พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | “เจ้าควรเดินบนเส้นทางระยะสุดท้ายอย่างไร” | บทตัดตอน 473

0 |วันที่ 12 เดือน 07 ปี 2021

เจ้าต้องจำให้ได้ว่าคำพูดเหล่านี้ได้ถูกกล่าวไว้แล้ว ณ ตอนนี้ว่า ต่อไปในภายภาคหน้า เจ้าจะผ่านประสบการณ์กับความทุกข์ลำบากที่ใหญ่หลวงขึ้นและความทุกข์ที่ใหญ่หลวงขึ้น! การได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมไม่ได้เป็นเรื่องเรียบง่ายหรือเรื่องง่ายดาย อย่างน้อยที่สุดเจ้าต้องครองความเชื่อของโยบ หรือบางทีต้องครองความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าของเขาเสียอีก เจ้าควรรู้ว่าการทดสอบในอนาคตจะใหญ่หลวงกว่าการทดสอบของโยบ และว่าเจ้ายังคงต้องก้าวผ่านการตีสอนระยะยาว นี่ใช่สิ่งที่เรียบง่ายหรือ? หากขีดความสามารถของเจ้าไม่สามารถได้รับการปรับปรุงได้ หากความสามารถในการเข้าใจของเจ้านั้นขาดพร่อง และหากเจ้ารู้น้อยเกินไป เมื่อถึงตอนนั้นเจ้าย่อมจะไม่มีคำพยานอันใด แต่กลับจะกลายเป็นเรื่องขบขัน เป็นของเล่นสำหรับซาตานแทน หากเจ้าไม่สามารถยึดมั่นในนิมิตได้ในตอนนี้ เช่นนั้นแล้วเจ้าจะไม่มีรากฐานแต่อย่างใดเลย และในอนาคตเจ้าจะถูกทิ้งขว้าง! ไม่มีเส้นทางระยะใดที่เดินง่าย ดังนั้นแล้ว จงอย่าเห็นสิ่งนี้เป็นเรื่องเล่นๆ จงชั่งน้ำหนักการนี้ให้รอบคอบเสียตอนนี้ และทำการตระเตรียมเพื่อที่เจ้าอาจเดินบนเส้นทางระยะสุดท้ายนี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นี่คือเส้นทางที่ต้องเดินในอนาคต เส้นทางที่ผู้คนทั้งหมดต้องเดิน เจ้าต้องไม่ปล่อยให้ความรู้นี้ถูกมองข้าม อย่าคิดว่าสิ่งที่เรากล่าวกับเจ้าล้วนเป็นการหายใจทิ้งไปเปล่าๆ วันที่เจ้าจะนำทั้งหมดนี้มาใช้ประโยชน์จะมาถึง—วจนะของเราไม่สามารถพูดออกไปอย่างสูญเปล่าได้ นี่คือเวลาที่เจ้าจะเตรียมตัวเองให้มีความพร้อม เวลาที่จะปูหนทางเพื่ออนาคต เจ้าควรตระเตรียมเส้นทางที่เจ้าจะเดินในภายหลัง เจ้าควรกังวลและวิตกว่าเจ้าจะสามารถตั้งมั่นในอนาคตอย่างไร และตระเตรียมให้ดีเพื่อเส้นทางในอนาคตของเจ้า จงอย่าตะกละและขี้เกียจ! เจ้าต้องทำทุกสิ่งที่เจ้าสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์เพื่อใช้เวลาของเจ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เจ้าอาจได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าจำเป็นต้องมี เรากำลังให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เจ้าเพื่อให้เจ้าสามารถเข้าใจได้ พวกเจ้าได้มองเห็นด้วยตาของพวกเจ้าเองไปแล้วในช่วงเวลาไม่ถึงสามปี เราได้กล่าวหลายสิ่งหลายอย่างและทำงานไปมากมาย เหตุผลหนึ่งที่เราได้ทำงานในหนทางนี้มาตลอดเป็นเพราะผู้คนกำลังขาดพร่องเกินไป และอีกเหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะมีเวลาสั้นเกินไป ไม่สามารถมีการล่าช้าอันใดต่อไปได้อีก เจ้าจินตนาการว่าผู้คนต้องสัมฤทธิ์ความชัดแจ้งภายในที่เพียบพร้อมเป็นอันดับแรกก่อนที่พวกเขาจะสามารถเป็นพยานและถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้—แต่นั่นจะไม่ช้าเกินไปหรือ? ดังนั้นแล้ว เราจะต้องร่วมทางไปกับเจ้าอีกนานเท่าใด? หากเจ้าจะให้เราร่วมทางไปกับเจ้าจนกระทั่งเราผมขาวเฒ่าชรา นั่นก็คงเป็นไปไม่ได้! ความเข้าใจอันถ่องแท้ภายในตัวผู้คนทั้งปวงจะสัมฤทธิ์ได้ก็โดยการก้าวผ่านความทุกข์ลำบากที่ใหญ่หลวงขึ้น เหล่านี้คือขั้นตอนของพระราชกิจ เมื่อเจ้าเข้าใจนิมิตที่ได้สามัคคีธรรมในวันนี้อย่างครบถ้วนและเมื่อเจ้าบรรลุวุฒิภาวะอันจริงแท้ เมื่อนั้นความยากลำบากใดก็ตามที่เจ้าก้าวผ่านในอนาคตจะไม่เกินรับสำหรับเจ้า และเจ้าจะสามารถทานทนความยากลำบากเหล่านั้นได้ เมื่อเราได้เสร็จสิ้นขั้นตอนสุดท้ายนี้ของพระราชกิจและเอ่ยวจนะสุดท้ายจนแล้วเสร็จ ในอนาคตผู้คนจะต้องเดินบนเส้นทางของพวกเขาเอง นี่จะเป็นการลุล่วงวจนะที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระบัญชาต่อทุกๆ บุคคล และมีพระราชกิจที่จะทำในทุกๆ บุคคล ในอนาคต ทุกคนจะเดินบนเส้นทางที่พวกเขาควรเดินซึ่งนำทางโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ใครจะสามารถดูแลผู้อื่นได้เมื่อก้าวผ่านความทุกข์ลำบาก? แต่ละปัจเจกบุคคลมีความทุกข์ของพวกเขาเอง และแต่ละบุคคลมีวุฒิภาวะของพวกเขาเอง ไม่มีวุฒิภาวะของผู้ใดที่เหมือนกันกับของผู้อื่น สามีจะไม่สามารถดูแลภรรยาของพวกเขา หรือบิดามารดาจะไม่สามารถดูแลลูกๆ ของพวกเขา ไม่มีบุคคลใดจะสามารถดูแลบุคคลอื่นได้ มันจะไม่เหมือนตอนนี้ที่การดูแลและการสนับสนุนกันและกันยังเป็นไปได้ นั่นจะเป็นเวลาที่บุคคลทุกประเภทถูกเปิดโปง นั่นคือ เมื่อพระเจ้าทรงประหารเหล่าผู้เลี้ยงแกะ เมื่อนั้นแกะฝูงนั้นจะกระจัดกระจายไป และในเวลานั้นพวกเจ้าจะไม่มีผู้นำที่แท้จริงใดๆ ผู้คนจะถูกแบ่งแยก—มันจะไม่เหมือนกับตอนนี้ที่พวกเจ้าสามารถมารวมกันเป็นชุมนุมชน ในอนาคต พวกที่ไม่มีพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาออกมา สามีจะขายภรรยาของพวกเขา ภรรยาจะขายสามีของพวกเธอ ลูกๆ จะขายบิดามารดาของพวกเขา และบิดามารดาจะข่มเหงลูกๆ ของพวกเขา—หัวใจมนุษย์นั้นเกินจะหยั่งถึง! ทั้งหมดที่สามารถทำได้คือให้คนเรายึดมั่นในสิ่งที่เขามี และเดินบนเส้นทางระยะสุดท้ายอย่างถูกต้องเหมาะสม ในตอนนี้ พวกเจ้ามองไม่เห็นการนี้อย่างชัดเจน พวกเจ้าทุกคนสายตาสั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จในการได้รับประสบการณ์กับพระราชกิจขั้นตอนนี้

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ดูเพิ่ม

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก