223 ท่าทีของเจ้าที่มีต่อความจริงนั้นสำคัญยิ่งชีพ

Verse 1

ความจงรักภักดีของพวกเจ้าเป็นเพียงคำพูด

ความรู้พวกเจ้าเป็นเชาว์ปัญญามโนทัศน์

การลงแรงของพวกเจ้าก็เพื่อ

ประโยชน์แห่งการได้รับพระพร

ความเชื่อพวกเจ้าต้องเป็นแบบใดหรือ?

กระทั่งปัจจุบัน พวกเจ้าก็ยังไม่ยอมรับฟัง

ทุกวจนะแห่งความจริง


Chorus

พวกที่เชื่อในพระเจ้าเนื่องจากหมายสำคัญทั้งหลาย

อยู่ในกลุ่มพวกที่จะถูกทำลายแน่นอน

พวกที่ไม่ยอมรับวจนะพระเยซูผู้ทรงกลับมา

แน่นอนคือผู้สืบสันดานของนรก

ในหมู่พงศ์พันธุ์หัวหน้าทูตสวรรค์

ที่จะต้องถูกทำลายชั่วนิรันดร์


Verse 2

พวกเจ้าไม่รู้สิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น

ไม่รู้สิ่งที่พระคริสต์ทรงเป็น

ไม่รู้ว่าจะเคารพพระยาห์เวห์หรือเข้าสู่พระราชกิจ

ของพระวิญญาณอย่างไร

พวกเจ้าแยกระหว่างพระราชกิจ

กับการหลอกลวงของมนุษย์ไม่ได้

กลับกล่าวโทษพระวจนะแห่งความจริง

ที่ไม่ตรงกับความคิดของเจ้า

ความถ่อมตัว ความเชื่อฟัง

และความจงรักภักดีของเจ้าอยู่ที่ใด

ความอยากแสวงหาความจริง

และความเคารพพระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ใด


Chorus

พวกที่เชื่อในพระเจ้าเนื่องจากหมายสำคัญทั้งหลาย

อยู่ในกลุ่มพวกที่จะถูกทำลายแน่นอน

พวกที่ไม่ยอมรับวจนะพระเยซูผู้ทรงกลับมา

แน่นอนคือผู้สืบสันดานของนรก

ในหมู่พงศ์พันธุ์หัวหน้าทูตสวรรค์

ที่จะต้องถูกทำลายชั่วนิรันดร์

พวกที่เชื่อในพระเจ้าเนื่องจากหมายสำคัญทั้งหลาย

อยู่ในกลุ่มพวกที่จะถูกทำลายแน่นอน

พวกที่ไม่ยอมรับวจนะพระเยซูผู้ทรงกลับมา

แน่นอนคือผู้สืบสันดานของนรก

ในหมู่พงศ์พันธุ์หัวหน้าทูตสวรรค์

ที่จะต้องถูกทำลายชั่วนิรันดร์ โอ ชั่วนิรันดร์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ในเวลาที่เจ้าได้เห็นกายจิตวิญญาณของพระเยซู พระเจ้าจะได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว

ก่อนหน้า: 222 จงเป็นคนที่ยอมรับความจริง

ถัดไป: 224 ผู้ที่ไม่ยอมรับความจริงไม่คู่ควรแก่ความรอด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger