153 พระอัตลักษณ์ของพระคริสต์คือพระเจ้าพระองค์เอง

Verse 1

เพราะพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นคน

จึงทรงพระกิจในเนื้อหนัง

ในอัตลักษณ์ที่เป็นเนื้อหนัง

ทรงปฏิบัติพระราชกิจที่ควรทำ

ให้เสร็จสิ้นในเนื้อหนัง

พระเจ้าพระองค์เองทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์


Verse 2

ไม่ว่าจะเป็นพระคริสต์หรือพระวิญญาณ

ต่างเป็นพระเจ้าโดยแท้จริง

พระองค์ทรงพระราชกิจที่ควรปฏิบัติ

และดำเนินพันธกิจที่ควรทำ

ไม่ว่าพระองค์ทรงงานเช่นไร

จะไม่ทรงปฏิบัติในลักษณะที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า


Chorus

ไม่สำคัญว่าความเป็นมนุษย์

ของพระคริสต์สามัญเช่นไร

คนไม่อาจปฏิเสธอัตลักษณ์

ในฐานะพระเจ้าพระองค์เอง

ไม่ว่าตรัสจากจุดยืนใด

เชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าเช่นไร

พระองค์นั้นก็คือพระเจ้าพระองค์เอง


Verse 3

ไม่ว่าจะทรงขอสิ่งใดจากคน

พระองค์จะไม่ทรงเรียกร้องสิ่งใดที่เกินไปกว่า

เหล่าผู้คนจะสามารถทำให้บรรลุได้

งานทั้งหมดที่ทรงปฏิบัติ

เป็นไปตามพระทัยพระองค์

และเพื่อการบริหารของพระองค์


Chorus

ไม่สำคัญว่าความเป็นมนุษย์

ของพระคริสต์สามัญเช่นไร

คนไม่อาจปฏิเสธอัตลักษณ์

ในฐานะพระเจ้าพระองค์เอง

ไม่ว่าตรัสจากจุดยืนใด

เชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าเช่นไร

พระองค์นั้นก็คือพระเจ้าพระองค์เอง


Verse 4

เทวสภาพของพระคริสต์

อยู่เหนือเหล่ามนุษย์ทั้งมวล

ท่ามกลางหมู่สรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง

จึงทรงสิทธิอำนาจสูงสุด

สิทธิอำนาจนี้คือเทวสภาพ

พระอุปนิสัยและสิ่งที่ทรงเป็น

ซึ่งเป็นสิ่งกำหนดพระอัตลักษณ์


Chorus

ไม่สำคัญว่าความเป็นมนุษย์

ของพระคริสต์สามัญเช่นไร

คนไม่อาจปฏิเสธอัตลักษณ์

ในฐานะพระเจ้าพระองค์เอง

ไม่ว่าตรัสจากจุดยืนใด

เชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าเช่นไร

พระองค์นั้นก็คือพระเจ้าพระองค์เอง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, แก่นแท้ของพระคริสต์คือการเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์

ก่อนหน้า: 152 แก่นแท้ของพระคริสต์คือการเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์

ถัดไป: 154 พระราชกิจและการแสดงออกของพระคริสต์คือสิ่งที่กำหนดเนื้อแท้ของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger