54 พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งราชอาณาจักร

Verse 1

เมื่อพระเยซูเสด็จมายังโลกมนุษย์

พระองค์ทรงยุติยุคธรรมบัญญัติ

ทรงนำมาซึ่งยุคแห่งพระคุณ

ในยุคสุดท้ายพระเจ้าทรงบังเกิด

เป็นมนุษย์อีกครา

ทรงยุติยุคแห่งพระคุณ

และทรงนำมาซึ่งยุคราชอาณาจักร


Pre-chorus 1

ผู้ที่ยอมรับ

การทรงปรากฏในรูปมนุษย์

ของพระเจ้าครั้งที่สอง

จะถูกนำไปยังยุคราชอาณาจักร

และยอมรับการทรงนำของพระเจ้า


Chorus

หลังมนุษย์ได้รับการอภัยบาป

พระเจ้าทรงกลับสู่เนื้อหนังเพื่อนำทาง

จะทรงนำทางมวลมนุษย์ไปสู่ยุคใหม่

ทรงเริ่มต้นราชกิจการพิพากษา

เพื่อนำมนุษย์สู่อาณาจักรสูงส่งขึ้น

ผู้นบนอบได้ชื่นชมความจริงสูงส่งขึ้น

จะได้รับพระพรยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเก่า

อยู่ในความสว่างอย่างแท้จริง

ผู้นบนอบจะได้หนทาง ความจริง และชีวิต


Verse 2

พระเยซูทรงราชกิจมากมายท่ามกลางคน

การไถ่มวลมนุษย์ถ้วนทุกคน

เป็นราชกิจเดียวที่ทรงทำเสร็จสมบูรณ์

ทรงกลายเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปมนุษย์

แต่พระองค์ไม่ได้ทรงปลดเปลื้องคน

ให้พ้นจากอุปนิสัยเสื่อมทราม

ความเสื่อมทรามทั้งปวง


Pre-chorus 2

การช่วยมนุษย์ให้รอดจากซาตาน

พระเยซูต้องทรงแบกรับบาปของคน

แต่ราชกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านี้จะต้อง

ปลดเปลื้องคนจากอุปนิสัย

เสื่อมทรามเยี่ยงซาตาน


Chorus

หลังมนุษย์ได้รับการอภัยบาป

พระเจ้าทรงกลับสู่เนื้อหนังเพื่อนำทาง

จะทรงนำทางมวลมนุษย์ไปสู่ยุคใหม่

ทรงเริ่มต้นราชกิจการพิพากษา

เพื่อนำมนุษย์สู่อาณาจักรสูงส่งขึ้น

ผู้นบนอบได้ชื่นชมความจริงสูงส่งขึ้น

จะได้รับพระพรยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเก่า

อยู่ในความสว่างอย่างแท้จริง

ผู้นบนอบจะได้หนทาง ความจริง และชีวิต


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, คำนำ

ก่อนหน้า: 53 พระเจ้าจะทรงพิชิตผู้คนทุกชนชาติ

ถัดไป: 55 พระเจ้าทรงพิพากษาและทรงชำระล้างมนุษย์ด้วยพระวจนะในยุคสุดท้าย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger