212 มีเพียงผู้ที่ยอมรับความจริงเท่านั้นที่สามารถได้ยินพระสุรเสียงพระเจ้า

Verse1

ที่ใดมีการทรงปรากฏของพระเจ้า

ที่นั่นมีการแสดงความจริง

และพระสุรเสียงพระเจ้า

มีเพียงบรรดาผู้ที่ยอมรับความจริง

ที่สามารถได้ยินพระสุรเสียงพระองค์

และมองเห็นการทรงปรากฏ

จงเลิกคิดถึงการ "เป็นไปไม่ได้"

ยิ่งคิดว่าเป็นไปไม่ได้เท่าไหร่ 

มันยิ่งอาจเกิดขึ้นได้เท่านั้น

Verse 2

พระปัญญาของพระเจ้าทะยานขึ้นสูง

เหนือกว่าฟ้าสวรรค์เบื้องบน

พระราชดำริและพระราชกิจ

อยู่เหนือกว่าความคิดมนุษย์มากมาย

ยิ่งบางสิ่งเป็นไปไม่ได้มากเท่าใด

ก็ยิ่งมีความจริงให้มนุษย์ต้องแสวงหา

และค้นหามากเท่านั้น

ยิ่งอยู่เหนือมโนคติหลงผิดของคนมากเท่าใด

สิ่งนั้นก็ยิ่งบรรจุน้ำพระทัยพระเจ้ามากเท่านั้น

Pre-Chorus

ไม่ว่าทรงปรากฏที่ใด

พระเจ้าก็ยังคงเป็นพระเจ้า

แก่นแท้พระองค์จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

ไปตามสถานที่ที่ทรงปรากฏ

Chorus

เจ้าจงปล่อยวางมโนคติอันหลงผิด

เจ้าจงสงบจิตสงบใจและอ่านพระวจนะเหล่านี้

แม้นเจ้านั้นโหยหาความจริง

พระเจ้าจะทรงให้เจ้าเข้าใจน้ำพระทัยและพระวจนะ

Verse 3

พระอุปนิสัยของพระเจ้านั้นยังคงเหมือนเดิม

ไม่ว่ารอยพระบาทของพระองค์อยู่ที่ใด

พระองค์ก็คือพระเจ้าของมนุษย์

พระเยซูคือพระเจ้าของคนอิสราเอล

ของเอเชีย ยุโรป และทั้งจักรวาล

จงแสวงหาน้ำพระทัยจากถ้อยคำดำรัสของพระองค์

ค้นพบการทรงปรากฏของพระองค์ 

จงตามก้าวพระบาทให้ทัน

Verse 4

พระเจ้าเป็นความจริง หนทางและชีวิต

พระวจนะและการทรงปรากฏมีอยู่พร้อมกัน

พระอุปนิสัยและรอยพระบาท 

เปิดกว้างต่อมนุษย์ตลอดเวลา

พี่น้องชายและหญิง

หวังว่าพวกเจ้าจะสามารถมองเห็น

การทรงปรากฏในพระวจนะเหล่านี้ทั้งหมด

Pre-Chorus 2

ติดตามพระองค์ตรงไปยังยุคใหม่ 

สู่สวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่

ที่พระองค์ได้ทรงตระเตรียมไว้ 

ให้ผู้รอคอยการทรงปรากฏพระองค์

การทรงปรากฏของพระองค์

Chorus

เจ้าจงปล่อยวางมโนคติอันหลงผิด

เจ้าจงสงบจิตสงบใจและอ่านพระวจนะเหล่านี้

แม้นเจ้านั้นโหยหาความจริง

พระเจ้าจะทรงให้เจ้าเข้าใจ

น้ำพระทัยและพระวจนะ

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 211 วิธีที่มนุษย์จะสามารถรับรู้ได้ถึงการทรงปรากฏของพระคริสต์และพระราชกิจของพระองค์ในวาระสิ้นสุด

ถัดไป: 213 เจ้าเคยได้ยินพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสหรือไม่

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

จุดกำเนิดและพัฒนาการของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ในยุคพระคุณ องค์พระเยซูเจ้าได้ทรงสัญญาต่อบรรดาผู้ติดตามของพระองค์ว่า “เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” (ยอห์น 14:3) พระองค์ยังได้ตรัสคำเผยพระวจนะด้วยว่า “เพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไร การเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้น” (มัทธิว 24:27)

Woe to Those Who Crucify God Once Again

During the last days, God has been incarnated in China to work, and has expressed millions of words, conquering and saving a group of people with His word and ushering in the new age of judgment beginning with the house of God. Today, the spreading of God’s work during the last days has reached its climax in Mainland China. Most of the people in Catholic communities and all Christian denominations who pursue the truth have returned before God’s throne.

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger