เพลงคริสเตียน | "พวกเราชุมนุมกันด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า" | การเต้นรำแบบอินเดีย

วันที่ 09 เดือน 01 ปี 2020

พวกเราชุมนุมกันด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า

จงสรรเสริญและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี !

จงสรรเสริญและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี !

จงสรรเสริญและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี !

จงสรรเสริญและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี !

พระอุปนิสัยของพระเจ้าช่างน่ารัก

เป็นหน้าที่ของเราที่จะเป็นพยานถึงพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้า

บรรดาพี่น้องชายหญิง ช่างสุขใจร่วมกัน

ให้เราตีรำมะนา ร้องเพลง และเต้นรำ

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าในสภาพที่เป็นมนุษย์ขณะที่พระองค์ทรงเริ่มยุคใหม่

พระเจ้าพระองค์เองทรงทำงานและตรัสท่ามกลางมนุษย์

พระองค์ทรงพิพากษาความอยุติธรรมของมนุษย์และเปิดโปงความเสื่อมทรามของพวกเขา

พวกเราได้เห็นการทรงปรากฏของพระเจ้าซึ่งหน้า

พระอุปนิสัยของพระเจ้าคือความกรุณา รวมทั้งชอบธรรมและเปี่ยมบารมี

พวกเราร้องตะโกนและสรรเสริญ ! สง่าราศีจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

จงส่งเสียงของเราเพื่อสรรเสริญพระเจ้า แล้วเราจะมีพละกำลัง เฮ้ !

ความชื่นชมยินดีเพิ่มพูนเมื่อเราร้องเพลงและเต้นรำ

เฉพาะผู้ที่สรรเสริญด้วยหัวใจที่แท้จริงเท่านั้นที่รักพระเจ้าจริง ๆ

เร็วเข้า จงเป็นพยานถึงพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ !

พวกเราน้อมรับการพิพากษาของพระเจ้า

และเราได้รับการชำระให้สะอาดและการทำให้มีความเพียบพร้อมของพระองค์

พวกเราได้รับพระพรมากล้น พวกเราได้รับความรอดอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

จงสรรเสริญและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี !

จงสรรเสริญและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี !

จงสรรเสริญและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี !

จงสรรเสริญและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี !

พระอุปนิสัยของพระเจ้าควรค่าที่จะรักยิ่งนัก

เป็นหน้าที่ของเราที่จะเป็นพยานถึงพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้า

การกระทำของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ตลอดมา

พระเจ้าทรงรอบรู้และทรงมหิทธิฤทธิ์

พระองค์ได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัย

และทำให้ซาตานอับอายอย่างสิ้นเชิงด้วยความปราชัย

ด้วยความรอดของพระองค์ พระเจ้าทรงสำแดงพระคุณเช่นนั้นแก่มนุษย์

พวกเรากราบไหว้สุดหัวใจในการนมัสการ เฮ้ !

พวกเราจะนบนอบต่อพระเจ้าเสมอไป ทุกสิ่งทรงสร้างโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดี

พวกเรามอบหัวใจที่จริงแท้ของเราเพื่อสรรเสริญพระเจ้า

พวกเราสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระสิริของพระองค์อยู่เหนือแผ่นดินโลกนี้

พวกเราชุมนุมด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า !

พวกเราชุมนุมกันด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า !

พวกเราชุมนุมกันด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า !

พวกเราชุมนุมกันด้วยความชื่นชมยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า !

สรรเสริญพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า !

สรรเสริญพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า !

จาก ติดตามพระเมษโปดกและร้องเพลงบทใหม่

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger