935 แก่นแท้ของพระเจ้าทั้งทรงมหิทธิฤทธิ์และสัมพันธ์กับชีวิตจริง

1 ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทำ มีทั้งแง่มุมที่ทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์และแง่มุมที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของพระองค์  ความทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้าคือแก่นแท้ของพระองค์ และความสัมพันธ์กับชีวิตจริงของพระองค์ก็เป็นแก่นแท้ของพระองค์เช่นกัน ทั้งสองแง่มุมนี้ไม่อาจแยกจากกันได้  การกระทำที่เป็นจริงและสัมพันธ์กับชีวิตจริงของพระเจ้าเป็นแง่มุมที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของพระองค์ และแง่มุมที่ทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์อยู่ที่พระปรีชาสามารถของพระองค์ที่จะทรงพระราชกิจในหนทางนี้  สิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำย่อมประกอบด้วยทั้งสองแง่มุมนี้—ความทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์และความสัมพันธ์กับชีวิตจริงของพระองค์—และทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐานของแก่นแท้ของพระองค์ เป็นการแสดงออกถึงพระอุปนิสัยของพระองค์ รวมทั้งเป็นการเปิดเผยแก่นแท้ของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น

2 พระราชกิจที่เป็นจริงและสัมพันธ์กับชีวิตจริงของพระเจ้า การแสดงออกของพระองค์เกี่ยวกับความจริง ซึ่งแก้ไขและชำระความเสื่อมทรามของมนุษยชาติให้สะอาด และพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่จะนำทางผู้คนโดยตรง ล้วนเป็นส่วนประกอบของแง่มุมที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของพระองค์  พระองค์ทรงแสดงพระอุปนิสัยของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น และพระองค์สามารถทรงพระราชกิจที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ นี่คือด้านที่ทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์  พระเจ้ามีสิทธิอำนาจที่จะทำให้สิ่งที่พระองค์ตรัสปรากฏเป็นจริง ทำให้พระบัญชาของพระองค์ตั้งมั่น และทำให้สิ่งที่พระองค์ตรัสเป็นผลสำเร็จ  ขณะที่พระเจ้าตรัส ความทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ก็ได้รับการเปิดเผย  พระเจ้าทรงปกครองเหนือทุกสรรพสิ่ง บงการซาตานให้รับใช้พระองค์ จัดการเตรียมการสภาพแวดล้อมเพื่อทดสอบและถลุงผู้คน เพื่อชำระอุปนิสัยของพวกเขาให้บริสุทธิ์และแปลงสภาพอุปนิสัยของพวกเขา  เหล่านี้ล้วนเป็นการสำแดงแง่มุมที่ทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระเจ้า  แก่นแท้ของพระเจ้าทั้งทรงมหิทธิฤทธิ์และสัมพันธ์กับชีวิตจริง และสองแง่มุมนี้เติมเต็มกันและกัน  ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทำคือการแสดงออกถึงพระอุปนิสัยของพระองค์และเป็นการเปิดเผยสิ่งที่พระองค์ทรงเป็น  สิ่งที่พระองค์ทรงเป็นนั้นรวมถึงความทรงมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ ความชอบธรรมของพระองค์ และพระบารมีของพระองค์

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ภาคที่สาม

ก่อนหน้า: 934 พระเจ้าทรงเป็นผู้ปกครองแห่งทุกสรรพสิ่ง

ถัดไป: 936 พระเจ้าทรงปกครองกฎทั้งหลายที่มนุษย์ใช้ในการดำรงอยู่

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger