ความปรารถนาของคริสเตียนเป็นจริงแล้ว | "เราได้ต้อนรับการกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว"

วันที่ 28 เดือน 02 ปี 2020

ดูวิดีโอคริสเตียนเพิ่มเติม:https://th.godfootsteps.org/video-category/short-sketches.html

เป็นเวลาสองพันปีมาแล้ว ที่ความหวังยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้สัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าคือการได้ต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระองค์และถูกรับขึ้นไปสู่อาณาจักรสวรรค์มาโดยตลอด ถ้าอย่างนั้นแล้ว อะไรคือการปฏิบัติที่สำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าล่ะ? องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา” (ยอห์น 10:27) “เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยอห์น 16:13) ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา? ทอล์คโชว์ เรื่อง “เราได้ต้อนรับการกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” ให้คำตอบต่อคำถามเหล่านี้โดยผ่านทางเรื่องราวของผู้เชื่อจากวงการศาสนาสองคนที่ได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว…

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏแล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger