130 ยุคต่าง พระราชกิจต่าง

Intro

ในช่วงยุคสุดท้าย โดยหลักใหญ่นั้น

เป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ

ข้อเท็จจริงที่ว่า "พระวจนะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์"

นั้นสำเร็จผลลุล่วงลงได้โดยพระเจ้า

Verse 1

โดยการผ่านทางพระราชกิจพระเจ้า

ที่จริงแท้บนแผ่นดินโลก

พระเจ้าทรงทำให้มนุษย์รู้จักพระองค์

และเข้าร่วมกันกับพระองค์

อีกทั้งยังทำให้มนุษย์นั้นได้มองเห็น

กิจการจริงแท้ของพระองค์

Verse 2

พระองค์ทรงทำให้มนุษย์นั้น

มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในบางครั้ง

พระองค์ทรงแสดงหมายสำคัญ

และการอัศจรรย์ได้

บางครั้งก็ทรงไม่สามารถทำได้

เรื่องทั้งหมดนี้นั้นขึ้นอยู่กับยุค

ล้วนเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน

Pre-Chorus 1

นี่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้านั้นทรงสามารถ

แสดงหมายสำคัญ อีกทั้งยังแสดง

การอัศจรรย์ให้เป็นที่ประจักษ์สายตา

แต่ทรงเปลี่ยนวิธีทรงงาน

โดยยึดตามพระราชกิจที่ทรงทำ

และยุคเพื่อให้สอดคล้อง

Chorus

เพราะเป็นยุคที่แตกต่างกัน

และเป็นช่วงระยะของพระราชกิจพระเจ้า

ที่มีความแตกต่างกัน

กิจการที่ทรงทำให้เห็นชัดเจน

นั้นจึงแตกต่างด้วยเช่นกัน

ความเชื่อของมวลมนุษย์ในพระเจ้า

นั้นไม่ใช่ความเชื่อในหมายสำคัญ

ปาฏิหาริย์ การอัศจรรย์

แต่เป็นความเชื่อในเรื่องของพระราชกิจ

ที่เป็นความจริงในยุคใหม่ของพระองค์

Verse 3

ในช่วงระยะของพระราชกิจของพระเจ้าในปัจจุบัน

พระองค์ไม่ทรงแสดงหมายสำคัญ หรือการอัศจรรย์

พระองค์ได้ทรงแสดงสิ่งเหล่านั้นในยุคของพระเยซู

เพราะพระราชกิจทั้งหลายของพระเจ้า

ในยุคนั้นแตกต่าง ไม่เหมือนกัน

Verse 4

บัดนี้ พระเจ้าไม่ได้ทรงทำพระราชกิจ

เหล่านั้นเหมือนดังเดิม

บางคนคิดว่าพระองค์ไม่สามารถกระทำ

หรือคิดว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้า

เพราะว่าพระองค์ไม่ทรงทำ

คิดเช่นนั้นไม่ผิดหรอกหรือไร

Pre-Chorus 2

พระเจ้าทรงสามารถแสดงหมายสำคัญ

และการอัศจรรย์ ทรงทำเช่นนั้นได้แน่นอน

แต่พระองค์นั้นทรงพระราชกิจในยุคที่แตกต่างกัน

พระองค์จึงทรงไม่ทำพระราชกิจเช่นนั้น

Chorus

เพราะเป็นยุคที่แตกต่างกัน

และเป็นช่วงระยะของพระราชกิจพระเจ้า

ที่มีความแตกต่างกัน

กิจการที่ทรงทำให้เห็นชัดเจน

นั้นจึงแตกต่างด้วยเช่นกัน

ความเชื่อของมวลมนุษย์ในพระเจ้า

นั้นไม่ใช่ความเชื่อในหมายสำคัญ

ปาฏิหาริย์ การอัศจรรย์

แต่เป็นความเชื่อในเรื่องของพระราชกิจ

ที่เป็นความจริงในยุคใหม่ของพระองค์

Outro

มนุษย์ได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้า

โดยผ่านทางลักษณะที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ

ความรู้นี้ได้ก่อให้เกิดความเชื่อในมวลมนุษย์

และความเชื่อที่ว่านั้นคือความเชื่อในพระเจ้า

ความเชื่อในพระราชกิจ

ความเชื่อในกิจการทั้งหมดของพระองค์

ดัดแปลงจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 129 พระราชกิจของพระเจ้าไม่ทวนซ้ำ

ถัดไป: 131 พระเจ้าทรงนำพระราชกิจใหม่มาในยุคใหม่

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 22

มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความสว่าง กระนั้นเขาก็ไม่ตระหนักรู้ความล้ำค่าของความสว่าง เขาไม่รู้เท่าทันแก่นแท้ของความสว่าง...

อะไรคือจุดมุ่งหมายของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์?

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้น้ำและเป็นผู้เลี้ยงให้กับประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรโดยสอดคล้องอย่างครบบริบูรณ์กับพระวจนะของพระเจ้า…...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger