MV เพลงคริสเตียน 2020 | "เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้"

4151 |วันที่ 09 เดือน 01 ปี 2020

เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้

เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้

ยิ่งเราร้องเพลงมากขึ้นเท่าใด ความรู้สึกก็ยิ่งหวานชื่นมากขึ้นเท่านั้น

ยิ่งเราร้องเพลงเพื่อพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด เรายิ่งรักพระองค์มากขึ้นเท่านั้น !

เราร้องเพลงเกี่ยวกับการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

เราได้รับการยกขึ้นต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์

และไม่ได้แหงนมองสวรรค์ด้วยใจถวิลหารอคอยอีก

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงอยู่ต่อหน้าเรา

พระองค์ทรงเลี้ยงดูเราด้วยความจริงอยู่เคียงข้างเรา ทรงเป็นจริงและแท้จริง

เราชื่นชมพระวจนะของพระองค์ทุกวัน

การเข้าใจความจริงช่างหวานชื่น

หัวใจของเราเปี่ยมด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้า

เพราะเราเห็นโฉมพระพักตร์อันน่ารักของพระองค์

เราร้องเพลงและเต้นรำเพื่อสรรเสริญ

ไม่มีถ้อยคำใดที่จะบรรยายความน่ารักของพระองค์

เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้

ยิ่งเราร้องเพลงมากขึ้นเท่าใด ความรู้สึกก็ยิ่งหวานชื่นมากขึ้นเท่านั้น

ยิ่งเราร้องเพลงเพื่อพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด เรายิ่งรักพระองค์มากขึ้นเท่านั้น !

เราร้องเพลงเกี่ยวกับการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้า

พระวจนะของพระองค์ชำระเราให้สะอาดและช่วยเราให้รอด

เปิดโปงธรรมชาติเยี่ยงซาตานของมนุษย์และความจริงเกี่ยวกับความเสื่อมทรามของมนุษย์

พระวจนะของพระองค์ชำระอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของเราให้บริสุทธิ์

ทำให้เราเป็นคนใหม่

เราได้ละทิ้งพลังอำนาจของซาตาน เราเห็นว่าความรักของพระเจ้าเป็นจริง

ความชอบธรรมของพระองค์แสนน่ารักความบริสุทธิ์ของพระเจ้าช่างหวานชื่น

เราไม่สามารถรักพระองค์ได้มากพอ

ดังนั้นเราจึงสรรเสริญพระเจ้า เราไม่อาจกักเก็บความรู้สึกของเราได้

ไม่มีสิ่งใดกั้นขวางเรากับพระเจ้าได้

เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้

ยิ่งเราร้องเพลงมากขึ้นเท่าใด ความรู้สึกก็ยิ่งหวานชื่นมากขึ้นเท่านั้น

ยิ่งเราร้องเพลงเพื่อพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด เรายิ่งรักพระองค์มากขึ้นเท่านั้น !

พระวจนะของพระเจ้าปกครองในชีวิตแห่งอาณาจักร

เราดำเนินชีวิตในแสงสว่าง

การได้รับความจริงปลดปล่อยเราให้เป็นไท

เรานมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจ ด้วยความซื่อสัตย์

เราได้กลายเป็นคนใกล้ชิดของพระองค์รับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อ

เราแบกภาระเพื่อพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ของเราให้สำเร็จอย่างแท้จริง

ก้าวหน้าบนเส้นทางของการรักพระเจ้าอยู่เสมอ

บัดนี้เราสามารถรักและนบนอบต่อพระเจ้า

และมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ได้นี่เป็นความชื่นบานอันยิ่งใหญ่ที่สุด

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เราสรรเสริญพระองค์ !

เราจะนมัสการพระองค์ตราบชั่วนิรันดร์ !

เราเลิกร้องบทเพลงแห่งความรักที่มีต่อพระเจ้าไม่ได้

ยิ่งเราร้องเพลงมากขึ้นเท่าใด ความรู้สึกก็ยิ่งหวานชื่นมากขึ้นเท่านั้น

ยิ่งเราร้องเพลงเพื่อพระเจ้ามากขึ้นเท่าใด เรายิ่งรักพระองค์มากขึ้นเท่านั้น !

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ ๆ

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏแล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก