662 สิ่งที่มนุษย์ควรยึดถือในช่วงระหว่างบททดสอบ

Verse 1

ในแต่ละขั้นตอนของราชกิจ มีหนึ่งหนทาง

ที่ผู้คนควรให้ความร่วมมือ

พระเจ้าทรงถลุงคนเพื่อให้คนนั้นเชื่อมั่น

พระเจ้าทรงทำให้คนเพียบพร้อม

เพื่อให้คนเชื่อมั่นว่าจะได้เพียบพร้อม

เต็มใจรับการถลุงจากพระเจ้า

และรับการจัดการและตัดแต่งจากพระองค์


Verse 2

พระวิญญาณพระเจ้าทรงงานในผู้คน

เพื่อนำพาความรู้แจ้ง

และความกระจ่างเพื่อที่พวกเขา

จะยอมตามและปฏิบัติ

พระเจ้าไม่ตรัสในระหว่างการถลุง

ไม่มีพระสุรเสียงของพระองค์

แต่ยังมีงานที่คนควรทำ


Bridge 1

เจ้าควรยึดถือสิ่งที่เจ้ามี

และยังสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้า

ใกล้ชิดพระเจ้า ยืนหยัด

เป็นพยานเฉพาะพระพักตร์

หน้าที่เจ้าจึงลุล่วงลง


Chorus

หากเจ้าตั้งมั่นอย่างที่สุด

ในทุกบททดสอบของพระเจ้า

หากเจ้าตั้งมั่นอย่างที่สุดจนถึงปลายทาง

เจ้าย่อมเป็นผู้ชนะคนหนึ่ง

คนที่ได้รับการทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้า

คนที่ได้รับการทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้า


Verse 3

จากราชกิจ พวกเจ้าควรเห็นอย่างชัดเจน

ว่าในบททดสอบของพระองค์

เรื่องความมั่นใจของคน ความรักของคน

พวกเขาต้องอธิษฐานเพิ่ม

และเพิ่มการลิ้มรสวจนะพระเจ้า

เฉพาะพระพักตร์พระองค์

เจ้าต้องตระหนักถึงหน้าที่ของคน


Verse 4

เจ้าอาจไม่รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าที่แท้จริง

แต่เจ้าทำหน้าที่ของตนได้

เจ้าสามารถอธิษฐานและปฏิบัติความจริง

ในเวลาที่เจ้าควรทำ

และสามารถทำสิ่งที่คนควรทำ

และยึดถือนิมิตตน

เช่นนี้เจ้าจึงยอมรับราชกิจต่อไปได้


Chorus

หากเจ้าตั้งมั่นอย่างที่สุด

ในทุกบททดสอบของพระเจ้า

หากเจ้าตั้งมั่นอย่างที่สุดจนถึงปลายทาง

เจ้าย่อมเป็นผู้ชนะคนหนึ่ง

คนที่ได้รับการทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้า

คนที่ได้รับการทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้า


Verse 5

เจ้าต้องมีจุดยืนในกระบวนการของพระเจ้า

ที่ทำให้คนเพียบพร้อม

เจ้าต้องไว้ใจในทุกก้าวของราชกิจ

ทำหน้าที่คนให้ลุล่วง

ยึดถือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เจ้าปฏิบัติ

นึกถึงสิ่งที่ทรงให้ทำ

รักษาจุดยืนในคำพยานของเจ้า


Bridge 2

หากเจ้าสามารถทำที่กล่าวมา

ลุล่วงแต่ละย่างก้าว

ในที่สุดพระเจ้าจะทำให้เจ้าเพียบพร้อม

และเจ้านั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะ


Chorus

หากเจ้าตั้งมั่นอย่างที่สุด

ในทุกบททดสอบของพระเจ้า

หากเจ้าตั้งมั่นอย่างที่สุดจนถึงปลายทาง

เจ้าย่อมเป็นผู้ชนะคนหนึ่ง

คนที่ได้รับการทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้า

คนที่ได้รับการทำให้เพียบพร้อมโดยพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรธำรงไว้ซึ่งการอุทิศตนของเจ้าแด่พระเจ้า

ก่อนหน้า: 661 ผู้ติดตามพระเจ้าอย่างจริงใจย่อมสามารถตั้งมั่นได้ในบททดสอบ

ถัดไป: 663 เจ้าควรยืนข้างพระเจ้าเมื่อบททดสอบตกมาถึง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger