170 การจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าทั้งสองครั้งมีความจำเป็นต่อมนุษยชาติ

Verse 1

พระราชกิจของยุคสุดท้าย

หากไม่ทำผ่านการจุติเป็นมนุษย์

คงไม่สัมฤทธิ์ผล หรือช่วยคนบาปให้รอดถ้วนหน้า

พระเจ้าจะยังคงเป็นพระวิญญาณ

ที่คนมิอาจมองเห็นหรือจับต้องได้

หากพระองค์มิได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

และเสด็จมายังแผ่นดินโลก


Verse 2

พระวิญญาณพระเจ้าไม่เข้ากันกับ

คนที่ทรงสร้างให้มีเนื้อหนัง

คนและพระเจ้ามีโลกและธรรมชาติ

ซึ่งมีความแตกต่างกัน

ไม่มีหนทางสร้างความเกี่ยวพัน

ระหว่างพวกเขาได้เลย

และรวมไปถึงเรื่องมนุษย์นั้น

ไม่สามารถกลายเป็นพระวิญญาณ


Pre-Chorus 1

พระวิญญาณพระเจ้าจึงต้อง

กลายเป็นสิ่งทรงสร้างที่มีชีวิต

เพื่อทรงพระราชกิจ พระราชกิจดั้งเดิมของพระเจ้า


Chorus

พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ เพราะความจำเป็นยิ่ง

หากพระวิญญาณพระเจ้า

สามารถทรงพระกิจได้โดยตรง

พระองค์คงไม่ต้องมาน้อมรับ

ความไร้ศักดิ์ศรีของการจุติมาเป็นคน


Verse 3

พระเจ้าทรงสามารถทั้งเสด็จขึ้นไป

ยังสถานที่อันสูงสุด

และถ่อมพระองค์กลายมาเป็นมนุษย์

เพื่อที่จะทรงพระกิจของพระองค์

แต่มนุษย์นั้นไม่อาจขึ้นไป สถานที่อันสูงสุด

และไม่สามารถที่จะลงไปยัง

สถานที่ซึ่งอยู่ต่ำที่สุด


Verse 4

และพวกเขาไม่อาจกลายเป็นวิญญาณ

นี่คือเหตุผลที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

เพื่อที่จะดำเนินพระราชกิจให้สำเร็จ

ในการจุติครั้งแรกมีแค่เพียง พระเจ้าในเนื้อหนัง

ที่สามารถไถ่มนุษย์

ผ่านการตรึงกางเขนของพระองค์


Pre-Chorus 2

แต่พระวิญญาณพระเจ้า ไม่มีทางจะถูกตรึงกางเขน

เพื่อเป็นเครื่องบูชา ลบล้างบาปของมนุษย์ทั้งปวง


Chorus

พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ เพราะความจำเป็นยิ่ง

หากพระวิญญาณพระเจ้า

สามารถทรงพระกิจได้โดยตรง

พระองค์คงไม่ต้องมาน้อมรับ

ความไร้ศักดิ์ศรีของการจุติมาเป็นคน


Bridge

พระเจ้าทรงสามารถ บังเกิดเป็นมนุษย์ได้โดยตรง

เพื่อเป็นเครื่องบูชา ลบล้างบาปให้กับมนุษย์

แต่มนุษย์ได้ตกต่ำลงไปแล้ว

และมนุษย์ก็ไม่สามารถ ขึ้นไปสู่สวรรค์ได้เลย

เพื่อรับเอาเครื่องบูชา ล้างบาปที่ทรงเตรียมไว้

พระเจ้าจึงทรงเสด็จไปและมา

สองสามครั้งระหว่างสวรรค์และโลก

พระเยซูจึงจำเป็นต้องเสด็จมา

ท่ามกลางเหล่ามวลมนุษย์

ทรงพระราชกิจซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำได้


Chorus

พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ เพราะความจำเป็นยิ่ง

หากพระวิญญาณพระเจ้า

สามารถทรงพระกิจได้โดยตรง

พระองค์คงไม่ต้องมาน้อมรับ

ความไร้ศักดิ์ศรีของการจุติมาเป็นคน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (4)

ก่อนหน้า: 169 มนุษยชาติอันเสื่อมทรามต้องการการช่วยให้รอดจากพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

ถัดไป: 171 พระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ทรงเหมาะสมกับพระราชกิจแห่งความรอดมากกว่า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger