404 สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้เชื่อในพระเจ้าควรได้รับ

1 พระเจ้าได้ประทานชีวิตของพระองค์แก่ผู้คนโดยไม่คิดราคา ทำให้ชีวิตของพระองค์กลายเป็นชีวิตของพวกเขาด้วยเหตุนี้  เช่นนั้นแล้ว สิ่งใดเล่าที่ผู้คนได้รับจากพระเจ้า?  ย่อมเป็นชีวิตของพระเจ้า!  ด้วยเหตุนี้สิ่งที่มนุษย์ได้รับจากพระเจ้าจึงหาค่ามิได้ และขณะที่พระเจ้ากำลังประทานสิ่งสูงค่าที่สุดนี้แก่มนุษยชาติ พระเจ้าไม่ได้รับสิ่งใด ผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือมวลมนุษย์  มนุษย์เก็บเกี่ยวผลกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด พวกเขาคือผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด

2 บัดนี้ เมื่อพวกเราเปรียบเทียบประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ได้รับเช่นนี้กับพระสัญญาที่พวกเขาจินตนาการว่าพระเจ้าจะประทานแก่พวกเขา สิ่งใดเล่าที่มนุษยชาติจำเป็นต้องมีมากที่สุด?  สิ่งใดสำคัญกว่ากัน ความอยากได้อยากมีพระพรของเจ้าหรือการมีชีวิตอย่างจริงแท้ตามที่พระเจ้าได้ประทานแก่เจ้า?  สิ่งใดเปิดโอกาสให้เจ้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและนมัสการพระองค์อย่างแท้จริงได้ดีกว่า และสิ่งใดไม่ทำให้พระเจ้าทรงรังเกียจ ทอดทิ้ง หรือลงโทษเจ้า?  สิ่งใดเปิดโอกาสให้เจ้ามีชีวิตได้ตลอดกาล?

3 โดยการยอมรับชีวิตที่มาจากพระเจ้าเท่านั้น เจ้าจึงจะสามารถช่วยชีวิตของเจ้าเองให้รอด  หากเจ้าได้ชีวิตนี้มา เช่นนั้นแล้วชีวิตของเจ้าก็จะไร้เขตคั่น นี่คือชีวิตนิรันดร์  หากใครบางคนไม่ได้รับชีวิตที่มาจากพระเจ้า เช่นนั้นแล้วพวกเขาย่อมต้องตายอย่างแน่นอน และชีวิตของพวกเขาย่อมสิ้นสุดได้  ชีวิตที่สิ้นสุดได้จะเรียกขานว่าชีวิตนิรันดร์ได้หรือ?  เจ้าได้รับชีวิตนิรันดร์จากพระเจ้า  ความอยากได้อยากมีพระพรของเจ้าสามารถใช้แทนที่ได้หรือ?  ความอยากได้อยากมีพระพรของผู้คนสามารถช่วยพวกเขาให้รอดจากการตายได้หรือ?

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, มนุษย์เป็นผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากแผนการบริหารจัดการของพระเจ้า

ก่อนหน้า: 403 เจ้าได้รับมากมายแล้วเพราะความเชื่อ

ถัดไป: 405 นี่ใช่ความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าหรือไม่?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger