881 พระเจ้าทรงรับเอาความเจ็บปวดทั้งหลายไปเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

Verse 1

ในเนื้อหนัง พระเจ้าได้ทรงพระราชกิจเป็นเวลาหลายปี ได้ตรัสโดยละเอียด

พระองค์ทรงเริ่มต้นด้วย “บททดสอบคนปรนนิบัติ”

จากนั้นตรัสคำเผยพระวจนะและเริ่มต้นพิพากษา

ทรงใช้บททดสอบแห่งความตายสำหรับการถลุง

Verse 2

จากนั้นพระองค์ทรงนำทางผู้คนไปยังร่องครรลองที่ถูกต้อง

ของการเชื่อในพระเจ้า การกล่าวคำพูด

การจัดเตรียมความจริงทั้งหมดให้ผู้คน

การต่อสู้กับมโนคติอันหลงผิดทุกประเภทของมนุษย์

Verse 3

ต่อมาพระองค์ประทานความหวังแก่มนุษย์เล็กน้อย

เพื่อให้พวกเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้า

ซึ่งก็คือการที่พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าไปสู่

บั้นปลายที่ดีโดยจูงมือกันไป

Chorus

แม้ว่ามนุษย์จะเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า

และซาตานได้ทำให้พวกเขาทั้งหมดเสื่อมทราม

แม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่ไร้ค่า

และธรรมชาติของพวกเขาก็เป็นเหมือนเช่นนี้

พระเจ้าจะไม่ทรงปฏิบัติต่อพวกเขาตามแก่นแท้ของพวกเขา

หรือการลงโทษที่พวกเขาสมควรได้รับ

พระวจนะของพระองค์เข้มขรึม แต่ทว่าสำหรับผู้คน

พระองค์ทรงเปี่ยมกรุณาและยอมผ่อนปรน

Verse 4

แม้ว่าพระราชกิจของพระเจ้าดำเนินการจนเสร็จสิ้นตามแผน

จัดวางในแนวเดียวกันกับสิ่งที่มนุษย์จำเป็นต้องมี

แต่ก็ไม่ได้ถูกปฏิบัติอย่างง่ายๆ

พระราชกิจทั้งหมดทำโดยพระปัญญาของพระเจ้า

Verse 5

เพราะความรัก เพราะความรักของพระองค์

ด้วยพระปัญญาของพระองค์ และด้วยความจริงจังจริงใจ

พระองค์ทรงปฏิบัติต่อผู้คนที่เสื่อมทรามเหล่านี้

ไม่ทรงทำเป็นเล่นกับพวกเขาเลย

Verse 6

จงสังเกตพระกระแสเสียงของพระเจ้า จงสังเกตรูปแบบพระวจนะของพระองค์

บางครั้งก็นำมาซึ่งความไม่สบายใจหรือบททดสอบ

บางครั้งพระวจนะของพระองค์ทำให้ผู้คนสบายใจ

พระองค์ใส่พระทัยและมีน้ำใจกับพวกเขา

Chorus

แม้ว่ามนุษย์จะเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า

และซาตานได้ทำให้พวกเขาทั้งหมดเสื่อมทราม

แม้ว่าพวกเขาจะเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่ไร้ค่า

และธรรมชาติของพวกเขาก็เป็นเหมือนเช่นนี้

พระเจ้าจะไม่ทรงปฏิบัติต่อพวกเขาตามแก่นแท้ของพวกเขา

หรือการลงโทษที่พวกเขาสมควรได้รับ

พระวจนะของพระองค์เข้มขรึม แต่ทว่าสำหรับผู้คน

พระองค์ทรงเปี่ยมกรุณาและยอมผ่อนปรน

Outro

ด้วยความใส่ใจ จงใคร่ครวญเรื่องนี้อย่างช้าๆ!

หากพระเจ้าไม่ทรงสงสารทุกคน

ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความยอมผ่อนปรนและพระคุณ

พระองค์จะตรัสพระวจนะมากเหลือคณานับเพื่อช่วยให้รอดหรือ?

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, เจ้ารู้จักความรักของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์หรือไม่?

ก่อนหน้า: 880 พระเจ้าทรงรักมนุษย์ที่มีบาดแผล

ถัดไป: 882 พระเจ้าได้ทรงมอบความรักทั้งหมดของพระองค์ให้มนุษยชาติ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger