76 พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายเพื่อพิพากษาเหล่ามวลมนุษย์

Intro

พระเจ้าในเนื้อหนังทรงราชกิจ

เป็นการส่วนพระองค์ กับผู้คนกลุ่มหนึ่งเอง

หลังจากนั้นจะค่อยๆ เผยแพร่ไป

ให้พระราชกิจนั้นถึงเหล่ามวลมนุษย์ทั้งหมดทั้งมวล

และพระราชกิจแห่งการพิพากษาเช่นกัน


Verse 1

พระเจ้ามิได้พิพากษาคนใดคนหนึ่ง

แต่ทรงพิพากษาคนกลุ่มหนึ่ง

ผู้เป็นตัวแทนเหล่ามนุษย์ทั้งปวง

ทรงพิพากษาความไม่ชอบธรรม

รวมถึงการต่อต้านพระองค์ของมนุษย์

นั่นก็คือพระราชกิจ

การพิชิตชัยของพระองค์ในยุคสุดท้าย


Verse 2

พระราชกิจและพระคำของพระเจ้าในร่างมีเนื้อหนัง

ที่มีมวลมนุษย์เป็นประจักษ์พยาน

นั่นคือการพิพากษาของพระเจ้า

ต่อหน้าพระบัลลังก์ใหญ่สีขาวในยุคสุดท้าย

ซึ่งเหล่ามวลมนุษย์นั้น ได้เคยนึกฝันไว้เมื่อครั้งอดีต

พระเจ้าผู้ทรงจุติมาเป็นมนุษย์

ทรงกำลังทำพระราชกิจนี้


Chorus

พระเจ้าผู้จุติมาเป็นมนุษย์ ในยุคปัจจุบัน

ทรงพิพากษาเหล่ามวลมนุษย์ทั้งหมด

ในช่วงยุคสุดท้าย

เนื้อหนัง พระราชกิจ พระวจนะ พระอุปนิสัย

ล้วนเป็นความครบถ้วนบริบูรณ์ของพระองค์

ถึงแม้ขอบเขตพระราชกิจที่จำกัดนั้น

ไม่ได้รวมไปถึงจักรวาล โดยทั้งหมดทั้งมวล

โดยเนื้อแท้พระองค์ ทรงพิพากษามนุษย์ทั้งปวง

พระองค์ไม่ได้ทรงพิพากษาเพียงเพื่อประโยชน์ของผู้คน

ที่เลือกมาจากประชาชนในประเทศจีน

หรือว่าประชาชนกลุ่มน้อยเพียงเท่านั้น


Verse 3

ทันทีที่พระราชกิจในเนื้อหนังสิ้นสุดลง

พระองค์จะทรงขยายขอบเขตราชกิจนั้น

ไปทั่วจักรวาลทันที

เหมือนกับข่าวประเสริฐของพระเยซู

ที่มีการเผยแผ่ทั้งกว้างและไกลออกไป

แพร่ไปทั่วโลกหลังการคืนพระชนม์

และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์


Bridge

ไม่ว่านั่นจะเป็นพระราชกิจพระวิญญาณ

หรือเป็นพระราชกิจของเนื้อหนัง

กิจนั้นเป็นไป ในขอบเขตที่จำกัดไว้

แต่เป็นราชกิจที่เป็นสิ่งแทนกิจทั้งมวล ในจักรวาล


Chorus

พระเจ้าผู้จุติมาเป็นมนุษย์ในยุคปัจจุบัน

ทรงพิพากษาเหล่ามวลมนุษย์ทั้งหมด

ในช่วงยุคสุดท้าย

เนื้อหนัง พระราชกิจ พระวจนะ พระอุปนิสัย

ล้วนเป็นความครบถ้วนบริบูรณ์ของพระองค์

ถึงแม้ขอบเขตพระราชกิจที่จำกัดนั้น

ไม่ได้รวมไปถึงจักรวาล โดยทั้งหมดทั้งมวล

โดยเนื้อแท้พระองค์ ทรงพิพากษามนุษย์ทั้งปวง

พระองค์ไม่ได้ทรงพิพากษาเพียงเพื่อประโยชน์ของผู้คน

ที่เลือกมาจากประชาชนในประเทศจีน

หรือว่าประชาชนกลุ่มน้อยเพียงเท่านั้น


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มวลมนุษย์ที่เสื่อมทรามจำเป็นต้องมีความรอดจากพระเจ้าซึ่งทรงปรากฏในรูปมนุษย์มากกว่า

ก่อนหน้า: 75 การตัดสินของพระวจนะนั้นมีเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ถัดไป: 77 การพิพากษาของพระเจ้าเปิดเผยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger