810 เปโตรไล่ตามเสาะหาการรู้จักพระเจ้าเสมอ

1 ในตอนแรกที่เปโตรเริ่มติดตามพระเยซู เขาเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาเช่นเดียวกับอัครทูต และท่านมองไม่เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์  เขาได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้า ได้จัดการตัวเขาเอง และได้ทนทุกข์กับความยากลำบากเพื่อพระเจ้า แต่เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า  หลังจากที่ได้รับประสบการณ์เป็นช่วงเวลาหนึ่ง เปโตรก็ได้มองเห็นกิจการมากมายของพระเจ้าในพระเยซู เขามองเห็นความดีงามของพระเจ้า และเขามองเห็นการดำรงอยู่มากมายของพระเจ้าในพระเยซู  ดังนั้นเขาจึงมองเห็นเช่นกันว่าพระวจนะที่พระเยซูตรัสไม่อาจพูดโดยมนุษย์ได้ และว่าพระราชกิจที่พระเยซูทรงปฏิบัติไม่อาจกระทำโดยมนุษย์ได้  นอกจากนั้น ในพระวจนะและการกระทำของพระเยซู เปโตรมองเห็นพระปรีชาญาณมากมายของพระเจ้า และพระราชกิจมากมายที่มีธรรมชาติที่เป็นของพระเจ้า

2 ในระหว่างประสบการณ์ของเขา เขาไม่เพียงแต่ได้มารู้จักตัวเขาเองเท่านั้น แต่ยังให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิดกับทุกการกระทำของพระเยซูด้วยเช่นกัน ซึ่งเขาได้ค้นพบสิ่งใหม่มากมายจากการกระทำเหล่านั้น นั่นคือ การที่มีการแสดงออกมากมายของพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงในพระราชกิจที่พระเจ้าทรงปฏิบัติโดยผ่านทางพระเยซู และการที่พระเยซูทรงแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาในพระวจนะที่พระองค์ตรัสและการกระทำที่พระองค์ทรงมี ตลอดจนวิธีที่พระองค์ทรงใช้ในการเป็นผู้เลี้ยงคริสตจักรและพระราชกิจที่พระองค์ทรงดำเนินการจนเสร็จสิ้น  ดังนั้น เปโตรจึงได้เรียนรู้บทเรียนมากมายที่เขาควรต้องเรียนรู้จากพระเยซู และพอถึงเวลาที่พระเยซูกำลังจะทรงถูกตอกตรึงกับกางเขนนั้น เขาก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับพระเยซูมาปริมาณหนึ่งแล้ว—ความรู้ที่กลายเป็นพื้นฐานของความจงรักภักดีต่อพระเยซูชั่วชีวิตของเขา และเป็นพื้นฐานของการตรึงกางเขนกลับหัวของเขาซึ่งเขาทุกข์เพื่อประโยชน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มีเพียงผู้ที่รู้จักพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเป็นคำพยานต่อพระเจ้า

ก่อนหน้า: 809 วิธีที่จะเดินบนเส้นทางของเปโตร

ถัดไป: 811 การไล่ตามเสาะหาของเปโตรสอดคล้องเป็นที่สุดกับน้ำพระทัยของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger