ชุดคำเทศนา: ทำไมเราจึงต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เพียงด้วยการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเท่านั้น?

วันที่ 13 เดือน 02 ปี 2022

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระผู้ช่วยให้รอดได้ทรงปรากฏและทรงพระราชกิจ ทรงแสดงความจริงมากมายและทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษา หลายคนจากทุกนิกายที่รักความจริงและโหยหาการทรงปรากฏของพระเจ้า อ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และได้รู้ว่านั่นคือพระสุรเสียงของพระเจ้า ได้รู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั้นคือองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา พวกเขากลับมาหาพระองค์ด้วยความปีติ และถูกรับขึ้นไปอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า แล้วพวกเขาก็เข้าร่วมงานอภิเษกของพระเมษโปดก เรื่องนี้เป็นไปดังคำเผยพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าที่ว่า "แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา" (ยอห์น 10:27) "นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา" (วิวรณ์ 3:20) (© THSV) แต่ว่า ก็ยังมีคนจำนวนมากที่ยังคงยึดติดกับพระวจนะของพระคัมภีร์ที่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาบนเมฆ โดยไม่แสวงหาที่จะฟังพระสุรเสียงเลยแม้แต่น้อย ส่งผลให้พวกเขาพลาดโอกาสในการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและตกสู่ความวิบัติ ได้แต่คร่ำครวญและขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ดังนั้น ทำไมเราจึงต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เพียงด้วยการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเท่านั้น? การแสวงหาความเชื่อที่แท้จริงในตอนนี้ จะนำคุณไปแสวงหาความจริงและค้นหาคำตอบ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger