167 พระคริสต์คือพระเจ้าของพวกเรา

Verse 1

พระวจนะนำพาพลังชีวี แสดงหนทางเดินให้พวกเรา

ช่วยให้พวกเราเข้าใจว่าความจริงคือสิ่งใด

พระวจนะและหนทางที่พระองค์

ตรัสนั้นดึงดูดพวกเรา

พวกเราเริ่มสนใจความรู้สึกของ

บุคคลซึ่งไม่สำคัญคนนี้

เพื่อพวกเรา พระเจ้าทรงราชกิจ

ทรงหลั่งพระโลหิตและไม่อาจบรรทม

ทรงกันแสง ทอดถอนพระทัย

ประชวร กำสรวลเพื่อพวกเรา

ทรงอัปยศอดสูเพื่อความรอดของพวกเรา

ความด้านชาเป็นกบฏของพวกเรา

ทำพระหทัยรินน้ำตา


Pre-chorus

คนธรรมดาไม่มีทางเป็นอยู่อย่างนี้ได้

คนเสื่อมทรามไม่มีทางเข้าถึงได้เลย

พระเจ้าแสดงความรัก

ความยอมผ่อนปรน ความอดทน

ซึ่งไม่มีสิ่งทรงสร้างใดสามารถครอง


Chorus

คนธรรมดานี้ที่ไม่มีความสำคัญ

โดนพวกเราปฏิเสธ

พระองค์มิใช่องค์พระเยซูเจ้า

ผู้อยู่ในใจพวกเราเสมอ

ที่พวกเราถวิลทั้งคืนวันหรอกหรือ?

นี่คือพระเจ้าของพวกเรา!

หนทาง ความจริง และชีวี!


Verse 2

ไม่มีใครนอกจากพระองค์สามารถรู้

ทุกความคิดของพวกเรา

สามารถเข้าใจธรรมชาติและธาตุแท้ของพวกเรา

พิพากษาการเป็นกบฏ

ความเสื่อมทรามของมนุษย์

ทรงงานและตรัสท่ามกลางพวกเรา

ในพระนามของพระเจ้าในสวรรค์

ไม่มีใครนอกจากพระองค์

ที่มีสิทธิอำนาจของพระเจ้า

พระปัญญาและพระเกียรติภูมิของพระเจ้า

พระอุปนิสัย สิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็น

ได้ถูกแสดงออกมาจากพระองค์


Chorus

คนธรรมดานี้ที่ไม่มีความสำคัญ

โดนพวกเราปฏิเสธ

พระองค์มิใช่องค์พระเยซูเจ้า

ผู้อยู่ในใจพวกเราเสมอ

ที่พวกเราถวิลทั้งคืนวันหรอกหรือ?

นี่คือพระเจ้าของพวกเรา!

หนทาง ความจริง และชีวี!


Bridge

พระองค์เท่านั้นทรงสามารถ

ให้ความสว่างและหนทาง

สามารถเผยข้อล้ำลึกที่พระเจ้า

ไม่ได้ทรงแสดงถึงปัจจุบัน

ไม่มีใครนอกจากพระองค์สามารถ

ช่วยให้รอดจากพันธนาการ

จากอุปนิสัยเสื่อมทรามของพวกเราจากซาตาน


Verse 3

พระองค์คือตัวแทนพระเจ้า

ดำรัสสุรเสียงจากพระทัยพระเจ้า

รวมทั้งการพิพากษา

คำเตือนสติมนุษย์ของพระองค์

พระองค์ทรงนำยุคใหม่มาทั้งสวรรค์และโลกใหม่

ทรงนำราชกิจใหม่และความหวังมาให้พวกเรา

ยุติชีวิตพวกเราที่ดำเนินในความคลุมเครือ

ทรงให้พวกเรามองเห็นเส้นทางแห่งความรอด

ได้ทรงพิชิตตัวตนของพวกเรา

ได้หัวใจของพวกเรา

บัดนี้จิตใจของพวกเรา

กลับมีสติ จิตวิญญาณฟื้นคืนมา


Chorus

คนธรรมดานี้ที่ไม่มีความสำคัญ

โดนพวกเราปฏิเสธ

พระองค์มิใช่องค์พระเยซูเจ้า

ผู้อยู่ในใจพวกเราเสมอ

ที่พวกเราถวิลทั้งคืนวันหรอกหรือ?

นี่คือพระเจ้าของพวกเรา!

หนทาง ความจริง และชีวี!


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 4: มองดูการทรงปรากฏของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์

ก่อนหน้า: 166 สองพันปีแห่งการถวิลหา

ถัดไป: 168 พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายคือประตูให้มนุษย์เข้าไปสู่ราชอาณาจักร

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger