205 พระเจ้าพระองค์เองทรงเป็นความจริงและชีวิต

Verse 1

พระเจ้าพระองค์เองทรงเป็นชีวี

และความจริงที่อยู่ดำรงร่วมกัน

ผู้ไม่อาจได้รับความจริงจะไม่ได้รับชีวี

ปราศจากการทรงนำ การช่วยเหลือ

จากความจริงของพระองค์

มนุษย์ได้รับเพียงตัวอักษรและหลักคำสอน

มนุษย์ได้รับเพียงความตาย

พระชนม์ชีพและความจริงคงอยู่

ร่วมกันเป็นปัจจุบันนิรันดร์

หากเจ้าไม่รู้ที่มาความจริง

เจ้าก็ไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงชีวิต


Chorus

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายนำพาชีวี

และดำเนินความจริงที่เป็นนิรันดร์และยั่งยืน

ความจริงนี้เป็นทางที่คนต้องเดินเพื่อได้ชีวี

เป็นทางเดียวที่จะรู้จักพระเจ้า

และได้รับการยินยอมจากพระองค์


Verse 2

หากเจ้าไม่ได้รับการจัดเตรียมชีวี

ก็ไม่ได้ครองความจริงแน่นอน

เจ้าเป็นได้เพียงเนื้อเน่าเหม็น

เป็นเพียงจินตนาการที่ว่างเปล่า

และเป็นมโนคติที่หลงผิด


Chorus

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายนำพาชีวี

และดำเนินความจริงที่เป็นนิรันดร์และยั่งยืน

ความจริงนี้เป็นทางที่คนต้องเดินเพื่อได้ชีวี

เป็นทางเดียวที่จะรู้จักพระเจ้า

และได้รับการยินยอมจากพระองค์


Bridge

ถ้อยคำในหนังสือไม่ใช่ชีวิต

บันทึกประวัติศาสตร์ไม่ใช่ความจริง

วิถีเก่าในอดีต

ไม่ใช่บันทึกพระวจนะที่ตรัสวันนี้

ความจริงถูกแสดงออกโดยพระเจ้าบนโลก

และโดยพระเจ้าท่ามกลางมนุษย์เท่านั้น

ทรงแสดงถึงพระประสงค์และวิธีทรงราชกิจ


Chorus

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายนำพาชีวี

และดำเนินความจริงที่เป็นนิรันดร์และยั่งยืน

ความจริงนี้เป็นทางที่คนต้องเดินเพื่อได้ชีวี

เป็นทางเดียวที่จะรู้จักพระเจ้า

และได้รับการยินยอมจากพระองค์

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายทรงนำทางสู่ชีวีนิรันดร์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายเท่านั้นที่สามารถประทานหนทางแห่งชีวิตนิรันดร์แก่มนุษย์ได้

ก่อนหน้า: 204 ทุกประเทศล้วนนมัสการพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ถัดไป: 206 มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีหนทางแห่งชีวิต

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger