ความปรารถนาของคริสเตียนเป็นจริงแล้ว | "เราได้ต้อนรับการกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว"

วันที่ 28 เดือน 02 ปี 2020

เป็นเวลาสองพันปีมาแล้ว ที่ความหวังยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้สัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าคือการได้ต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระองค์และถูกรับขึ้นไปสู่อาณาจักรสวรรค์มาโดยตลอด ถ้าอย่างนั้นแล้ว อะไรคือการปฏิบัติที่สำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าล่ะ? องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา(ยอห์น 10:27) “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยอห์น 16:13) ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา? ทอล์คโชว์ เรื่อง “เราได้ต้อนรับการกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” ให้คำตอบต่อคำถามเหล่านี้โดยผ่านทางเรื่องราวของผู้เชื่อจากวงการศาสนาสองคนที่ได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว…

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger