861 ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์

Verse 1

เมื่อพระเจ้าเสด็จมายังแผ่นดินโลก

พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นของโลก

พระองค์มิได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อชื่นชมโลกนี้

สถานที่ประสูติคือที่ซึ่งพระราชกิจ

จะมีความหมายมากที่สุด

เปิดเผยพระอุปนิสัยได้ดีสุดด้วยเช่นกัน


Verse 2

ไม่ว่าดินแดนนั้นจะบริสุทธิ์ หรือว่าเป็นดินแดนโสมม

ไม่ว่าทรงราชกิจที่ใด พระองค์ยังทรงบริสุทธิ์

โลกนี้สร้างขึ้นโดยพระองค์

ถึงแม้ถูกทำให้เสื่อมทราม

ทุกสรรพสิ่งนั้นยังคงเป็นของพระองค์

ยังอยู่ในพระหัตถ์พระองค์


Chorus

แม้พระองค์ประสูติในดินแดนโสมม

แต่มิได้ทรงต่ำต้อยเลย

นี่คือการแสดงให้เห็นความรัก

อีกทั้งความยิ่งใหญ่ของพระองค์

ยิ่งพระองค์ทรงราชกิจในหนทางเช่นนี้

ยิ่งเป็นที่รับรู้ของผู้คน

ถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่ทรงมี

ต่อมวลมนุษย์ของพระองค์


Verse 3

พระเจ้าได้เสด็จมาทรงพระราชกิจ

ในดินแดนอันโสมม

พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อ

เปิดเผยความบริสุทธิ์ของพระองค์

เพื่อที่จะทรงพระราชกิจของพระองค์

และช่วยผู้คนที่นี่ให้รอด

พระองค์ทรงสู้ทนต่อการเหยียดหยามมากมาย


Verse 4

พระเจ้าทรงทำเช่นนี้เพื่อการเป็นพยาน

และเพื่อมวลมนุษย์ทุกคน

ผ่านทางพระราชกิจ ทุกคนเห็นความชอบธรรม

และอำนาจสูงสุดของพระองค์

โดยการทรงช่วยพวกคนต่ำต้อยให้รอด

คนเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์

และบัดนี้ความซื่อตรงของพระองค์เป็นที่รับรู้กัน


Chorus

แม้พระองค์ประสูติในดินแดนโสมม

แต่มิได้ทรงต่ำต้อยเลย

นี่คือการแสดงให้เห็นความรัก

อีกทั้งความยิ่งใหญ่ของพระองค์

ยิ่งพระองค์ทรงราชกิจในหนทางเช่นนี้

ยิ่งเป็นที่รับรู้ของผู้คน

ถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่ทรงมี

ต่อมวลมนุษย์ของพระองค์


Verse 5

พระเจ้าทรงบริสุทธิ์และชอบธรรม

ถึงแม้จะประสูติในดินแดนโสมม

ทรงอยู่ร่วมกับเหล่าบรรดาคนโสมม

เฉกเช่นพระเยซูทรงอยู่กับเหล่าคนบาป

พระราชกิจทั้งหมดของพระองค์ที่ทรงทำ

มิใช่เพื่อให้มนุษย์อยู่รอดหรือไร

ทั้งหมดนั้นมิใช่เพื่อความรอดที่ยิ่งใหญ่

ของมนุษยชาติหรือไร


Chorus

แม้พระองค์ประสูติในดินแดนโสมม

แต่มิได้ทรงต่ำต้อยเลย

นี่คือการแสดงให้เห็นความรัก

อีกทั้งความยิ่งใหญ่ของพระองค์

ยิ่งพระองค์ทรงราชกิจในหนทางเช่นนี้

ยิ่งเป็นที่รับรู้ของผู้คน

ถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่ทรงมี

ต่อมวลมนุษย์ของพระองค์

แม้พระองค์ประสูติในดินแดนโสมม

แต่มิได้ทรงต่ำต้อยเลย

นี่คือการแสดงให้เห็นความรัก

อีกทั้งความยิ่งใหญ่ของพระองค์

ยิ่งพระองค์ทรงราชกิจในหนทางเช่นนี้

ยิ่งเป็นที่รับรู้ของผู้คน

ถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่ทรงมี

ต่อมวลมนุษย์ของพระองค์

ถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่ทรงมี

ต่อมวลมนุษย์ของพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, นัยสำคัญของการช่วยพงศ์พันธุ์ของโมอับให้รอด

ก่อนหน้า: 860 ความรักที่พระเจ้ามีต่อมวลมนุษย์นั้นเที่ยงแท้และเป็นจริง

ถัดไป: 862 พระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์ทรงควรค่าที่จะรักเป็นที่สุด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger