พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน: การเข้าสู่ชีวิต | บทตัดตอน 374

วันที่ 03 เดือน 12 ปี 2023

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ องค์ประธานแห่งสรรพสิ่งทั้งปวง ทรงใช้ฤทธานุภาพแห่งความเป็นกษัตริย์ของพระองค์จากพระบัลลังก์ของพระองค์ พระองค์ทรงปกครองเหนือจักรวาลและสรรพสิ่งทั้งปวง และพระองค์กำลังทรงนำพวกเราทั้งแผ่นดินโลก พวกเราจะอยู่ใกล้ชิดพระองค์ในทุกชั่วขณะ และจะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ในความนิ่งสงบ ไม่มีวันพลาดแม้ชั่วขณะเดียว และพร้อมด้วยบทเรียนสำหรับให้พวกเราเรียนรู้ตลอดเวลา ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่สภาพแวดล้อมรอบตัวไปจนถึงผู้คน เหตุการณ์ และสิ่งทั้งหลาย ล้วนดำรงอยู่ด้วยการอนุญาตแห่งพระบัลลังก์ของพระองค์ทั้งสิ้น จงอย่าปล่อยให้ความคับข้องหมองใจเกิดขึ้นในหัวใจของเจ้าไม่ว่าด้วยเหตุอันใด มิเช่นนั้นพระเจ้าจะไม่ประทานพระคุณแก่เจ้า เมื่ออาการป่วยบังเกิดขึ้น นี่คือความรักของพระเจ้า และแน่นอนว่าย่อมมีเจตนารมณ์อันใจดีมีเมตตาของพระองค์เก็บงำไว้ภายใน แม้ว่าร่างกายของเจ้าอาจก้าวผ่านความทุกข์บ้าง ก็จงอย่ารับแนวคิดทั้งหลายจากซาตานมาคิดคำนึง จงสรรเสริญพระเจ้าในท่ามกลางโรคภัยไข้เจ็บและชื่นชมพระเจ้าในท่ามกลางการสรรเสริญของเจ้า จงอย่าใจเสียเมื่อเผชิญหน้าโรคภัยไข้เจ็บ จงหมั่นแสวงหาครั้งแล้วครั้งเล่าและจงอย่ายอมแพ้ แล้วพระเจ้าจะทรงให้ความกระจ่างแก่เจ้าด้วยความสว่างของพระองค์ ความเชื่อของโยบเป็นเช่นไร? พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือแพทย์ผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งปวง! การอาศัยอยู่ในอาการป่วยก็คือการเจ็บป่วย แต่การอาศัยอยู่ในวิญญาณคือการมีสุขภาพดี ตราบเท่าที่เจ้ายังคงมีลมหายใจ พระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้เจ้าตาย

พวกเรามีพระชนม์ชีพที่ฟื้นคืนมาของพระคริสต์อยู่ภายในตัวพวกเรา พวกเราขาดพร่องความเชื่อในการสถิตของพระเจ้าอย่างมิอาจปฏิเสธได้ กล่าวคือ ขอให้พระเจ้าทรงทำให้พวกเรามีความเชื่ออันแท้จริงอยู่ภายใน พระวจนะของพระเจ้าช่างอ่อนหวานโดยแท้! พระวจนะของพระเจ้าคือยาแรง! พระวจนะทำให้พวกมารและซาตานอับอาย! การจับความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าเกื้อหนุนพวกเรา พระวจนะของพระองค์กระทำการโดยเร็วเพื่อช่วยหัวใจของพวกเราให้รอด! พระวจนะขจัดปัดเป่าทุกสรรพสิ่งและทำให้ทุกอย่างตั้งอยู่ในสันติสุข ความเชื่อเป็นเหมือนสะพานไม้ซุงต้นเดียว กล่าวคือ พวกที่ยึดติดอยู่กับชีวิตอย่างยอมจำนนจะประสบความลำบากยากเย็นในการข้ามสะพานนั้นไป แต่บรรดาผู้ที่พร้อมจะพลีอุทิศตัวพวกเขาเองจะสามารถข้ามไปได้ด้วยเท้าที่มั่นคงและปราศจากความกังวล หากว่ามนุษย์เก็บงำความคิดที่ขลาดอายและเกรงกลัว นั่นก็เป็นเพราะซาตานได้หลอกพวกเขา ด้วยกลัวว่าพวกเราจะข้ามสะพานแห่งความเชื่อเพื่อเข้าสู่พระเจ้า ซาตานกำลังพยายามทุกหนทางที่เป็นไปได้เพื่อส่งความคิดของมันมาให้พวกเรา พวกเราควรอธิษฐานอยู่ทุกขณะจิตให้พระเจ้าประทานความกระจ่างแก่พวกเราด้วยความสว่างของพระองค์ ควรพึ่งพาพระเจ้าทุกชั่วขณะให้ทรงชำระล้างพิษของซาตานจากภายในตัวพวกเรา ควรปฏิบัติวิธีที่จะมาใกล้ชิดพระเจ้าภายในวิญญาณของพวกเราทุกชั่วขณะ และยินยอมให้พระเจ้าทรงมีอำนาจครอบครองเหนือความเป็นตัวพวกเราเองทั้งมวล

—พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 6

การเกิดความเจ็บป่วยคือความรักของพระเจ้า

Verse 1

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระเศียรของทุกสิ่ง ทรงใช้ฤทธานุภาพจากพระบัลลังก์ ทรงปกครองสรรพสิ่ง ทรงนำพวกเราบนโลก มาอยู่เฉพาะพระพักตร์ เรียนรู้ตลอดเวลา ผู้คน เรื่องทั้งหลายและวัตถุ ล้วนรับอนุญาตจากพระบัลลังก์ หากอาการป่วยตกแก่เจ้า นั่นเพราะเจตนารมณ์ของพระเจ้า จงไม่คร่ำครวญ พระองค์จะประทานพระคุณ

Chorus 1

ต่อให้ร่างกายต้องทนทุกข์ จงอย่ารับแนวคิดซาตาน สรรเสริญพระเจ้าขณะเจ็บไข้ จงอย่าใจเสียหรือถอดใจ จงแสวงหา เจ้าจะได้ความสว่าง จงแสวงหา เจ้าจะได้ความสว่าง

Verse 2

จงคิดถึงโยบ เขาเชื่อมั่นเพียงใด พระเจ้าคือแพทย์ทรงฤทธานุภาพ จมในความเจ็บป่วย เจ้าก็ป่วย จมในจิตวิญญาณ เจ้าก็สบาย หากเจ้าหายใจจะไม่ทรงให้เจ้าตาย

Chorus 2

พระชนม์ชีพพระคริสต์ที่ฟื้นอยู่ในพวกเรา แต่พวกเราไม่มั่นใจในพระเจ้า ขอทรงให้ความมั่นใจแก่พวกเรา พระวจนะช่างหวานชื่น พระวจนะเป็นยารักษาทุกสิ่ง พระวจนะเป็นยารักษาทุกสิ่ง

Bridge

พวกมารและซาตานต้องอับอาย พระวจนะจะช่วยหัวใจพวกเราให้รอดโดยเร็ว พระวจนะเกื้อกูลพวกเรา ช่วยขจัดสิ่งที่ไม่ดี ทำให้ทุกสิ่งมีสันติสุข

Verse 3

ความมั่นใจเป็นเหมือนสะพานซุงท่อนเดียว พวกขลาดกลัวไม่อาจข้ามไป แต่พวกพลีอุทิศตน พวกเขาสามารถข้ามไป ซาตานลวงให้มีความคิดขลาดอาย มันกลัวว่าเราจะข้ามสะพานแห่งความมั่นใจเข้าสู่พระเจ้า

Chorus 3

ซาตานคิดหาหนทางมากมาย ให้พวกเรามีความคิดไม่ดี จงขอความสว่างโดยอธิษฐาน พึ่งพาพระองค์ให้ชำระพิษพวกเรา จงใกล้ชิดให้ทรงปกครองพวกเรา จงใกล้ชิดให้ทรงปกครองพวกเรา

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 6

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger