180 พระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงทรงปรากฏท่ามกลางมวลมนุษย์

Verse 1

วันนี้ความรู้ของคนเรื่องพระเจ้า

ผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริง

และนัยสำคัญการจุติเป็นคน นั้นไม่เพียงพอ

เมื่อได้พิจารณาโดยผ่านทาง

พระราชกิจและพระวจนะ

ที่เป็นของพระเจ้าในเนื้อหนัง

ผู้คนจึงเห็นว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสมบูรณ์

และแผ่ไพศาลกว้างไกล


Chorus

อันความหมายที่แท้จริงของพระวิญญาณ

ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

คือมนุษย์จะได้มีส่วนร่วมกับพระเจ้า

ได้พึ่งพาอาศัยพระองค์

และได้รับความรู้เพิ่มพูนเกี่ยวกับพระองค์


Verse 2

ในวันนี้ที่เจ้านมัสการบุคคลผู้นี้ที่เป็นมนุษย์

แต่ในข้อเท็จจริง เจ้ากำลังนมัสการ

พระวิญญาณพระเจ้า

นี่คือสิ่งที่อย่างน้อยคนควรบรรลุ

ในความรู้เรื่องของพระเจ้าผู้ทรงจุติลงมาเป็นคน

ได้รู้จักเนื้อแท้ของพระวิญญาณ

โดยผ่านทางเนื้อหนังพระองค์

ได้ทำความรู้จักพระราชกิจในแบบพระเจ้า

และแบบมนุษย์ในเนื้อหนัง

และยอมรับพระวจนะของพระวิญญาณ

และเห็นวิธีที่ทรงกำกับเนื้อหนัง

และวิธีที่ทรงสำแดงฤทธานุภาพ

ของพระองค์ในร่างเนื้อหนังของมนุษย์

และวิธีที่ทรงสำแดงฤทธานุภาพ

ของพระองค์ในร่างเนื้อหนังของมนุษย์


Chorus

อันความหมายที่แท้จริงของพระวิญญาณ

ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

คือมนุษย์จะได้มีส่วนร่วมกับพระเจ้า

ได้พึ่งพาอาศัยพระองค์

และได้รับความรู้เพิ่มพูนเกี่ยวกับพระองค์


Verse 3

พระเจ้านั้นได้เสด็จจากสวรรค์ลงมายังโลกา

เพื่อที่จะทรงแสดงวจนะ

ผ่านทางเนื้อหนังในความเป็นคน

ให้พระราชกิจของพระวิญญาณนั้นได้เสร็จไป

คนได้รู้จักพระวิญญาณผ่านทาง

พระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็นคน

การทรงปรากฏพระองค์ของพระเจ้า

ในท่ามกลางมวลมนุษย์เดินดิน

ได้ขับไล่พระเจ้าที่แสนคลุมเครือ

อยู่ในความคิดของพวกเขาออกไป

คนหันไปนมัสการพระเจ้าผู้สัมพันธ์กับชีวิตจริง

และเพิ่มการเชื่อฟังพระองค์

และโดยการผ่านทางพระราชกิจแบบของพระเจ้า

และผ่านงานแบบมนุษย์ในเนื้อหนังนั่นเอง

มนุษย์จึงมาได้รับการเลี้ยงดู วิวรณ์

และได้รับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยตน


Chorus

อันความหมายที่แท้จริงของพระวิญญาณ

ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

คือมนุษย์จะได้มีส่วนร่วมกับพระเจ้า

ได้พึ่งพาอาศัยพระองค์

และได้รับความรู้เพิ่มพูนเกี่ยวกับพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าควรรู้ว่า พระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริงคือพระเจ้าพระองค์เอง

ก่อนหน้า: 179 มนุษย์สามารถเป็นคนสนิทของพระเจ้าได้ เมื่อพระองค์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น

ถัดไป: 181 สิทธิอำนาจและนัยสำคัญของการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger