817 ความปรารถนาเดียวของพระเจ้า

Verse 1

พระสิริของพระยาห์เวห์ การไถ่ของพระเยซู

ทุกกิจการพระเจ้าวันนี้ คือที่พวกเจ้าเห็นวันนี้

พวกเจ้าได้ยินวจนะพระวิญญาณ

รู้ถึงพระปัญญา ความน่าอัศจรรย์

รู้ถึงพระอุปนิสัยของพระองค์

ได้รู้แผนการบริหารจัดการ


Chorus

พวกเจ้านั้นเกิดในยุคสุดท้าย

แต่ไม่เพียงเข้าใจสิ่งที่เป็นวันวาน

ยังได้ประสบการณ์สิ่งปัจจุบัน

ที่พระเจ้าทรงทำโดยพระองค์เอง

พระองค์ทรงเรียกร้องสมเหตุผล

เพราะพระองค์ประทานไว้มาก

พวกเจ้าเห็นหลายสิ่งจากพระองค์

เป็นพยานให้พระเจ้าต่อธรรมิกชนทุกยุค

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์


Verse 2

สิ่งที่พวกเจ้าเห็นไม่ใช่เพียง

พระเจ้าที่ทรงรัก แต่ทรงความชอบธรรม

ได้เห็นราชกิจอันอัศจรรย์

รู้ถึงพระพิโรธ พระบารมี

พวกเจ้ายังได้รู้ว่าพระเจ้านั้น

ทรงเคยพิโรธรุนแรงต่อบรรดาชาวอิสราเอล

อย่างที่วันนี้พวกเจ้าได้เจอ


Chorus

พวกเจ้านั้นเกิดในยุคสุดท้าย

แต่ไม่เพียงเข้าใจสิ่งที่เป็นวันวาน

ยังได้ประสบการณ์สิ่งปัจจุบัน

ที่พระเจ้าทรงทำโดยพระองค์เอง

พระองค์ทรงเรียกร้องสมเหตุผล

เพราะพระองค์ประทานไว้มาก

พวกเจ้าเห็นหลายสิ่งจากพระองค์

เป็นพยานให้พระเจ้าต่อธรรมิกชนทุกยุค

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์


Verse 3

พวกเจ้าเข้าใจความล้ำลึกพระเจ้า

ยิ่งกว่าอิสยาห์กับยอห์น

รู้ความทรงน่ารักมากกว่าธรรมิกชนเคยรู้

พวกเจ้าไม่เพียงได้รับหนทาง

ความจริง ชนม์ชีพพระเจ้า

แต่ยังได้รับนิมิต

และวิวรณ์ยิ่งใหญ่กว่าที่ยอห์นได้รับ


Chorus

พวกเจ้านั้นเกิดในยุคสุดท้าย

แต่ไม่เพียงเข้าใจสิ่งที่เป็นวันวาน

ยังได้ประสบการณ์สิ่งปัจจุบัน

ที่พระเจ้าทรงทำโดยพระองค์เอง

พระองค์ทรงเรียกร้องสมเหตุผล

เพราะพระองค์ประทานไว้มาก

พวกเจ้าเห็นหลายสิ่งจากพระองค์

เป็นพยานให้พระเจ้าต่อธรรมิกชนทุกยุค

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์


Bridge

พวกเจ้าเข้าใจความล้ำลึกมากกว่า

ได้เห็นโฉมพระพักตร์ที่แท้จริง

พวกเจ้าได้รับการพิพากษามากกว่า

รู้ความชอบธรรมของพระองค์มากกว่า


Chorus

พวกเจ้านั้นเกิดในยุคสุดท้าย

แต่ไม่เพียงเข้าใจสิ่งที่เป็นวันวาน

ยังได้ประสบการณ์สิ่งปัจจุบัน

ที่พระเจ้าทรงทำโดยพระองค์เอง

พระองค์ทรงเรียกร้องสมเหตุผล

เพราะพระองค์ประทานไว้มาก

พวกเจ้าเห็นหลายสิ่งจากพระองค์

เป็นพยานให้พระเจ้าต่อธรรมิกชนทุกยุค

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์

เป็นปรารถนาหนึ่งเดียวในพระทัยพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับความเชื่อ?

ก่อนหน้า: 816 การเป็นพยานให้พระเจ้าคือหน้าที่ของมนุษย์

ถัดไป: 818 เจ้าเต็มใจหรือไม่ที่จะเป็นใครคนหนึ่งซึ่งเป็นพยานต่อพระเจ้า?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger