152 แก่นแท้ของพระคริสต์คือการเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์

Intro

แก่นแท้ของพระคริสต์คือพระวิญญาณ

แก่นแท้นี้คือเทวสภาพ


Verse 1

แก่นแท้พระคริสต์คือแก่นแท้

ของพระเจ้าพระองค์เอง

ซึ่งจะไม่ขัดขวางราชกิจของพระองค์

เป็นไปไม่ได้ที่พระองค์อาจทรงทำ

สิ่งใดที่ทำลายราชกิจพระองค์เอง


Pre-chorus 1

พระองค์นั้นคงไม่ตรัสถ้อยคำใด

ที่จะขัดต่อน้ำพระทัย

พระเจ้าในเนื้อหนังจะไม่ทรงราชกิจ

ที่ขัดการบริหารจัดการ


Chorus 1

ไม่มีความเป็นกบฏในพระเจ้า

แก่นแท้พระเจ้านั้นล้วนดีงาม

ทรงแสดงออกถึงความงาม ความดีงาม ความรัก

แม้อยู่ในเนื้อหนัง ทรงเชื่อฟังพระบิดา

ถึงแม้พระองค์จะต้องสละพระชนม์ชีพ

ก็จะเต็มพระทัยเสมอที่จะทำเช่นนั้นสุดพระทัย


Verse 2

พระเจ้าทรงไม่เคยทะนงตนว่าชอบธรรม

พระองค์ไม่ทรงหลอกลวงหรือว่าโอหัง

ไม่ว่าราชกิจจะยากเข็ญ เนื้อหนังอ่อนแอ

จะไม่ทรงขัดขวางราชกิจพระเจ้า


Pre-chorus 2

จะไม่ทรงละทิ้งน้ำพระทัยพระบิดา

โดยการไม่เชื่อฟังพระองค์

พระองค์ทรงยอมทนทุกข์เนื้อหนังเจ็บปวด

ดีกว่าไม่เชื่อฟังน้ำพระทัยพระบิดา


Chorus 2

คนอาจตัดสินใจเลือกเอง

แต่พระคริสต์จะไม่มีวันทำเช่นเดียวกับคน

แม้พระองค์ทรงมีอัตลักษณ์ของพระเจ้า

แต่ยังทรงแสวงหาน้ำพระทัยพระบิดา

ทำสิ่งที่พระเจ้าวางพระทัยให้ในเนื้อหนัง

นี่คือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถบรรลุได้เลย


Bridge

นอกจากพระคริสต์ผู้เดียว

มนุษย์ทั้งหลายอาจต้านทานพระเจ้า

ไม่มีใครสามารถรับราชกิจ

ที่พระเจ้าทรงมอบหมายได้โดยตรง

ไม่มีผู้ใดถือได้ว่าการบริหารจัดการ

ของพระเจ้าเป็นหน้าที่พึงกระทำ


Chorus 3

การนบนอบน้ำพระทัยพระเจ้าพระบิดา

นี่ก็คือแก่นแท้ของพระคริสต์

ส่วนการไม่เชื่อฟังต่อพระเจ้านั้นก็คือ

ลักษณะนิสัยเฉพาะของซาตาน

สองสิ่งนี้จึงขัดแย้งกัน

ผู้มีนิสัยซาตานไม่อาจเรียกได้ว่าพระคริสต์


Outro

มนุษย์ไม่อาจทำพระราชกิจพระเจ้า

เพราะมนุษย์ไม่มีแก่นแท้ของพระเจ้า

มนุษย์ทำงานเพื่อผลประโยชน์ อนาคตตนเอง

แต่พระคริสต์ทรงพระราชกิจ

ตามน้ำพระทัยพระบิดา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, แก่นแท้ของพระคริสต์คือการเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์

ก่อนหน้า: 151 พระราชกิจของเนื้อหนังและพระวิญญาณนั้นเหมือนกันในเนื้อแท้

ถัดไป: 153 พระอัตลักษณ์ของพระคริสต์คือพระเจ้าพระองค์เอง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger