"การพิพากษาแห่งยุคสุดท้าย" การพิพากษาเริ่มตั้งต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า | คริสเตียนทอล์คโชว์

วันที่ 29 เดือน 01 ปี 2020

บทนำ

องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่าน แต่ตอนนี้ท่านยังรับไม่ไหว เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล” (ยอห์น 16.12-13) และใน 1-เปโตร 4.17 ได้จารึกไว้ว่า “เพราะถึงเวลาแล้ว ที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า” พระคัมภีร์เหล่านี้ทั้งหมดล้วนทำนายว่า ในยุคสุดท้าย องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาแสดงความจริงและปฏิบัติพระราชกิจแห่งการพิพากษาท่ามกลางบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์ อย่างไรก็ดี พี่น้องชายหญิงในความจริงของพวกเรามากมายเชื่อว่า เพราะพวกเขาเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า บาปของพวกเขาจึงได้รับการอภัย เชื่อว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องยอมรับการพิพากษาของพระเจ้า และเชื่อว่า เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา พวกเขาจะได้รับการนำพาตรงเข้าสู่อาณาจัรสวรรค์ มโนคติที่หลงผิดนี้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้ากระนั้นหรือ ? การเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและการที่บาปของคนเราได้รับการอภัยแล้วนั้น ทำให้ใครบางคนมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์จริง ๆ อย่างนั้นหรือ ? พระราชกิจแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้ายของพระเจ้าแท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับอะไรกันแน่ ? มันเกี่ยวอะไรหรือ กับการที่มนุษย์ถูกรับขึ้นไปสู่อาณาจักรสวรรค์ ? สนทนาพาทีเรื่องการพิพากษาแห่งยุคสุดท้ายจะเปิดเผยคำตอบทั้งหลายให้กับคุณ

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏแล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger