785 การที่จะรู้จักพระเจ้า เจ้าต้องรู้จักพระวจนะของพระองค์

1 การรู้จักพระเจ้าต้องสัมฤทธิ์ผลโดยผ่านทางการอ่านและการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้า  พระวจนะของพระเจ้าก็คือการแสดงออกอย่างหนึ่งของพระอุปนิสัยของพระองค์  จากพระวจนะของพระเจ้า เจ้าสามารถมองเห็นความรักและความรอดของพระองค์ที่มีต่อพวกมนุษย์ ตลอดจนวิธีการของพระองค์ในการช่วยพวกเขาให้รอด…นี่เป็นเพราะพระวจนะของพระองค์ถูกแสดงออกมาโดยพระเจ้าพระองค์เอง ไม่ใช่ถูกเขียนขึ้นโดยพวกมนุษย์  พระเจ้าได้ทรงแสดงพระวจนะเหล่านั้นออกมาด้วยพระองค์เอง พระเจ้าพระองค์เองกำลังทรงแสดงพระวจนะของพระองค์เองและพระสุรเสียงภายในของพระองค์  เหตุใดหรือพระวจนะเหล่านี้จึงถูกเรียกว่าพระวจนะจากพระทัย?  นั่นก็เป็นเพราะพระวจนะเหล่านี้ออกมาจากส่วนลึกลงไป และแสดงพระอุปนิสัยของพระองค์ น้ำพระทัยของพระองค์ พระดำริของพระองค์ ความรักของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์ ความรอดของพระองค์สำหรับมวลมนุษย์ และความคาดหวังของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์…

2 ถ้อยดำรัสของพระเจ้ารวมไปด้วยพระวจนะอันกร้าวกระด้าง และพระวจนะอันอ่อนโยนและมีความคำนึงห่วงใย ตลอดจนพระวจนะในเชิงเปิดเผยซึ่งไม่เป็นไปในแนวเดียวกับที่มนุษย์ปรารถนา  หากเจ้ามองเพียงพระวจนะในเชิงเปิดเผยเท่านั้น เจ้าก็อาจรู้สึกว่า พระเจ้าทรงค่อนข้างเข้มงวดทีเดียว  หากเจ้ามองเพียงพระวจนะอันอ่อนโยน เจ้าก็อาจรู้สึกว่า พระเจ้าไม่ทรงสิทธิอำนาจมากเท่าใดนัก  เพราะฉะนั้น เจ้าจึงไม่ควรมองพระวจนะเหล่านี้ออกนอกบริบท ในทางกลับกันให้มองพระวจนะเหล่านี้จากทุกมุม  บางคราวพระเจ้าตรัสจากมุมมองอันอ่อนโยนและเปี่ยมความสงสารเห็นใจ และเช่นนั้นแล้ว ผู้คนจึงมองเห็นความรักที่พระองค์ทรงมีต่อมวลมนุษย์ บางคราวพระองค์ก็ตรัสจากมุมมองที่เคร่งครัดมาก และเช่นนั้นแล้ว ผู้คนก็จะเห็นพระอุปนิสัยของพระองค์ที่จะไม่ยอมผ่อนปรนต่อการล่วงเกินอันใดเลย  มนุษย์นั้นโสมมอย่างหนัก และไม่มีค่าคู่ควรต่อการมองเห็นพระพักตร์ของพระเจ้าหรือต่อการมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์  การที่บัดนี้ผู้คนได้รับอนุญาตให้มาอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์นั้นก็เป็นไปโดยพระคุณของพระองค์ล้วนๆ

3 พระปัญญาของพระเจ้าสามารถมองเห็นได้จากหนทางที่พระองค์ทรงพระราชกิจและในนัยสำคัญแห่งพระราชกิจของพระองค์  ผู้คนยังคงสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ในพระวจนะของพระเจ้า ต่อให้ปราศจากการติดต่อสัมพันธ์โดยตรงจากพระองค์ก็ตาม  เมื่อใครบางคนที่รู้จักพระเจ้าอย่างถ่องแท้มาติดต่อสัมพันธ์กับพระคริสต์ การเผชิญหน้าของเขากับพระคริสต์ย่อมสามารถสอดรับกันได้กับความรู้ของเขาที่มีอยู่เกี่ยวกับพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เมื่อใครบางคนผู้ซึ่งมีเพียงความเข้าใจเชิงทฤษฎีเผชิญหน้ากับพระเจ้า เขาย่อมไม่สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงได้  ความจริงแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์คือข้อล้ำลึกทั้งหลายที่ลุ่มลึกที่สุด ลำบากยากเย็นที่จะหยั่งถึง  จงสรุปรวบรวมพระวจนะของพระเจ้าที่ว่าด้วยความล้ำลึกแห่งการจุติเป็นมนุษย์  มองดูพระวจนะเหล่านั้นจากทุกมุม แล้วจากนั้นก็จงอธิษฐานร่วมกัน ไตร่ตรอง และสามัคคีธรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมนี้ของความจริง  ในการทำดังนั้น เจ้าจะมีความสามารถที่จะได้รับความรู้แจ้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเกิดความเข้าใจขึ้นมา  เพราะพวกมนุษย์ไม่มีโอกาสที่จะมีการติดต่อสัมพันธ์โดยตรงกับพระเจ้า พวกเขาจึงต้องพึ่งพาประสบการณ์ประเภทนี้เพื่อค่อยๆ คลำทางของพวกเขาไปและเข้าสู่ทีละน้อย เพื่อที่จะบรรลุความรู้อันแท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้า

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ภาคที่สาม

ก่อนหน้า: 784 มีเพียงโดยการรู้จักพระราชกิจของพระเจ้าเท่านั้นเจ้าจึงจะสามารถติดตามไปจนถึงปลายทาง

ถัดไป: 786 มนุษย์รู้จักพระเจ้าโดยผ่านทางการได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger