841 หนทางที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า

1 ยิ่งความเข้าใจของเจ้าเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากขึ้นเท่าใดและยิ่งเจ้านำพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบัติมากขึ้นเท่าใด เจ้าก็จะยิ่งสามารถเหยียบย่างบนเส้นทางของความเพียบพร้อมได้เร็วขึ้นเท่านั้น  เจ้าสามารถได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมในด้านการอธิษฐานได้โดยผ่านทางคำอธิษฐาน เจ้ายังสามารถได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมได้ด้วยการกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า ด้วยการจับความเข้าใจในเนื้อแท้ของพระวจนะ และด้วยการใช้ชีวิตจากความเป็นจริงของพระวจนะ  โดยการได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าเป็นประจำทุกวัน เจ้าควรมารับรู้ได้ว่าสิ่งใดขาดไปในตัวเจ้าเอง ยิ่งกว่านั้น เจ้าควรตระหนักถึงข้อบกพร่องร้ายแรงและจุดอ่อนของเจ้า และอธิษฐานและวิงวอนต่อพระเจ้า  โดยการทำเช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จะค่อยๆ ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

2 เส้นทางของความเพียบพร้อมคือ การอธิษฐาน การกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า การจับความเข้าใจถึงแก่นแท้ของพระวจนะของพระเจ้า การได้รับการเข้าสู่ประสบการณ์แห่งพระวจนะของพระเจ้า การได้มารับรู้ว่าสิ่งใดขาดหายไปในตัวเจ้าเอง การนบนอบต่อพระราชกิจของพระเจ้า การใส่ใจต่อพระภาระของพระเจ้า และการละทิ้งเนื้อหนังผ่านความรักของเจ้าที่มีต่อพระเจ้า และการเข้าร่วมการสามัคคีธรรมกับพี่น้องชายหญิงของเจ้าเป็นนิจศีล ซึ่งสามารถทำให้ประสบการณ์ของเจ้ามั่งคั่งขึ้นได้  ไม่ว่าจะเป็นชีวิตในชุมชนหรือชีวิตส่วนตัวของเจ้า  และไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมใหญ่หรือการชุมนุมเล็ก พวกมันทั้งหมดล้วนสามารถช่วยให้เจ้าได้รับประสบการณ์และรับการฝึกฝนเพื่อที่หัวใจของเจ้าจะสามารถสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและหวนคืนมาหาพระองค์ได้  ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนของกระบวนการการทำให้มีความเพียบพร้อม

3 การรับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้า ดังที่กล่าวมาข้างต้น หมายถึงการมีความสามารถที่จะลิ้มรสพระวจนะเหล่านั้นได้จริงๆ และเปิดโอกาสให้ตัวเจ้าเองได้ใช้ชีวิตตามพระวจนะนั้น เพื่อที่เจ้าจะได้รับความเชื่อและความรักที่มีต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้น  ในลักษณะนี้ เจ้าจะค่อยๆ กำจัดอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตานของเจ้าให้หมดไป ทำให้ตัวเจ้าเองเป็นอิสระจากแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม และใช้ชีวิตตามสภาพเหมือนของบุคคลปกติ  ยิ่งความรักที่มีต่อพระเจ้าภายในตัวเจ้ามีมากมายยิ่งขึ้นเท่าใด—กล่าวคือ ตัวตนของเจ้าที่ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้ามากยิ่งขึ้น—เจ้าก็ยิ่งจะถูกความเสื่อมทรามของซาตานครอบงำน้อยลงเท่านั้น  เจ้าจะค่อยๆ เหยียบย่างลงบนเส้นทางของการมีความเพียบพร้อมโดยผ่านทางประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของเจ้า ด้วยเหตุนี้ หากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม เช่นนั้นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญเป็นพิเศษที่จะใส่ใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าและรับประสบการณ์กับพระวจนะของพระองค์

ดัดแปลงจาก “จงใส่ใจต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อบรรลุถึงความเพียบพร้อม” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 840 เจ้าต้องมีปณิธานและความกล้าที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

ถัดไป: 842 เจ้าควรเสาะแสวงให้ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้คนที่ได้เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแล้วคือบรรดาผู้ที่ได้เข้าไปสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าแล้ว

ขั้นตอนแรกแห่งเส้นทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวมนุษย์ก่อนสิ่งอื่นใดก็คือ การดึงดูดหัวใจมนุษย์ให้หันจากผู้คน เหตุการณ์ และสิ่งทั้งหลาย...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger