169 มนุษยชาติอันเสื่อมทรามต้องการการช่วยให้รอดจากพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

Verse 1

พระเจ้ามาเป็นคน เพราะเป้าหมายงานพระองค์

ไม่ใช่เพื่อวิญญาณของซาตาน 

หรือสิ่งใดที่ไม่มีเนื้อหนัง แต่เป็นคน

เนื้อหนังของคนเสื่อมทรามลงเพราะซาตาน

นี่จึงเป็นเป้าหมายงานของพระเจ้า

เป้าหมายแห่งความรอดของพระเจ้าคือคน 

คือคน

Bridge 1

คนนั้นมีวันตาย และมีแต่เลือดและเนื้อ

พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยคนได้

ทรงต้องบังเกิดเป็นคน และเป็นอย่างที่คนเป็น

เพื่อทำตามพระราชกิจ เพื่อผลลัพธ์ดีที่สุดนั้น

Chorus 1

พระเจ้าต้องบังเกิดเป็นคน ผู้ที่มีเนื้อหนัง 

ผู้ไม่อาจเอาชนะบาป

พระเจ้าต้องบังเกิดเป็นคน ผู้ที่มีเนื้อหนัง

ที่ไม่อาจปลดปล่อยตน จากความเป็นทาสของเนื้อหนัง

Verse 2

ซาตานทำให้เนื้อหนังคนเสื่อมทราม

คนผู้ถูกทำร้ายและตามืดบอด

และเหตุที่พระเจ้ามา เหตุที่มาบังเกิดเป็นคน

ก็เพราะคนคือเป้าหมายของความรอดของพระองค์

และซาตานได้ขัดขวางราชกิจโดยใช้เนื้อหนังคน 

เนื้อหนังของคน ของคน

Bridge 2

พระเจ้าสู้กับซาตานด้วยการพิชิตคน 

และช่วยเหลือคนในคราเดียวกัน

เพื่อการนี้พระเจ้าจึงต้องจุติมาเป็นคน

เพื่อทรงดำเนินราชกิจ เพื่อทรงดำเนินราชกิจ

Chorus 2

ซาตานทำให้เนื้อหนังเสื่อมทราม

อาศัยเนื้อหนังคน และพระเจ้าต้องพิชิตมัน

พระเจ้าต้องมายังโลก บังเกิดเป็นคน

เพื่อต่อสู้กับซาตาน และช่วยเหลือคน นี่คือราชกิจจริง

Verse 3

เมื่อทำกิจในเนื้อหนัง พระองค์ทรงต่อสู้ซาตาน

ราชกิจในดินแดนฝ่ายวิญญาณนั้นได้กลายเป็นจริง

เป็นสิ่งแท้บนโลกในเนื้อหนัง

ผู้ที่ถูกพระเจ้าพิชิตคือผู้ไม่เชื่อฟัง

รูปจำแลงของซาตานถูกกำราบ

และในท้ายที่สุด ผู้ได้รับความรอดคือคน คือคน

Bridge 3

พระเจ้าจำเป็นต้องจุติลงมาเป็นคน และมีเปลือกอย่างคน

เพื่อต่อสู้กับซาตาน พิชิตคนผู้ขบถ

ผู้มีเปลือกนอกเหมือนพระองค์

พระเจ้าจำเป็นต้องจุติลงมาเป็นคน และมีเปลือกอย่างคน

เพื่อช่วยมวลมนุษย์ ผู้มีเปลือกนอกเดียวกัน

แต่เป็นผู้ถูกทำร้ายจากซาตาน ผู้ถูกทำร้ายจากซาตาน

Chorus 3

พระเจ้าต้องพิชิตคน ผู้ซึ่งเป็นศัตรู

คนคือเป้าหมายความรอดของพระเจ้า 

พระเจ้าจึงต้องบังเกิดกลายเป็นคน

ด้วยวิธีนี้ราชกิจจึงง่ายขึ้น

พระเจ้าสามารถพิชิตซาตาน 

พระเจ้าพิชิตคนได้ พระเจ้าช่วยคนให้รอด

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 168 พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายคือประตูให้มนุษย์เข้าไปสู่ราชอาณาจักร

ถัดไป: 170 การจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าทั้งสองครั้งมีความจำเป็นต่อมนุษยชาติ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และงานของซาตาน

คนผู้หนึ่งจะมาเข้าใจรายละเอียดของจิตวิญญาณได้อย่างไร? พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจในมนุษย์อย่างไร? ซาตานทำงานในมนุษย์อย่างไร?...

บรรดาผู้ที่รู้จักพระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์เท่านั้นที่สามารถทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัยได้

พระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงจุติมาเป็นมนุษย์ประกอบด้วยสองส่วน เมื่อพระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นครั้งแรกนั้น...

มีเพียงผู้ที่ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมแล้วเท่านั้นที่สามารถใช้ชีวิตอันเปี่ยมความหมายได้

แท้จริงแล้ว พระราชกิจที่กำลังทรงทำอยู่ตอนนี้คือการทำให้ผู้คนละทิ้งซาตาน บรรพบุรุษเก่าแก่ของพวกเขา...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger