ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

รักของพระเจ้าเป็นจริงที่สุด

播放速度

รักของพระเจ้าเป็นจริงที่สุด

งานพิชิตพวกเจ้าของพระเจ้านั้น

คือความรอดอันแสนยิ่งใหญ่

พวกเจ้าทุกคนเปี่ยมล้นด้วยบาป ไร้ศีลธรรม

พวกเจ้าได้เผชิญหน้ากับพระเจ้า ทรงตีสอน พิพากษา

เจ้าได้รับความรอด พวกเจ้าได้รับความรักยิ่งใหญ่สูงสุด

พระเจ้าทำทุกอย่างด้วยความรัก

พระองค์ทรงพิพากษาความบาป ของพวกเจ้าทั้งหลาย

เพื่อให้พวกเจ้าได้พินิจตัวตนของเจ้าทั้งหลาย

และรับความรอด

ทั้งสิ้นนี้เพื่อให้มนุษย์เพียบพร้อม

พระเจ้ามิได้มีความต้องการ

จะทำลายมนุษย์ที่พระองค์สร้าง

ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์

พระเจ้าทรงทำดีที่สุดเพื่อมนุษย์

จะได้รับความรอดจากพระองค์

พระองค์ทรงทำงาน

และทรงตรัสท่ามกลางพวกเจ้าทั้งหลาย

พระเจ้าทำทุกอย่างด้วยความรัก

พระองค์ทรงพิพากษาความบาป ของพวกเจ้าทั้งหลาย

เพื่อให้พวกเจ้าได้พินิจตัวตนของเจ้าทั้งหลาย

และรับความรอด

พระเจ้าไม่ได้ทรงเกลียดชังพวกเจ้าจริง

ความรักของพระองค์ช่างจริงแท้

เป็นความจริงที่สุด ความรักของพระองค์

เป็นความจริงที่หาใดเปรียบมิได้

พระองค์ทรงพิพากษามนุษย์ที่ไม่เชื่อฟัง

เป็นทางเดียวเพื่อช่วยให้รอด

เพราะพวกเจ้าไม่รู้ว่าชีวิตที่ตนมี

ควรจะทำอย่างไร จะใช้ชีวิตเช่นไร

และพวกเจ้าอยู่ในสถานที่โสมม

และเต็มด้วยความบาปมากมาย

พระองค์ต้องทรงตัดสินและพิพากษา

เพื่อช่วยพวกเจ้าให้ได้รอด

IV

พระองค์ไม่ได้ทรงต้องการให้พวกเจ้าต้องตกต่ำ

หรืออยู่ในดินแดนโสมม

ต้องโดนเหยียบย่ำโดยซาตาน

หรือตกลงสู่นรก

ทรงประสงค์เพียงรับกลุ่มคนอย่างพวกเจ้าไว้

พระราชกิจแห่งการพิชิตชัยผู้คน

ของพระองค์มีไว้เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

พระเจ้าทำทุกอย่างด้วยความรัก

พระองค์ทรงพิพากษาความบาป ของพวกเจ้าทั้งหลาย

เพื่อให้พวกเจ้าได้พินิจตัวตนของเจ้าทั้งหลาย

และรับความรอด

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:ความรักและเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นไม่เห็นแก่ตนเอง

ถัดไป:การพิพากษาของยุคสุดท้ายคือพระราชกิจเพื่อยุติยุคนั้น