดหัวใจของเจ้าแด่พระเจ้า และพักวางสิ่งทั้งหลายที่เจ้าหวงแหนราวสมบัติล้ำค่า  หากเจ้ายึดมั่นสิ่งเหล่านั้นต่อไปในขณะที่ทำการร้องขอต่อพระเจ้า เจ้าจะมีความสามารถที่จะได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์กระนั้นหรือ?

3 พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีเงื่อนไข และพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ซึ่งทรงเกลียดชังความชั่วและผู้ซึ่งทรงบริสุทธิ์  หากผู้คนยึดมั่นสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ โดยปิดตัวพวกเขาเองกับพระเจ้าอยู่เป็นนิตย์และบอกปัดพระราชกิจและการทรงนำของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว พระเจ้าย่อมจะทรงหยุดการทรงพระราชกิจกับพวกเขา  มิใช่ว่าพระเจ้าต้องทรงพระราชกิจภายในทุกๆ บุคคล  พระองค์ไม่ทรงบังคับขู่เข็ญเจ้า งานของวิญญาณชั่วคือการบังคับเหล่ามนุษย์ให้ทำการนี้และการนั้น  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจอย่างอ่อนโยนเป็นพิเศษ พระองค์ทรงดลใจเจ้า และเจ้าไม่รู้สึกถึงการนั้น  เจ้าเพียงแค่รู้สึกราวกับว่า เจ้าได้มาเข้าใจหรือตระหนักถึงบางสิ่งโดยไม่รู้สึกตัว  ดังนั้นพวกที่ไม่มีเหตุผลหรือมโนธรรมของมนุษย์ต้องกลับใจอย่างถ่องแท้ หาไม่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ทรงพระราชกิจกับพวกเขา

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, เมื่อมอบหัวใจของคนเราแก่พระเจ้า คนเราย่อมจะสามารถได้มาซึ่งความจริง

ก่อนหน้า: 452 หลักธรรมเกี่ยวกับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ถัดไป: 454 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจมากขึ้นในบรรดาผู้โหยหาที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger