เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงทนทุกข์อย่างใหญ่หลวงเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด"

วันที่ 18 เดือน 03 ปี 2021

พระเจ้าได้เสด็จมาสู่โลกมนุษย์นานมาแล้ว

เพื่อแบ่งปันความทุกข์ของโลกมนุษย์ร่วมกับมนุษย์

ในช่วงเวลาหลายปีที่พระองค์ได้ทรงพระชนม์ชีพร่วมกับมนุษย์

ไม่มีผู้ใดที่ได้ค้นพบการดำรงอยู่ของพระองค์

พระเจ้าเพียงทรงสู้ทนความทุกข์ระทม

จากความเลวทรามในโลกมนุษย์อย่างเงียบๆ

ในขณะที่ทรงดำเนินการพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงนำมาด้วยพระองค์เอง

พระองค์ทรงสู้ทนต่อไปเพื่อประโยชน์ของน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดา

และเพื่อประโยชน์ของความจำเป็นของมวลมนุษย์

โดยก้าวผ่านความทุกข์ที่มนุษย์ไม่เคยได้รับประสบการณ์มาก่อน

ต่อหน้ามนุษย์พระเจ้าได้ทรงรอคอยเขาอย่างเงียบๆ

และต่อหน้ามนุษย์พระองค์ได้ทรงถ่อมพระองค์เอง

เพื่อประโยชน์แห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดา

และเพื่อประโยชน์ของความจำเป็นของมวลมนุษย์ด้วยเช่นกัน

เพราะพระราชกิจของพระเจ้าพึงประสงค์ให้พระเจ้าทรงปฏิบัติ

และตรัสในสภาวะบุคคลของพระองค์เอง

และเพราะไม่มีวิธีใดที่มนุษย์จะแทรกแซงได้

พระเจ้าจึงทรงสู้ทนความทุกข์อย่างที่สุดเพื่อเสด็จมายังแผ่นดินโลก

เพื่อทรงพระราชกิจด้วยพระองค์เอง

มนุษย์ไร้ความสามารถที่จะทำงานแทนในพระราชกิจของพระเจ้าได้

ด้วยเหตุผลนี้ พระเจ้าจึงทรงกล้าเผชิญอันตรายหลายพันครั้ง

มากกว่าในช่วงระหว่างยุคพระคุณ

เพื่อเสด็จลงมายังแผ่นดินที่พญานาคใหญ่สีแดงอาศัยอยู่

เพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์เอง

โดยทรงสละพระดำริและความใส่พระทัยทั้งหมดของพระองค์

เพื่อไถ่ผู้คนกลุ่มที่ยากจนนี้

ผู้คนกลุ่มนี้ที่ติดอยู่ในกองมูล

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger