964 ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทำนั้นชอบธรรม

1 ความรู้เรื่องพระเจ้ามิใช่การกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นเสมือนสิ่งใดโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของทรรศนะแบบมนุษย์ที่มีต่อสิ่งทั้งหลาย ทั้งนี้ ในหนทางที่เหล่ามนุษย์มีทรรศนะต่อสิ่งทั้งหลายนั้นไม่มีความจริงอยู่เลย  เจ้าต้องมองให้เห็นสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของพระองค์ รวมทั้งสิ่งที่เป็นพระอุปนิสัยของพระองค์  ผู้คนไม่ควรมองดูแก่นแท้ของพระเจ้าโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรากฏการณ์ภายนอกอันใดที่เป็นผลลัพธ์มาจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำหรือทรงจัดการ  พระอุปนิสัยของพระเจ้านั้นชอบธรรม พระองค์ทรงปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคกัน  นี่มิใช่หมายความว่า เช่นนั้นแล้ว ผู้คนที่ชอบธรรมจึงไม่จำเป็นต้องก้าวผ่านบททดสอบ หรือว่าผู้คนที่ชอบธรรมจำเป็นต้องได้รับการอารักขา นี่ไม่ใช่กรณีนั้นเลย  พระเจ้าทรงมีสิทธิ์ที่จะให้เจ้าก้าวผ่านบททดสอบ  นี่เป็นการแสดงออกถึงพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระองค์  พระองค์จะทรงทำสิ่งที่พระองค์ควรที่จะทำ และพระอุปนิสัยของพระองค์นั้นก็ชอบธรรม  

2 ความชอบธรรมไม่มีทางที่จะเป็นธรรมหรือมีเหตุผล ความชอบธรรมไม่ใช่สมภาคนิยม หรือเรื่องของการจัดสรรสิ่งที่เจ้าสมควรได้รับให้แก่เจ้าโดยสอดคล้องกับการที่เจ้าได้ทำงานให้ครบบริบูรณ์ไปมากเท่าใด หรือการจ่ายให้เจ้าสำหรับงานใดก็ตามที่เจ้าได้ทำไป หรือการให้สิทธิอันควรแก่เจ้าไปตามความพยายามอันใดที่เจ้าสละ  นี่ไม่ใช่ความชอบธรรม  สมมุติว่าพระเจ้าทรงกำจัดโยบทิ้งหลังจากที่โยบเป็นพยานเพื่อพระองค์ เช่นนั้นแล้ว พระเจ้าก็จะชอบธรรมเช่นกัน  เหตุใดหรือนี่จึงเรียกว่าความชอบธรรม?  จากมุมมองแบบมนุษย์ หากบางสิ่งอยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของผู้คน เช่นนั้นก็ย่อมง่ายมากสำหรับพวกเขาที่จะกล่าวว่า พระเจ้าทรงชอบธรรม อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นการอยู่ในแนวเดียวกับมโนคติที่หลงผิดของพวกเขา—หากนั่นเป็นบางสิ่งที่พวกเขาไม่มีความสามารถที่จะจับใจความได้—เช่นนั้นแล้วก็ย่อมจะลำบากยากเย็นสำหรับพวกเขาที่จะกล่าวว่าพระเจ้าทรงชอบธรรม  แก่นแท้ของพระเจ้านั้นชอบธรรม  แม้ว่าไม่ง่ายที่จะจับใจความสิ่งที่พระองค์ทรงทำ ทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำล้วนชอบธรรม เป็นธรรมดาที่ผู้คนไม่เข้าใจ

3 ตอนที่พระเจ้าทรงมอบเปโตรให้กับซาตาน เปโตรตอบสนองอย่างไร?  “มวลมนุษย์นั้นไร้ความสามารถที่จะหยั่งถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำ แต่ทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำล้วนบรรจุน้ำพระทัยอันดีงามของพระองค์อยู่ มีความชอบธรรมอยู่ในทั้งหมดนั้น  เป็นไปได้อย่างไรที่ข้าพระองค์จะไม่เปล่งถ้อยคำสรรเสริญแด่กิจการอันเปี่ยมพระปัญญาของพระองค์?”  ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทำนั้นชอบธรรม  แม้ว่านั่นอาจจะไม่อาจหยั่งถึงได้สำหรับเจ้า เจ้าก็ไม่ควรทำการตัดสินไปตามอำเภอใจ  หากบางสิ่งที่พระองค์ทรงทำปรากฏให้เจ้าเห็นว่าไร้เหตุผล หรือหากเจ้ามีมโนคติที่หลงผิดอันใดเกี่ยวกับการนั้น และนั่นนำเจ้าไปสู่การกล่าวว่าพระองค์นั้นไม่ชอบธรรม เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็กำลังไร้เหตุผลที่สุด  หลังจากที่เราแค่ให้ตัวอย่างในเชิงลบบางอย่างแก่เจ้าเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเจ้าแยกความแตกต่าง พวกเจ้าก็ไม่กล้าพูดออกมา  เจ้าเห็นว่าเปโตรได้พบว่าบางสิ่งนั้นไม่อาจจับใจความได้ แต่เขาก็แน่ใจว่าพระปัญญาของพระเจ้านั้นปรากฏอยู่ และแน่ใจว่าในสิ่งเหล่านั้นมีน้ำพระทัยอันดีงามของพระองค์อยู่  เหล่ามนุษย์ไม่สามารถหยั่งถึงทุกสิ่งทุกอย่างได้ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขาไม่สามารถจับความเข้าใจได้  การที่จะรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าย่อมไม่ใช่สิ่งที่ง่ายดาย

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ภาคที่สาม

ก่อนหน้า: 963 พระเจ้าไม่ทรงยอมทนต่อการล่วงเกิน

ถัดไป: 965 เจ้ารู้จักพระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger