890 แก่นแท้ของพระคริสต์คือความรัก

1 สำหรับเหล่ามนุษย์ แก่นแท้ของพระคริสต์คือความรัก สำหรับบรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์ นั่นคือความรักอันไร้เขตคั่น  หากพระองค์ไม่ได้ทรงมีความรักหรือความกรุณา เช่นนั้นแล้ว ผู้คนคงจะไม่ยังคงติดตามพระองค์อยู่  ในพระราชกิจซึ่งพระเจ้าทรงทำให้กับมนุษยชาติในขณะที่ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ แก่นแท้อันชัดเจนและเด่นชัดที่สุดของพระองค์คือความรัก นั่นคือความยอมผ่อนปรนอันไม่มีที่สิ้นสุด  หากนั่นไม่ใช่ความรัก และแทนที่จะเป็นเช่นนั้น กลับเป็นดั่งที่พวกเจ้าจินตนาการ—เมื่อพระเจ้าตั้งพระทัยที่จะซัดโทษใส่ใครคนหนึ่ง พระองค์ก็ทรงทำเช่นนั้น เมื่อพระองค์ทรงเกลียดชังใครคนหนึ่ง พระองค์ก็ทรงลงโทษ สาปแช่ง พิพากษา และตีสอนบุคคลนั้น–พระองค์ทรงเคร่งครัดยิ่งนัก!  หากพระองค์กริ้วผู้คน พวกเขาก็จะสั่นเทาไปด้วยความยำเกรงและไม่มีความสามารถที่จะยืนเฉพาะพระพักตร์พระองค์ได้...  นี่ก็เป็นแค่หนทางหนึ่งซึ่งพระอุปนิสัยของพระเจ้าได้รับการแสดงออกอยู่ในนั้น  ในท้ายที่สุดแล้ว เป้าหมายของพระองค์ก็ยังคงเป็นไปเพื่อนำพาความรอด และความรักของพระองค์กระจายผ่านทางการเปิดเผยทั้งหมดถึงพระอุปนิสัยของพระองค์

2 ในขณะที่ทรงพระราชกิจในเนื้อหนัง สิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่ผู้คนมากที่สุดคือความรัก  ความอดทนคือการมีความกรุณาซึ่งมีสาเหตุมาจากความรักที่อยู่ภายใน และจุดประสงค์ของความอดทนก็ยังคงเป็นไปเพื่อช่วยผู้คนให้รอด  พระเจ้าทรงมีความสามารถที่จะมีความกรุณากับผู้คนเพียงเพราะพระองค์ทรงมีความรักเท่านั้น  หากพระเจ้าทรงมีเพียงความเกลียดชังและความโกรธเท่านั้น และเพียงแค่ทำการตัดสินและการตีสอนโดยไม่มีความรักอันใด เช่นนั้นแล้ว สถานการณ์นี้คงจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเจ้าเห็นตอนนี้ และหายนะคงจะบังเกิดกับผู้คนอย่างพวกเจ้า  พระองค์จะทรงจัดเตรียมความจริงให้แก่พวกเจ้าหรือไม่?  หากผู้คนถูกสาปแช่งหลังจากที่ได้ถูกตีสอนและพิพากษา เช่นนั้นแล้ว  มนุษยชาติในทุกวันนี้จะยังคงดำรงอยู่อย่างไร?  ความเกลียดชัง พระพิโรธ และความชอบธรรมของพระเจ้า ล้วนแต่แสดงออกจากรากฐานของการที่พึงประสงค์ที่จะนำพาความรอดมาสู่ผู้คนกลุ่มนี้  พระอุปนิสัยนี้ยังบรรจุความรักและความกรุณา ตลอดจนความอดทนมากมายมหาศาลด้วยเช่นกัน  ความเกลียดชังนี้เป็นสื่อนำสำนึกรับรู้ของการที่ไม่มีตัวเลือกอื่นเลย และรวมถึงความกังวลสนใจและความคาดหวังอันไร้เขตคั่นสำหรับมวลมนุษย์!

3 ความเกลียดชังของพระเจ้ามีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์ นั่นมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความเป็นกบฏและบาปของผู้คน ซึ่งมุ่งเพียงด้านเดียว และตั้งขึ้นบนรากฐานของความรัก  เมื่อมีความรักเท่านั้น จึงจะสามารถมีความเกลียดชังได้  ความเกลียดชังของพระเจ้าที่มีต่อเหล่ามนุษย์แตกต่างไปจากความเกลียดชังของพระองค์ที่มีต่อซาตาน เพราะพระเจ้าทรงช่วยผู้คนให้รอด แต่พระองค์ไม่ทรงช่วยซาตานให้รอด  พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ตรงนั้นเสมอมา พระองค์ทรงมีพระพิโรธ ความชอบธรรม และการพิพากษาตั้งแต่แรกเริ่ม  สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แค่ผุดขึ้นมามีตัวตนทันทีที่พระองค์ได้ทรงชี้นำสิ่งเหล่านั้นไปที่มวลมนุษย์  ในข้อเท็จจริงนั้น ไม่ว่าพระเจ้าทรงชอบธรรม เปี่ยมบารมี หรือพิโรธหรือไม่ พระราชกิจทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำเพื่อความรอดของมนุษยชาติ เป็นผลลัพธ์มาจากความพระองค์มิใช่แค่พกพาเมล็ดในเพียงไม่กี่เมล็ดของความรักมาให้ผู้คน ทั้งนี้ ร้อยทั้งร้อยที่พระองค์ทรงพกพามาก็คือความรัก  หากน้อยกว่านั้นไม่ว่าจะเท่าใด เหล่ามนุษย์ย่อมจะไม่ได้รับการช่วยให้รอด  พระเจ้าทรงทุ่มเทอุทิศความรักของพระองค์ทั้งหมดแก่ผู้คน

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, แก่นแท้ของพระคริสต์คือความรัก

ก่อนหน้า: 889 ในเมื่อพระเจ้าทรงช่วยมนุษย์ให้รอด พระองค์จะทรงช่วยพวกเขาให้รอดอย่างครบบริบูรณ์

ถัดไป: 891 พระเจ้าใส่พระทัยที่สุดต่อบรรดาผู้ที่พระองค์จะทรงช่วยให้รอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger