211 วิธีที่มนุษย์จะสามารถรับรู้ได้ถึงการทรงปรากฏของพระคริสต์และพระราชกิจของพระองค์ในวาระสิ้นสุด

Verse 1

และเมื่อพระเจ้าได้ทรง บังเกิดเป็นมนุษย์

พระองค์จะทรงก่อเกิดพระราชกิจ

ที่ท่านทรงตั้งพระทัยจะทำ

จะทรงแสดงให้เห็นถึง สิ่งที่พระองค์ทรงเป็น

ทรงเป็นผู้ที่มีความสามารถ

ในการนำความจริงมาสู่มนุษย์ทั้งหมด

ทรงประทานชีวิตให้แก่พวกเขา

และยังทรงชี้หนทางชีวิตแก่พวกเขา

และเนื้อหนังซึ่งไร้จิตวิญญาณพระเจ้า

และไร้แก่นแท้ของพระเจ้า

ไม่ถือว่าเป็นพระผู้เป็นเจ้า

ผู้ซึ่งจุติเป็นมนุษย์อย่างแน่นอน

ในการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้านั้นปรากฏถึงแก่นแท้

และการแสดงออกของพระเจ้า


Chorus 1

จงยืนยันว่านั่นคือเนื้อหนัง

และหนทางที่แท้จริงของพระเจ้า

สังเกตจากพระอุปนิสัย

พระวจนะที่ได้ตรัส รวมถึงพระกิจ

ให้ความสำคัญกับแก่นแท้

มากกว่ารูปปรากฏภายนอก

หากมนุษย์พินิจพิเคราะห์

เพียงแค่รูปปรากฏภายนอกของพระองค์ เท่ากับว่า

มนุษย์นั้นช่างมืดบอดและไม่รู้เท่าทัน

รูปภายนอกของพระองค์

มิสามารถกำหนดแก่นแท้ภายในได้

และพระราชกิจไม่มีวันสอดคล้อง

กับมโนคติหลงผิดของมนุษย์


Verse 2

รูปปรากฏภายนอกของพระเยซู

นั้นไม่ได้ขัดแย้งกับมโนคติ

ที่ซึ่งบิดเบี้ยวของมนุษย์หรืออย่างไรกัน

โฉมพระพักตร์ และเครื่องทรงของพระองค์นั้นไม่

สามารถให้เบาะแส

เกี่ยวกับพระอัตลักษณ์แท้จริงของท่านได้หรอกหรือ

เหตุนี้มิใช่หรือ ที่ทำให้ผู้คนชาวฟาริสีในยุคแรกสุด

ได้ต่อต้าน ได้ต่อต้านพระเยซูอย่างจริงจัง

ไม่ใช่เพราะเหตุนี้หรือ

พวกเขาแค่มองพระรูปปรากฏ

ภายนอกของพระองค์เท่านั้น

หาได้ใส่ใจและยอมรับ

ในพระวจนะที่พระองค์ได้ตรัสสอนเลย


Chorus 2

พระเจ้ามีความหวังว่า

เหล่าพี่น้องชายหญิงทุกคนที่แสวงหา

การทรงปรากฏของพระผู้เป็นเจ้า

จะไม่ซ้ำรอยโศกนาฏกรรมแห่งประวัติศาสตร์

เจ้าต้องไม่กลายเป็น พวกฟาริสีแห่งยุคปัจจุบัน

และตอกตรึงพระเจ้า

เข้ากับไม้กางเขนอีกครั้ง เช่นในประวัติศาสตร์

เจ้าควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงวิธี

ที่เจ้าจะต้อนรับ การทรงกลับมาของพระเจ้า

เจ้าควรมีความคิดที่ชัดแจ้ง

ในวิธีที่จะนบนอบต่อความจริง

นี่เป็นความรับผิดชอบของทุกคน

ที่กำลังรอการกลับมาของพระเยซู


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, คำนำ

ก่อนหน้า: 210 วิธีแสวงหารอยพระบาทของพระเจ้า

ถัดไป: 212 มีเพียงผู้ที่ยอมรับความจริงเท่านั้นที่สามารถได้ยินพระสุรเสียงพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger